Økonomistyring & Informatik

København

Website: DenOffentlige.dk/ E-mail:

Efter 32 års udgivelse er forskertidsskriftet Ø&I - Økonomistyring & Informatik - blevet digitalt og en del af DenOffentlige.  I dette arkiv kan du finde forskningsartikler fra årene 2015-2017  (Årgang 31 &32) af Økonomistyring & Informatik. 
 
 
 

 

Artikler

 • Økonomifolk har et etisk og æstetisk samfundsansvar
  09.11.17 Ledelse

  BOG: Dette er kapitel seks af Preben Melanders nye bog, som uddyber økonomers samfundsansvar.

 • Ø&I Årgang 32 nr. 4: Interorganisatorisk innovation i sundhedssektoren: Opskalering af et telemedicinsk pilotforsøg
  02.09.17 Ledelse

  Telemedicin fremhæves som én af tidens overbevisende teknologiske løsninger, når det gælder om at levere sundhedsydelser på nye og mere effektive måder. Trods høje forventninger og lovende resultater fra telemedicinske pilotforsøg mislykkes opskalering til bæredygtige storskalaprojekter alligevel ofte.

 • Ø&I Årgang 32 nr. 4: Lean i Norge: I ferd med å gå av moten?
  02.09.17 Ledelse

  Siden 2010 har det vært en sterk oppmerksomhet rundt ledelseskonseptet Lean i Norge. Det har blitt etablert regionale Lean-forum over store deler av landet. En rekke konsulentselskaper har tilbudt kurs og opplæring knyttet til Lean.

 • Ø&I Årgang 32 nr. 4: Hvorfor fejler præstationsmåling i den offentlige sektor?
  02.09.17 Ledelse

  I den offentlige sektor er kommuner underlagt et stigende pres på at forbedre deres præstation pr. skattekrone. En måde at adressere dette pres på, som også er konsistent med New Public Management (NPM) diskursen, er at implementere et præstationsmålingssystem (PMS).

 • Ø&I Årgang 32 nr. 4: Styring af kommunal digitalisering
  02.09.17 Ledelse

  Digitalisering af både interne arbejdsprocesser og kommunikation med borgere og virksomheder har længe været en vigtig faktor i moderniseringen af den offentlige sektor. Derfor er der stort fokus på styring af digitaliseringen. Denne artikel undersøger, dels hvordan digitaliseringen i den kommunale sektor styres, og dels hvilke styringsparadigmer der kan identificeres.

 • Ø&I Årgang 32 nr. 4: Fokus & Forum
  01.09.17 Ledelse

  Fremtidens samfundslederskab og de dermed afledte styrings-reformer må forstås, opsøges og skabes på grænsen af samfundets, organisationers og menneskers forestillede konventionelle og instrumentelle styringsstrukturer

 • Ø&I Årgang 32 nr. 4: Redaktionelt forord
  01.09.17 Ledelse

  Hermed følger det fjerde og sidste nummer af Økonomistyring & Informatik’s 32. årgang. Det bliver også det sidste nummer af Ø & I, der trykkes og udkommer på papir. Ø & I vil fremover blive digitalt og vil samtidigt ændre faglig profil med et bredere fokus på leder-skab, kreativitet og samfundsudvikling.

 • Ø&I Årgang 32 nr. 3: Enterprise Performance Management 2.0 – en sammenhængende styring forudsætter en gennemsigtig omkostningspraksis
  02.05.17 Ledelse

  Aldrig tidligere har virksomheder haft så mange data til rådighed, som kan anvendes til at udføre sofistikeret og detaljeret performance management og virksomhedsstyring. Men erfaringen viser, at det skal gøres så simpelt og gennemskueligt som muligt for at virke i praksis.

 • Ø&I Årgang 32 nr. 3: Innovationsevaluering – når resultatmålinger understøtter reel innovation
  02.05.17 Ledelse

  I denne artikel forsøger vi at bidrage til en bedre forståelse af, hvordan evaluering kan hjælpe til at nå i mål med innovative tiltag. Det gør vi ved at præsentere en ramme, hvor evaluering kan foretages samtidig med, at innovation udfoldes. Artiklen er baseret på et tværgående forsker-praktiker samarbejde og en række workshops med deltagelse af praktikere, der arbejder på daglig basis med innovation i den offentlige sektor.

 • Ø&I Årgang 32 nr. 3: Politik som fiktion – om en ny tids politiske kommunikation
  02.05.17 Ledelse

  Hvor politisk kommunikation tidligere var domineret af tre M’er – Marketing, Meningsmåling og Massemedier – så er vi i dag trådt ind i en ny epoke domineret af tre F’er: Følelser, Fiktioner og Facebook.

