Vejdirektoratet indstiller 3. Limfjordsforbindelse

25/01/2012 11:44

Region Nordjylland

Vejdirektoratet har efter VVM-undersøgelsen sidste år nu sendt sin indstilling til transportminister Henrik Dam Kristensen, og Vejdirektoratet anbefaler heri en vestlig linjeføring over Egholm. - Jeg er meget glad for Vejdirektoratets anbefaling, siger regionsrådsformand Ulla Astman og uddyber:

- Anbefalingen er helt i tråd med de politiske udmeldinger fra Regionsrådet og samtlige nordjyske kommuner, da en 3. Limfjordsforbindelse er afgørende for sammenhængskraften og udviklingen i Nordjylland. Vi har i flere år været enige om, at det skal være en statslig finansieret linjeføring over Egholm, og jeg forventer nu, at de ansvarlige politikere i Folketinget følger de lokale ønsker.

Linjeføringen via Egholm koster godt 6 mia. kr. og vil have en forrentning på 8-9 %. Linjeføringen vil løbe fra E45 syd for Dall vest om Aalborg, over Egholm, og den tilsluttes motorvejen til Hirtshals syd for Vestbjerg.

Vigtigt at aftale en investeringsplan
- Vi skal her og nu have foretaget arealreservationer. Men det også vigtigt, at der bliver aftalt en investeringsplan. Jeg er klar over, at det er mange penge. Derfor skal der måske foretages en etapedeling, så der i første omgang bliver etableret en forbindelse syd om Dall mellem E45 og City Syd. Denne etape er en vigtig forudsætning for Aalborg Kommunes øvrige vejinvesteringerne i området. Og Egholmlinjen er vigtig for den fortsatte udvikling i Nordjylland. Vi kan ikke blot fortsætte med at forstærke de eksisterende forbindelser med mindre udbygninger og ny ITS-teknologi, påpeger Ulla Astman.

Regionsrådsformanden er klar over, at det er en anden økonomisk situation i dag end for blot få år siden. Men netop derfor har man fra regional og kommunal side arbejdet hårdt for at blive meget skarpe på de fælles nordjyske prioriteringer på trafikområdet, sådan at der nu er målrettet fokus på nogle få udvalgte trafikinvesteringer.

- Vores interesse er, at der foretages de overordnede og helt nødvendige investeringer, der kan være med til at sikre en fortsat udvikling af Nordjylland og skabe en bedre balance mellem Øst- og Vestdanmark, forklarer Ulla Astman.

Hun har derfor sammen med kommunerne kort før jul drøftet den 3. Limfjordsforbindelse med såvel transportministeren samt Folketingets Transportudvalg og Erhvervsudvalg. Det blev her pointeret, at det er meget vigtigt med en hurtig afklaring af linjeføring og etableringstakt.

- Jeg har allerede sammen med kommunerne inviteret de nordjyske trafikpolitiske ordførere i Folketinget til møde i begyndelsen af februar om den 3. Limfjordsforbindelse. Der er brug for en afklaring efter mere end 30 års planlægning – det fortjener vi i Nordjylland, og det er nødvendigt for udviklingen af vores region, slutter Ulla Astman.

Ud fra en samlet afvejning af de trafikale, miljømæssige og økonomiske konsekvenser indstiller Vejdirektoratet, at:

En 3. Limfjordsforbindelse anlægges som VVM-redegørelsens forslag benævnt Egholmlinjen, der er en ca. 20 km lang 4-sporet motorvej mellem E45 og E39. Motorvejen føres vest om Aalborg og henover Egholm. Motorvejen føres under Limfjordens sydlige løb i en tunnel og over Nørredyb på en lavbro. Egholmlinjen anlægges med de i VVM-redegørelsen foreslåede afværgeforanstaltninger for natur og dyreliv. Det vil i næste fase af projektet blive vurderet, om det vil være hensigtsmæssigt indenfor rammerne af VVM-undersøgelsens miljøvurdering og indenfor det samlede anlægsbudget at justere Egholmlinjen med hensyn til følgende ændringsforslag, som er modtaget i den offentlige høring:

Eventuelt at flytte linjeføringen længere mod vest ved forløbet gennem Hasseris Enge (mellem Ny Nibevej og Nørholmsvej).

Eventuel nedgravning af motorvejen under terræn mellem Ny Nibevej og Nørholmsvej, og deponering af opgravet jord i en støjvold langs østsiden af motorvejen på den nævnte strækning.

Eventuel flytning af tilslutningsanlægget ved Nørholmsvej lidt mod nord.

Linjeføringen for forlagte veje justeres under hensyntagen til bemærkninger fra Forsyningsudvalget i Aalborg Kommune.

Mest Læste

Annonce