Store varmepumper kan gøre spildvarme til grøn fjernvarme

Bæredygtighed

30/11/2012 15:16

Torben Øllegaard Sørensen

Grøn revolution på vej, så man kan udnytte al den spildenergi, som industrivirksomheder i dag bruger el på at køle bort til fuglene. Regeringens finanlovsplaner om afgiftslempelse til store varmepumper i fjernvarmen vil betyde mindre brændselsforbrug og mere effektiv energiudnyttelse. I dag bremses dette af høje afgifter.

De nye lempelser på afgifterne for varmepumper, som regeringen lægger op til med finanslovsudspillet, kan skabe grøn revolution til gavn for adskillige tusinde danske boliger. For med store varmepumper i fjernvarmesystemet kan man nu udnytte et kæmpe potentiale for spildvarme fra industrien til fjernvarme – i stedet for at lade spildvarmen køle bort, så kun fuglene får varmet fødderne.

 

I 2010 udgav Energistyrelsen en rapport om potentialet ved at udnytte overskudvarme fra industrien. Man havde set på 70 større kvoteomfattede danske industrivirksomheder, som tilsammen havde spildvarme-potentiale til at opvarme, hvad der svarer til 46.000 danske husstande.

 

”Teknologisk er det intet problem at udnytte spildvarme fra industrien. Problematikken har hele tiden været, at det har været alt, alt for dyrt på grund af afgifter. Men nu er vejen banet. Det vil kunne sikre grøn fjernvarme til rigtig mange tusinde husstande,” siger afdelingsleder i Dansk Fjernvarme, John Tang.

 

I dag udnyttes der spildvarme fra en del industri. Eksempelvis fra Aalborg Portland, fra Kommunekemi i Nyborg og fra Shells raffinaderi i Fredericia. Men det er altså langt fra det fulde potentiale, der udnyttes.

 

Kan man udnytte spildvarme, så sparer man brændsler i stor stil. Det kan både være fossile og ikke fossile brændsler, men uanset hvad, så er der tale om energibesparelser. Ganske enkelt fordi man udnytter en ressource, der under alle omstændigheder er til rådighed, men blot i dag ikke udnyttes.

 

Faktisk bruger man på flere store virksomheder energi på at køle spildvarmen fra produktionsanlæggene bort. Det kan spares og i stedet nyttiggøres til grøn energi til gavn for såvel virksomheden, som for de almindelige fjernvarmeforbrugere, der får billig, grøn fjernvarme.

Forudsætter man, at den megen spildvarme kommer i brug, så man eksempelvis kan konvertere områder med individuelle naturgasfyr om til fjernvarme, så er den CO2-mæssige besparelse helt op til 179.000 tons CO2 om året for de 46.000 standardhuse.

 

Udover de 70 virksomheder fra Energitilsynets rapport, så er der et kæmpe stort potentiale fra andre mindre og mellemstore virksomheder. Et potentiale, som formentlig er i mindst samme størrelsesorden.

Dertil kommer mulighederne for at koble de store varmepumper på sæson-lagre fra store solvarmeanlæg eller til geotermiske anlæg eller at samle spildvarme op fra fjernvarmeværkets egenproduktion.

 

”Vi taler om en så enorm samfundsværdi, fordi vi kan koble spildenergi sammen med en lagerkapacitet i fjernvarmen. Dermed får vi ikke blot får udnyttet spildenergi eller for den sags skyld vindenergi, men vi får også gemt energien til de tidspunkter, hvor der er brug for den,” siger John Tang.

 

De store varmepumper i fjernvarmen kan i modsætning til de små individuelle varmepumper give denne lagermulighed og dermed

effektivisering eller mere intelligent ressourceforbrug i det samlede energisystem.

Regeringens udspil betyder, at elafgiften sænkes med 41,3 øre pr. kWh til 34,2 øre pr. kWh for virksomheder, der anvender el til varmefremstilling.

Se endvidere www.fjernvarme.info eller www.danskfjernvarme.dk .

Om fjernvarme
Fjernvarme er ikke et brændsel, men et distributionssystem, som kan transportere energi. Det sker ved hjælp af varmt vand. 1,6 mio. svarende til 63 procent af de danske husstande har fjernvarme. Danmark er internationalt førende indenfor fjernvarme. Fjernvarmen bliver til på mange forskellige måder, eksempelvis som kraftvarme (el og varmeproduktion sammen), overskudsvarme fra industriproduktion, geotermi, solvarme, fra flis og fra halm og ikke mindst fra affaldsforbrænding. Fjernvarme er 52 procent grøn.

Dansk Fjernvarme er interesseorganisation for ca. 99 procent af fjernvarmen, hvilket svarer til godt 400 værker.

Mest Læste

Annonce