 • Ø&I Årgang 32 nr. 3: Fokus & Forum
  01.05.17 Bæredygtighed

  Den affortryllende verden har nået sine grænser. Modernismen og rationalismen kan ikke løse den omfattende klimatiske, kulturelle og politiske krise, vi står lige overfor, hvor både de planetariske og de personlige grænser er nået. Et humanistisk, etisk, åndeligt og æstetisk blik på verden er nødvendigt.

 • Ø&I Årgang 32 nr. 3: Redaktionelt forord
  01.05.17 Ledelse

  Kære læser, hermed sender vi det tredje nummer af Ø & I’s 32. årgang. Med dette nummer følger ud over lederartiklen tre faglige artikler, der hver på sin måde skriver sig ind i den aktuelle lederskabsdebat.

 • Ø&I Årgang 32 nr. 2: Balanced Scorecard i Danmark: Framvekst og utvikling
  02.12.16 Ledelse

  ​Ledelseskonseptet The Balanced Scorecard (BSC) ble introdusert på begynnelsen av 1990-tallet og har siden den gang fått stor oppmerksomhet i Danmark. I denne artikkelen studeres BSCs historiske framvekst og utvikling i Danmark ut fra et ledelsesmoteperspektiv.

 • Ø&I Årgang 32 nr. 2: Vi sætter strategien i bevægelse og arbejder med den professionelle kapital
  02.12.16 Ledelse

  Forandring kræver risikovillighed, og når man risikerer noget, gør man sig sårbar. Fagligt, personligt, endda socialt. Som leder er man ekstra sårbar, da selve autoriteten er på spil. Dvs. lederens evne til at lede, til at skabe følgeskab, til at realisere organisationens mål kan blive svækket af forandringsprocessen. Samtidig er forandring den eneste konstant i vores verden, så en leder, der ikke vil udvikle, sågar gå forrest i forandringen, sådan en leder er der ikke brug for.

 • Ø&I Årgang 32 nr. 2: Andetgørelsen i organisationer – hvordan skabelsen af de andre ødelægger styring og ledelse
  02.12.16 Ledelse

  ​Denne konceptuelle artikel beskriver andetgørelsens forskellige aspekter og udfolder, hvordan andetgørelse spiller en central rolle i og mellem organisationer i forhold til styring og ledelse. Andetgørelse retfærdiggør paradoksalt på samme tid brugen af ledelse og styring samtidig med at andetgørelsen demonterer dem. Derved fastholdes aktører i en situation, hvor magtforhold reproduceres på baggrund af fejlagtige opfattelser af hinanden. Teknologier, der blev designet til styring og ledelse demonteres og konsekvenserne er manglende styring og ingen ledelse.

 • Ø&I Årgang 32 nr. 2: Fokus & Forum
  01.12.16 Ledelse

  Digitaliseringens betydning for mennesker og samfund – er vi i stand til at balancere det gode og det onde til fælles bedste?

 • Ø&I Årgang 32 nr. 2: Redaktionelt forord
  01.12.16 Ledelse

  Kære læser, hermed følger det andet nummer af Ø & I’s 32. årgang. Med dette nummer følger ud over lederartiklen tre spændende artikler, der sætter nye perspektiver på styring og lederskab.

 • Ø&I Årgang 32 nr. 1: Fra resultatløn og præstationsløn til resultatledelse
  02.11.16 Ledelse

  ​Indsigter fra adfærdsøkonomi problematiserer nogle væsentlige forudsætninger for, at performancerelaterede lønsystemer bidrager til effektivitet i den offentlige sektor. Der redegøres i denne artikel for sådanne indsigter samt for resultater fra empirisk forskning i tilknytning hertil. Det belyses, hvordan disse indsigter og resultater i særlig grad begrunder vanskeligheder i forhold til at opnå accept af lønforskelle knyttet til performancerelaterede lønsystemer i den offentlige sektor. På baggrund af især nyere empirisk forskning undersøges, hvilke konsekvenser manglende accept af lønforskelle kan få for arbejdsmoral og indsats. Implikationerne for brug af performancerelateret løn i den offentlige sektor diskuteres afslutningsvis, og der peges på et alternativ.

 • Ø&I Årgang 32 nr. 1: Strategisk compliance og regulering
  02.11.16 Ledelse

  Denne artikel introducerer strategisk compliance og påpeger dens samspil med klassiske og nyere former for reguleringer i digital værdiskabelse. Konteksten er den digitale økonomi, som vokser frem imellem den materielle økonomis bærepiller: Virksomheder og markeder, men består af en helt ny materialitet, som er det digitale univers og dets modsvarighed i nye krav til compliance.

