Foto: Steen Brogaard

Skatteministerium lader svindelsager forælde

Politik

11/06/2021 13:36

LTT

Borgere og virksomheder kan med forsæt eller ved grov uagtsomhed afgive urigtige eller vildledende oplysninger til brug for skattekontrollen for at unddrage at betale skat eller afgifter. I så fald kan de straffes med bøde eller fængsel. Skatteministeriet har opgjort, at ca. hver 10. virksomhed bevidst angiver skat og moms forkert.

Skatteforvaltningens kontrolenheder i Skattestyrelsen og Motorstyrelsen sender mulige straffesager til strafferetlig behandling i Skattestyrelsens straffesagsenheder. Straffesagsenhederne har til opgave at vurdere, om sagen kan afsluttes administrativt, eller om straffesagerne skal videresendes til politiet og anklagemyndigheden. Skattestyrelsen afsluttede ca. 4.500 straffesager i 2020.

Statsrevisorerne finder, at Skatteministeriets behandling af straffesager er kritisabel. Kontrolenhederne har ikke sikret, at der i alle sager foretages en vurdering af, om potentielt strafbare forhold skal sendes til strafferetlig vurdering, og Skattestyrelsens sagsbehandlingstider for behandling af straffesager er så lange, at sagerne forælder, inden de bliver strafferetligt vurderet. 

Statsrevisorerne finder det meget problematisk, at mange borgere og virksomheder oplever ikke at blive straffet, når de overtræder skatte- og afgiftsreglerne, og at der er borgere og virksomheder, som skal vente længe på afgørelse af deres sag.  

Statsrevisorernes har hæftet sig ved disse undersøgelsesresultater:

  • Rigsrevisionens gennemgang af udvalgte kontrolsager har vist eksempler på potentielt strafbare forhold, som uden dokumenteret begrundelse ikke er  sendt til strafferetlig vurdering i Skattestyrelsen.
  • Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i Skattestyrelsens straffesagsenheder er mere end fordoblet fra 202 dage i 2016 til 451 dage i 2020. Konsekvenserne af den lange sagsbehandlingstid er, at mange af straffesagerne forældes og må henlægges, inden den strafferetlige vurdering er påbegyndt, og at straffen er blevet nedsat eller gjort betinget.
  • Ca. 1.000 afsluttede sager er helt eller delvist forældede i perioden 2016-2020, men antallet af forældede sager kan være meget højere.
  • Et betydeligt antal straffesager – 4.500 sager – har ligget klar til sagsbe-handling i mere end 1 år, uden at Skattestyrelsen har påbegyndt sagsbehandlingen.
  • Beholdningen af uafsluttede straffesager er tredoblet i perioden 2016-2020 fra ca. 3.600 sager til ca. 12.300 sager på grund af en stigende tilgang af sager.
  • At Skattestyrelsens straffesagsenheder bør effektivisere sagsbehandlingen, så man ikke blot fokuserer på forældelse af straffesagerne, men også på sagernes økonomiske væsentlighed og gentagne overtrædelser.

Henset til, at der således er betydelig risiko for, at sagsbehandlingstiderne vil stige yderligere, og at endnu flere straffesager vil blive forældede, finder Statsrevisorerne det relevant, at Skatteministeriet i 2020 har oprettet 2 nye straffesagsenheder i Skattestyrelsen, hvorved styrelsen forventer en stagnation i væksten af uafsluttede sager.

Mest Læste

Annonce