Ø&I Årgang 32 nr. 4: Redaktionelt forord

Hermed følger det fjerde og sidste nummer af Økonomistyring & Informatik’s 32. årgang. Det bliver også det sidste nummer af Ø & I, der trykkes og udkommer på papir. Ø & I vil fremover blive digitalt og vil samtidigt ændre faglig profil med et bredere fokus på leder-skab, kreativitet og samfundsudvikling.

Med dette nummer følger ud over lederartiklen fire faglige artikler, der hver på sin måde skriver sig ind i den aktuelle styringsdebat. Man kan i dag spore en tiltagende management- og teknologitræthed, bl.a. fordi vores globale samfund er i opbrud, og fordi vi socialt og værdimæssigt er blevet et mere mangfoldigt, komplekst og konfliktfyldt fællesskab. Der er derfor behov for at opsøge og udbrede nye alternative ledelsesideer. Det må vi som fagligt medie afspejle i både indhold og form.

Du kan læse mere herom nedenfor.

Lederartiklen i dette nummer tager afsæt i den ledelsesreform, der for tiden arbejdes på fra centralt hold. Den afspejler i sin tankegang det samfund, vi havde for 30 år siden: Top-down styring, management gennem regler, ressourcer og rammer, hierarkiet som helheds-løsning, et mere påtvunget teknokrati, et mindre lokalt demokrati, den nationale pseudo-ledelse, manglen på gensidigt tillid, menneskelighed og socialt udsyn etc.

Ø & I bliver til Samfundslederskab i Skandinavien

Tidsskriftet Samfundslederskab i Skandinavien er en relancering af det 32 år gamle forskertidsskriftet Ø & I - Økonomistyring & Informatik, der nu er blevet digitalt og en del af DenOffentlige.

Samfundslederskab i Skandinavien lægger vægt på empiriske studier af ledelsespraksis og har hele Skandinavien som redaktionelt afsæt.

Læs mere her

Artiklen munder ud i en række anbefalinger til et alternativt ledelsessyn, hvor relationelle værdier, bæredygtighed og lokale alternative ledelsesforsøg tillægges større betydning. Artiklen åbner op for nye syn på det opsøgende og grænseoverskridende samfundslederskab, der går på tværs af siloer, funktioner og kontrolniveauer, og som kommer til at præge ledelsesdebatten i fremtiden. Den nationale managementlogik fremstår i stigende grad som en tom og meningsløs skal, medens der nedefra organisk vil vokse nye syn og nye løsninger op til supplement eller erstatning for de gamle styringshierarkier.

Det er grunden til, at Ø & I må tilpasse sit faglige indhold og sin formidlingsform, så vi som medie i højere grad afspejler samfundets udfordringer og udvikling. Vi vil her sætte fokus på det skandinaviske samfundslederskab med dets særlige involverende og åbne menneskesyn. Et samfundssyn, som i disse år trues og udfordres af den globale politiske udvikling.

Den første artikel handler om styring af digitalisering i den offentlige sektor. Digitalisering har spillet en central rolle i udviklingen af den offentlige sektor gennem de seneste 40-50 år. Gennem implementering af nye digitale teknologier har det været muligt at skabe innovation i den offentlige sektor, dels gennem nye måder at registrere, behandle og arkivere data på, dels gennem nye måder at kommunikere med borgere og virksomheder på.

Artiklen undersøger, dels hvordan digitaliseringen i den kommunale sektor styres, og dels hvilke styringsparadigmer der kan identificeres. Med udgangspunkt i en konkret kommune analyseres styringen af digitalisering gennem et hierarki af forskellige offentlige digitaliseringsstrategier.

Artiklen er skrevet af Birgit Jæger, der er cand. techn. soc., ph.d. og lektor på Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv på Roskilde Universitet.