 • Ø&I Årgang 32 nr. 1: Big Data: Kvantitative data med kvalitative forandringer?
  02.11.16 Ledelse

  Big Data byder sig til som en af tidens mest hypede teknologiske innovationer, udråbt til at rumme kimen til nye, værdifulde operationelle indsigter for private virksomheder og offentlige organisationer. Mens de optimistiske udmeldinger er mange, er forskningen i Big Data i den offentlige sektor indtil videre begrænset. Denne artikel belyser, hvordan den offentlige sundhedssektor kan genanvende og udnytte en stadig større mængde data under hensyntagen til offentlige værdier.

 • Ø&I Årgang 32 nr. 1: Fokus & Forum
  01.11.16 Politik

  I en kompleks verden i opbrud og krise har vi særligt brug for et handlingsansvarligt involverende demokrati

 • Ø & I Årgang 32 nr. 1: Redaktionelt forord
  01.11.16 Ledelse

  Kære læser, herved hjertelig velkommen til Ø & I’s 32. årgang. Sidste års justeringer af Ø & I’s udgivelses form har resulteret i en reduktion af driftsudgifterne, uden at det faglige indhold og kvaliteten er blevet ramt. Ø & I udkommer fortsat med 12 artikler pr. år, nu blot fordelt på 4 numre. Denne årgang er uændret i forhold til sidste årgang. I dette nummer vil du finde en vigtig lederartikel om samfundets politiske udvikling, samt 3 aktuelle artikler om nye syn på vores fagfelt: Big Data som samfundsudfordring, strategisk compliance og kravene til de omkringliggende samfundsstrukturer, samt resultatstyring som ledelsesproblem.

 • Ø&I Årgang 31 nr. 4: Hvordan det ustyrlige blev styrbart: Kommunernes økonomistyring af det specialiserede socialområde efter sanktionsloven og budgetloven
  02.06.16 Ledelse

  Artiklen er skrevet på baggrund af et speciale, som har undersøgt, hvordan indførelsen af regnskabssanktioner og budgetlofter har påvirket kommunernes økonomistyring af det specialiserede socialområde.

 • Ø&I Årgang 31 nr. 4: Lethedens principper i velfærdsinnovation
  02.06.16 Velfærd

  ​Sammenhængen – eller manglen på samme – mellem sektorerne i den offentlige velfærdsproduktion er både et velkendt og truende fænomen. Velkendt, fordi vi gennem de sidste mange år har hørt adskillige eksempler på, hvordan borgere er kommet alvorligt i klemme i det offentlige system som følge af manglende samarbejde mellem sektorerne. Truende, fordi denne form for søjletænkning og ledelsesegoisme dræner ressourcer og ikke mindst underminerer kvaliteten i opgaveløsningen.

 • Ø&I Årgang 31 nr. 4: Ledelse, pædagogik og folkesundhedsvidenskab spændt ud mellem koncept og selvforvaltning
  02.06.16 Velfærd

  Videnskab og praksis i de tre områder: ledelse, pædagogik og folkesundhedsvidenskab har det til fælles, at de er stærkt værdiknyttet og normative i udgangspunktet.

 • Ø&I Årgang 31 nr. 4: Fokus & Forum
  01.06.16 Politik

  Behovet for at forny vores politiske kultur. Hvordan kan kunsten give inspiration til denne fornyelse?

 • Ø&I Årgang 31 nr. 4: Redaktionelt forord
  01.06.16 Ledelse

  Kære læser, hermed følger det fjerde og sidste nummer af Ø&I’s 31. årgang.

 • Ø&I Årgang 31 nr. 3: Korrekt implementering af Business Intelligence skaber merværdi
  02.03.16 Ledelse

  ​I disse år fokuserer virksomheder på at implementere Business Intelligence (BI), så de stigende mængder af data og opsamlet forretningsinformation kan anvendes som ledelsesinformation. I denne artikel fokuseres på, hvordan virksomheder opnår merværdi ved implementering af BI, idet mange virksomheder tilsyneladende har udfordringer med at opnå dette.

 • Ø&I Årgang 31 nr. 3: Fremtidens samskabende lederkompetence
  02.03.16 Ledelse

  Målet med denne artikel er at komme med bud på, hvordan ledelse på tværs af arbejdspladser og sektorer kan bidrage til at skabe større sammenhæng i velfærdsydelserne til gavn for borgerne.

