En velfærdsteknologisk historie

Velfærd

07/03/2014 07:00

Freja Eriksen

Her er historien om en velfærdsteknologisk løsning, der ikke var blevet til uden et stærkt samarbejde mellem os, en privat virksomhed, og det offentlige. Et offentligt-privat innovationssamarbejde, som har givet viden og dermed muligheden for at udvikle løsninger på de aktuelle udfordringer i plejen.

Som en virksomhed, der de seneste 40 år har været en af de førende producenter af produkter til inkontinens, er det naturligvis essentielt, at man hele tiden udvikler sin portefølje. Derfor har vi netop lanceret en velfærdsteknologisk løsning til brug ved udredning af inkontinente borgere. En elektronisk måleble, der som noget nyt har indbygget sensorer, der kan kortlægge borgerens vandladningsmønster. Det betyder, at plejepersonalet bedre kan vurdere, hvornår borgeren skal have hjælp til at komme på toilettet. Dermed kan borgerens værdighed og livskvalitet øges, fordi plejepersonalet får et stærkt datagrundlag at planlægge borgerens plejeplan ud fra.

Denne innovation er kun blevet en realitet, fordi flere kommuner har inviteret os ind i kontinensplejen som partner og ikke kun leverandør. Partnerskabet bygger på respektfuld og kontinuerlig dialog om hvad målet for kontinensplejen skal være, og hvor vi sammen skal sætte ind for at nå dette mål. Det er vores erfaring, at de bedste resultater opnås, hvis der er plads til dialog fra starten af. På inkontinensområdet vil det sige, at plejeledelsen og indkøb tager en dialog med markedets leverandører om aktuelle udfordringer og muligheder for udvikling før der udarbejdes udbud på området. For os starter dialogen derfor før udbuddet af inkontinensprodukter skrives, og udgangspunktet er altid totaløkonomi.

Vores konsulenter rådgiver plejepersonalet i ca. halvdelen af de danske kommuner om valg af det rette inkontinensprodukt i forbindelse med udredningen af inkontinente borgere. Når vi som virksomhed er til stede i så mange plejesituationer, så kan vi se nogle mønstre, som ikke er ligeså tydelige for det enkelte plejehjem i den enkelte kommune.

Hvis vi ikke havde haft vores daglige gang i ældreplejen, ville vi ikke have identificeret behovet for den elektroniske måleble , ligesom det ville have været betydeligt sværere for os at teste produktet i den relevante kontekst. Kort fortalt kunne vi ikke have skabt denne innovative løsning uden et forudgående samarbejde med personalet i ældreplejen.

Velfærdsteknologi med rødder i virkeligheden

Nøglen til god kontinenspleje er en præcis udredning, hvor den enkelte borgers plejebehov afdækkes. En vigtig del af udredningen er en kortlægning af borgerens vandladningsmønster. Indtil nu har indsamling af denne viden krævet et stort manuelt registreringsarbejde foretaget af mange forskellige plejemedarbejdere i skiftende vagthold. Det øger risikoen for fejlregistreringer. Teknologien i den elektroniske måleble reducerer fejlregistreringer samtidig med at processen gøres langt mere smidig og mindre ressourcekrævende.

Ideen til løsningen opstod for 10 år siden og vi påbegyndte udviklingen af produktet for 2,5 år siden. Vi har løbende testet prototyper på plejehjem i bl.a. Sverige, Canada, Italien og Danmark. I begyndelsen af 2013 var vi klar til en pilottest af hele løsningen, og Canada og Danmark blev udvalgt som pilottestlande. I Danmark testede vi målebleen på ni plejehjem i fem af vores kundekommuner.

Den danske pilottest blev gennemført fra maj til september. Vi havde løbende dialog om implementeringen og driften under hele forløbet. Efter testen var afsluttet gennemførte DMA Research en uvildig undersøgelse af testplejehjemmenes opfattelse af værdien og kvaliteten af systemet. Det vil sige, at det involverede personale samt ledelsen fik mulighed for at bedømme løsningen. Testkommunerne er alle fortsat med at bruge de elektroniske målebleer, og flere kommuner melder løbende deres interesse i at prøve løsningen.

Totaløkonomi er et stærkt udgangspunkt

Totaløkonomien i kontinensplejen afgøres af kvaliteten af inkontinensprodukterne kombineret med personalets brug af produkterne. Dette samspil har indflydelse på plejens kvalitet samtidig med, at det er afgørende for, hvor tidskrævende og dyrt det bliver for kommunen at drive kontinensplejen. Det er derfor vigtigt ikke kun at se på produkternes stykpris, men også på, hvilke følgeomkostninger der er forbundet med at bruge dem.

Et totaløkonomisk indkøb af inkontinensprodukter fordrer forudgående intern dialog mellem indkøb, plejeledelse og kontinensansvarlige i plejen. På den måde sikrer man, at alle kommunens behov og erfaringer er tænkt med i udbudsteksten. Det er imidlertid også vigtigt, at den interne dialog fortsætter efter at udbuddet er afgjort. De totaløkonomiske gevinster kan kun opnås, hvis den kommunale organisation også er villig til at sætte fokus på kontinensplejen. Leverandøren af inkontinensprodukter kan i mange tilfælde støtte denne proces med uddannelse og rådgivning, men det kræver, at kom­munen opstiller nogle krav til disse ydelser i udbuddet.

Sådanne krav stillede Odense Kommune i deres sidste udbud af inkontinensprodukter. De valgte at indgå kontrakt med os og dermed tage hensyn til de totaløkonomiske principper, hvilket betød, at aftalen også indeholdt konsulentrådgivning om tilrettelæggelse af plejen samt uddannelse af personalet. Det har indtil nu sparet kommunen for 3,5 mio. kr. totaløkonomisk set, og langt den største besparelse ligger i, at personalet bruger mindre tid på bleskift og tøjvask.

En sådan gevinst forløser ikke sig selv, og derfor må dialogen mellem kommune og leverandør ikke stoppe efter udbuddet er afgjort. Det tager tid og kræfter at omstille arbejdsgange, rutiner og vaner. Vi står som leverandør klar til at samarbejde med både indkøb, plejeledelse og kontinensansvarlige om at finde den bedste løsning. Det er imidlertid ikke i alle kommuner at dette samarbejde lykkedes, og det har oftest at gøre med manglende dialog.

I de kommuner hvor samarbejdet og dialogen fungerer, og her er Odense langt fra den eneste, får vi som virksomhed et dybdegående indblik i de udfordringer vores kunder skal håndtere hver dag. Denne viden giver os mulighed for at udvikle løsninger på de aktuelle udfordringer i plejen, og med totaløkonomien som fundament, er det altid en god forretning både for kommunen og for os. 

Mest Læste

Annonce