LOS advarer kommunerne mod dele af et nyt socialudspil fra KL.

KL’s udspil om udsatte børn og unge kan ende som et omvendt Robin Hood-indgreb for kommunerne

Velfærd

10/03/2015 07:00

LOS - Landsorganisationen for sociale tilbud

Det er af afgørende betydning at kommuner og sagsbehandlere er mere opmærksomme på at børn og unge opbygger reelle kompetencer tidligere i livet. Anbragte børn og unge tages alt for ofte som gidsler i kommunernes spareøvelser.

"Hvis kommunerne vil spare penge på anbringelserne, så skal de i højere grad styrke det tværprofessionelle samarbejde i forarbejdet inden anbringelsen og udbygge samarbejdet med de private sociale tilbud."

Det siger direktør Geert Jørgensen fra LOS som en reaktion på KL's seneste udspil på socialområdet.

LOS er enig i, at der er stort behov for nytænkning på området, men det kræver involvering af alle relevante parter, som kan bidrage til nytænke de specialiserede sociale indsatser, styrke sagsbehandlingen i kommunerne og at alle har ambitioner for alle børn og unges læring med større fokus på den enkelte elevs alsidige personlige udvikling jævnfør Folkeskolens formål.

                  Læs mere fra LOS her.

Tilfør kompetencer tidligt i livet

LOS er enig i, at det er vigtigt for udsatte børn og unge, at de opbygger deres kompetencer tidligt i livet. LOS anbefaler derfor, at man altid anvender den højeste faglighed på området.

LOS anbefaler at der arbejdes med fokus på det langsigtede perspektiv i opbygningen af kompetencer og ressourcer tidligt i barnets liv. LOS mener, at det er vigtigt, at kommunerne efterlever intentionerne om faglighed og specialisering i vurderingen af det enkelte barns behov for tidlig støtte.

Styrk det tværprofessionelle samarbejde

"Vi er i LOS enige i, at der skal ske en styrkelse af det tværprofessionelle samarbejde. Vi anerkender, at der skal arbejdes ud fra et helhedsperspektiv, når vi skal finde de konkrete løsninger. Vi er dog ikke enige i, at kriteriet for udsatte børns livsmuligheder på sigt altid er afhængige af, at de kan blive i deres nærmiljø," siger direktør Geert Jørgensen.

LOS mener, at enhver indsats altid skal bero på en konkret vurdering af det enkelte barns behov. Det handler om at finde det bedst egnede tilbud til det enkelte barn. 

"Vi ser et markant højere antal sammenbrud blandt anbragte børn og unge, der har oplevet flere skift i anbringelsen. Kommunerne skal gennem tværprofessionelt samarbejde fra starten prioritere at finde den rette anbringelse med det rette match mellem barn og anbringelsessted, frem for at være forblændet af økonomiske beregninger og besparelser. Flere skift i anbringelsen er som oftest både dyre og til stor skade for barnet," siger direktør Geert Jørgensen, LOS.

Nytænk de specialiserede indsatser og styrk sagsbehandlingen

LOS er enig i, at der skal benyttes virksomme metoder med fokus på mål, effekt og resultater af indsatsen. LOS er dog uenige i anbefalingen om, at kommunerne skal tilrettelægge de sociale indsatser som tidsafgrænsede ”pit-stop”. Det forekommer at være i modstrid med tanken om at arbejde helhedsorienteret og tværfagligt.

”LOS anbefaler, at der tilbydes målbare løsninger med fokus på resultat og effekt, men bemærker at dette sjældent opnås ved kortsigtede ”her og nu” løsninger. Skal kommunerne opfylde Serviceloven, så skal der også skabes større stabilitet i forvaltningerne, bl.a. gennem færre sager pr. sagsbehandler og en tættere tilknytning mellem sagsbehandleren og det enkelte anbragte barn,” siger direktør Geert Jørgensen, LOS.

Hav ambitioner for alle børn og unges læring

Ifølge Ankestyrelsens tal undervises 72% af alle anbragte børn og unge i folkeskole-regi. LOS ser derfor med glæde på, at der er en ambition om at kommunerne efterlever forpligtelsen til at arbejde med alle børns læring. Alle børn har ret til et kompetent skoletilbud, som kan varetage barnets behov, og har ressourcerne til at rumme den enkelte så skoleskift forebygges.

I LOS anerkender vi, at der skal arbejdes med, at den enkelte kommune gennem mere forpligtende partnerskaber med ungdomsuddannelserne, eventuelt suppleret med nødvendig mentorstøtte og efterværn, kan støtte udsatte unge til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Alle har ret til en ungdomsuddannelse, og LOS bakker op om en målbar konkretiseret plan for efterlevelsen af denne ret.

 

Mest Læste

Annonce