Den anden artikel undersøger, hvorfor præstationsmålinger ofte fejler i den offentlige sektor. Kommuner er underlagt et stigende pres på at forbedre deres præstation pr. skattekrone. En måde at adressere dette pres på, er at implementere et præstationsmålingssystem (PMS). Denne artikel studerer, hvorledes intern transparens opnås ved implementering af et PMS i kommunalt regi, samt hvilke muligheder denne transparens skaber for præstationsforbedringer pr. skattekrone. Artiklen konkluderer, at der er mindst to årsager til, at PMSet ikke opnår de tilsigtede effekter i den analyserede kommune: Et kompetenceproblem og et decentraliseringsproblem. Disse problemer forhindrer systemet i at visualisere, hvor i organisationen der findes potentielle præstationsforbedringer, fordi omkostningstræk ikke forbindes med det resultat, omkostningstrækket forbruges med henblik på at opnå.

Artiklen er forfattet af Kristian Mohr Røge, der er ph.d. studerende og Niels Joseph Lennon, der er ph.d. og adjunkt. Begge er ansat på Department of Management ved Aarhus Universitet.

Den tredje artikel handler om udbredelsen af Lean i Norge. I de sidste 7-8 år har Lean som ledelseskoncept mødt stor opmærksomhed i Norge. I kurser, konferencer og medier har Lean fået en massiv dækning. Men der har derimod været begrænset omtale af, hvorvidt og hvordan Lean anvendes i praksis. I denne artikel belyses, hvordan Lean faktisk er blevet brugt. En spørgeundersøgelse viser, at kun et begrænset antal norske virksomheder har taget Lean i brug, og at Lean ikke har erstattet, men snarere været brugt i kombination med eksisterende praksis. Der kan spores en tendens til, at interessen for Lean er aftagende, og at konceptet er ved at miste sin popularitet og reformeffekt. 

Artiklen er skrevet af en forfattergruppe bestående af Dag Øivind Madsen, ph.d. og førsteamanuensis ved Høgskolen i Sørøst-Norge, Maria Storsveen, siviløkonom fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Pål Klethagen, cand. merc. og master i sosiologi, Arbeidsforskningsinstituttet ved Høgskolen i Oslo og Akerhus samt Tonny Stenheim, ph.d. og førsteamanuensis ved Handelshøisskone, BI.

Den fjerde artikel handler om interorganisatorisk innovation i sundhedssektoren. Telemedicin fremhæves ofte som én af tidens overbevisende teknologiske løsninger, når det gælder om at levere sundhedsydelser på nye og mere effektive måder. Trods høje forventninger og lovende resultater fra telemedicinske pilotforsøg mislykkes opskalering til bæredygtige storskalaprojekter alligevel ofte. I kontrast hertil viser denne artikel, hvordan det lykkedes at transformere et dansk telemedicinsk pilotinitiativ (TELEKAT) til et storskala-projekt (TeleCare Nord) i en interorganisatorisk kontekst med forskellige, og i visse tilfælde modsatrettede, interesser og dagsordner. Ved at anvende et interorganisatorisk netværksperspektiv illustrerer analysen, hvordan opskaleringen blev muliggjort gennem en kombination af formelle og uformelle aktiviteter, hvor (1) aktører på tværs af sektorer og politiske niveauer blev (re)mobiliseret, (2) kalkulativ tillid blev etableret og forenet med personlig tillid, og (3) hvor der skete en kobling mellem pilotinitiativet og nationale strategier.

Artiklen er skrevet af Jannie Kristine Bang Christensen, der er postdoc ved Center for Organisation, Management og Administration, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet og Jeppe Agger Nielsen, der er professor, mso, ved Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet.

Det er vores plan, at det første nummer af det nye tidsskrift skal udkomme i løbet af efteråret 2017. Vi vil om kort tid præsentere den udvidede faglige profil, det nye digitale design og den nye medieorganisation. Der bliver tale om en bredere faglig redaktion udvidet med nye fagfelter: Ledelsessociologi, politisk filosofi og psykologi, relationel velfærdsskabelse, alternative ledelsessyn, etisk og æstetisk ledelsesudvikling, demokrati kontra teknokrati, digital kultur etc.

