ROPS kan skabe oplyst grundlag for offentlig-privat samspil

Politik

07/05/2013 11:42

Niels Bundgaard

Offentligt Ansattes Organisationer, OAO vil gerne medvirke til en nuanceret debat om Offentlig-Privat samspil i forlængelse af regeringens politik på området. Debatten skal ske på et oplyst grundlag. OAO hilser derfor Rådet om Offentlig Privat Samspil – ROPS velkommen.

OAO har med interesse fulgt regeringens initiativer for at ændre på rammer og regler for udbudsområdet. De gamle målkrav for omfanget af konkurrenceudsættelse er erstattet af en mere pragmatisk indgangsvinkel. Målet er nu at ”styrke” offentlig-privat samspil frem for udelukkende at øge omfanget af udbud og heraf følgende udlicitering. Samtidig er der kommet mere fokus på nogle af problemerne ved konkurrenceudsættelse. Det gælder ikke mindst problemerne med social dumping og behovet for bedre kontrol med leverandørerne.

OAO har også med tilfredshed noteret, at kommissoriet for det nye råd om Offentlig-Privat Samspil - ”ROPS” - tilsvarende er revideret på væsentlige områder i forhold til grundlaget for det gamle ”Udbudsråd”. Det nye ”ROPS” skal således tage udgangspunkt i et ønske om, at ” opgaveløsningen sker effektivt, innovativt og på et kvalitetsmæssigt niveau, der matcher det konkrete behov.” og ”at det er mindre væsentligt, om det er offentlige eller private leverandører, der løser opgaven”. 

Set ud fra OAO’s erfaringer med udbud og udlicitering er der brug for den mere nuancerede indgangsvinkel. Fokus bør være på, hvordan konkurrenceudsættelse bedst kan anvendes: Hvornår, på hvilke områder og ikke mindst på hvilke vilkår kan konkurrenceudsættelse anvendes for, at der samfundsmæssigt vil være en gevinst? 

OAO vil i ”ROPS” arbejde for, at det generelle paradigmeskifte bliver fulgt op af ny viden og nye analyser. Der er brug for et mere oplyst beslutningsgrundlag om udbud og udlicitering. En række af de helt centrale spørgsmål om udbud og udlicitering er vi rent faktisk ikke i stand til at svare på i dag: Er der et stort (uudnyttet) potentiale for flere udbud og mere udlicitering? Er der altid gevinster ved at udbyde offentlige opgaver? Kan man effektivisere yderligere ved at øge omfanget af udbud? . Det bør være en vigtig opgave for ”ROPS” at tage fat i disse spørgsmål. 

OAO har i samarbejde med de involverede forbund set nærmere på en række analyser om effekten af udbud og udlicitering, herunder analyserne fra Udbudsrådet. OAO har desuden i samarbejde med LO og FTF fået KORA til at kortlægge den generelle viden om effekten af udlicitering i ind- og udland. 

Vores gennemgang viser, at man skal være varsom med at drage håndfaste konklusioner om effekten af udlicitering. Tilsvarende peger KORA’s opsamling på, at der generelt er behov for mere systematisk og videnskabeligt funderet viden om effekten af udlicitering. 

Det bliver eksempelvis ofte fremhævet, at hvis alle kommuner udliciterede lige så meget som gennemsnittet ville det betyde en samlet effektiviseringsgevinst. Men blot det at komme op på ”højeste fællesnævner” er ikke nødvendigvis et interessant mål. Der er ifølge en anden analyse fra KORA ikke evidens for, at kommuner med høj konkurrenceudsættelsesgrad generelt er mere effektive, end kommuner med lavere grad af konkurrenceudsættelse. Sammenhængen kan gå begge veje. Vi mangler fortsat viden om årsager og virkninger, når vi kigger på forskelle på tværs af den offentlige sektor. 

OAO er naturligvis meget interesseret i en bred debat om Offentlig Privat Samspil – både indenfor og udenfor de nye rammer for ”ROPS”. Men særligt når offentlige myndigheder deltager i debatten, bør det ske på et oplyst og gennemarbejdet grundlag. Forhåbentlig kan det nye ROPS medvirke til det. 

Læs også:

Dansk Industri: Mere konkurrence og bedre samarbejde 

Dansk Erhverv: Dokumenteret viden skal bane vejen for mere offentligt-privat samarbejde

Erhvervs- og Vækstministeriet: Nyt råd skal styrke samarbejdet mellem det offentlige og private

Mest Læste

Annonce