 • Ø&I Årgang 31 nr. 3: Kan vi gribe det liv, der overflyder vores styringsbegreber?
  02.03.16 Ledelse

  I en styringssammenhæng har vi behov for at kunne genkende velfærd på afstand, bl.a. ved at noget i den mangfoldige hverdag i velfærdsinstitutioner indhegnes og beskrives som indsatser og andet som resultater af indsatser, der repræsenterer velfærd for borgeren.

 • Ø&I Årgang 31 nr. 3: Fokus & Forum
  01.03.16 Politik

  Politikerne opfordrer os til at stå sammen – men viser de selv det gode eksempel?

 • Ø&I Årgang 31 nr. 3: Redaktionelt forord
  01.03.16 Ledelse

  Kære læser, hermed følger det tredje nummer af Ø&I’s 31. årgang. Med dette nummer følger ud over lederartiklen tre aktuelle artikler om brugernær velfærdsledelse, samskabende lederkompetencer samt brug af business intelligence.

 • Ø&I Årgang 31 nr. 2: Faglig, hybrid eller generalist – ledelse i sundhedsvæsenet: Et studie af ledende overlæger i Danmark
  02.12.15 Ledelse

  Professionerne har traditionelt monopol på ledelsesposterne i stærkt professionsorienterede organisationer, men reformer har udfordret dette monopol og skabt en situation, hvor ledelse i sundhedsvæsenet i stigende grad skal forstås uafhængigt af professionerne.

 • Ø&I Årgang 31 nr. 2: Strategi til besvær i balansert målstyring. En longitudinell studie
  02.12.15 Ledelse

  I denne studien tar vi utgangspungspunkt i at forskning har pekt på at organisasjoner befinner seg på ulike modenhetsstadier i sin bruk av balansert målstyring (balanced scorecard), og at Kaplan og Norton gjennom sitt arbeid hevder at en full realisering av konseptets modenhetsstadier vil føre til en strategidrevet organisasjon.

 • Ø&I Årgang 31 nr. 2: Styringsværktøjer i medspil og modspil – Om styringsværktøjers funktioner
  02.12.15 Ledelse

  Styringsværktøjer oversættes for at kunne fungere i praksis. Det skyldes to forhold. For det kan styringsværktøjer læses på forskellige måder. For det andet indgår de i en kontekst, hvor der skal tages hensyn til flere ting end blot til et styringsværktøj.

 • Ø&I Årgang 31 nr. 2: Fokus & Forum
  01.12.15 Ledelse

  Etisk ansvarlighed er afgørende for et samfunds sociale udvikling – det gælder også for økonomer, politologer og andre Djøf’ere

 • Ø&I Årgang 31 nr. 2: Redaktionelt forord
  01.12.15 Ledelse

  Kære læser, hermed følger det andet nummer af Ø&I’s 31. årgang. Med dette nummer følger ud over lederartiklen tre opsigtsvækkende artikler om strategisk brug af styringsteknologier, som giver os alle noget at tænke over.

 • Ø&I Årgang 31 nr. 1: Menneskers værdighed og livsudfoldelse er begrænset af statens ensrettende styringslogik og tomme menneskesyn
  02.10.15 Ledelse

  – Vi har brug for et alternativt samfund med mindre stat, marked og ekspertvælde, og som i højere grad sætter menneskers livsværdier og handlefrihed i centrum

 • Ø&I Årgang 31 nr. 1: Teknologispring med triple loop (2. del) Et opgør med tryllestøvseffekten
  02.10.15 Ledelse

  En spændende case er fra en organisation, der gør det godt, men hvor der så alligevel er problemer. Det er netop en sådan organisation, jeg skriver om. Organisationen er en kommune, som var placeret blandt de bedste, og forløbet var et af den, som jeg i mine 43 år som konsulent har lært mest af.

 • Ø&I Årgang 31 nr. 1: Beyond Budgeting: Storm eller let brise?
  02.10.15 Ledelse

  Det er nu snart 20 år siden, den såkaldte Beyond Budgeting-model blev præsenteret som et alternativ til budgetlægningen, og denne artikels formål er at gøre status på udbredelse og erfaringer med Beyond Budgeting.

 • Ø&I Årgang 31 nr. 1: Fokus & Forum
  01.10.15 Ledelse

  Dialog mellem læserne og redaktionen: Skal den danske ledelses- og styringsdebat være bundet til det neoliberale og angelsaksiske samfunds- og menneskesyn?

 • Ø&I Årgang 31 nr. 1: Redaktionelt forord
  01.10.15 Ledelse

  Kære læser, hermed byder redaktionen dig hjertelig velkommen til Ø&I’s 31. årgang.

TILMELD NYHEDSBREV