Vi har taget initiativ til et mediesamarbejde med lederen af DenOffentlige.dk Nick Allentoft, med henblik på at skabe den digitale og kommunikative ramme for fremtidens ledelsesdebat. Der er tale om en åben dialogplatform med fokus på alternative samfundsskabelsesideer, der rækker ud over den offentlige sektor og de eksisterende styringsorienterede debatfora.

På gensyn i det nye ledelsesforum.

De bedste hilsner

Preben Melander
Ansvarshavende redaktør

 

Læs artiklerne: 

Af Preben Melander

 

Af Birgit Jæger, cand.techn.soc., ph.d. og lektor, Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv, Roskilde Universitet

A. Indledning
B. Undersøgelsens præmisser
C. Overordnet styring af kommunal digitalisering
D. Digitalisering i et styringsperspektiv
E. Konklusion
 

Af Kristian Mohr Røge, ph.d.-studerende. Niels Joseph Lennon, ph.d. og adjunkt. Begge er ansat på Department of Management ved Aarhus Universitet

A. Introduktion
B. Litteratur og teoretisk ramme
C. Forskningsmetode
D. Analyse af KPIerne i præstationskontrakten
E. Diskussion og konklusion
 

Af Dag Øivind Madsen, ph.d. førsteamanuensis ved Høgskolen i Sørøst-Norge. Maria Storsveen, siviløkonom fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Pål Klethagen, cand.merc., master i sosiologi Arbeidsforskningsinstituttet ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Tonny Stenheim, ph.d. førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI

A. Innledning
B. Kort om Lean
C. Metode og data
D. Kjennskap, informasjonskilder og adopsjonsprosess
E. Adopsjon og spredning
F. Implementering og oppfattede effekter
G. Diskusjon og konklusjon
H. Konklusjon
 

Af Jannie Kristine Bang Christensen, postdoc ved Center for Organisation, Management og Administration, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet og Jeppe Agger Nielsen, professor, mso, Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet

A. Indledning
B. Optikker på telemedicin: Et interorganisatorisk perspektiv
C. Metode
D. Analyse: Fra pilot til storskala
E. Diskussion og konklusion
 
Emneord: Økonomistyring & Informatik
Økonomistyring & Informatik på DenOffentlige.dk Efter 32 års udgivelse er forskertidsskriftet Ø&I - Økonomistyring & Informatik - blevet digitalt og en del af DenOffentlige.  I dette arkiv kan du finde forskningsartikler fra årene 2015-...
Aktivitet: Artikler: 42 | Kompetenceområder: 1

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

 • Overblik
 • Videndeling
 • Nyheder
 • Inspiration
 • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også

 • 23.06.21 Ledelse
  Ny regionsrådsformand i hovedstaden

  Et enigt regionsråd udpegede tirsdag aften den socialdemokratiske gruppeformand til at afløse Sophie Hæstorp Andersen, der fortsætter som menigt medlem – og skal fokusere mere på valget til overborgmesterposten i København

 • 21.06.21 Ledelse
  Redningsmænd får Forsvarsministerens Medalje

  Forsvarsministerens Medalje uddeles én gang om året og tildeles personer, der har ydet en anerkendelsesværdig eller frygtløs indsats. I dag overrækker forsvarsminister Trine Bramsen Forsvarsministerens Medalje til fem redningsmænd fra kystredningstjenesten.

 • 17.06.21 Ledelse
  Dansk Ældreråd får ny formand

  På Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde den 16. juni er Inger Møller Nielsen uden modkandidat valgt som ny formand for ældrerådenes landsorganisation. Hun afløser Mogens Rasmussen, der efter to år på posten, har valgt ikke at genopstille.

 • 01.06.21 Ledelse
  Direktør for Landbrugsstyrelsen fratræder

  Stillingen som direktør vil snarest muligt blive slået op efter gældende regler.

 • 28.05.21 Ledelse
  Søren Brostrøm indtræder i WHO’s globale bestyrelse

  Sundhedsstyrelsens direktør har i den forløbne uge været i Geneve for at deltage i WHO’s årlige Verdenssundhedsforsamling. Ligesom i 2020 finder den sted virtuelt, men fordi Søren Brostrøm har ledet møder i en af de to hovedkomitéer, har han deltaget i Geneve.