Energistyrelsen politianmelder ti isoleringsselskaber for bedrageri

Bæredygtighed

01/09/2017 08:30

Nick Allentoft

Energistyrelsen har politianmeldt ti isoleringsselskaber for bedrageri. Selskaberne har alle udført hulmursisolering hos boligejere med støtte fra energispareindsatsen. Styrelsen har derudover pålagt syv energiselskaber at trække energibesparelser tilbage i 28 sager om hulmursisolering.

Det sker som led i Energistyrelsen skærpede kontrol med Energiselskabernes energispareindsats.

Som opfølgning på en særkontrol af hulmursisoleringssager, som Energistyrelsen offentliggjorde resultaterne fra den 16. marts i år, har styrelsen politianmeldt 10 isoleringsselskaber for overtrædelse af straffelovens § 279 om bedrageri.

Isoleringsfirmaerne er meldt til politiet for to forskellige forhold. I fem sager har firmaerne ikke indblæst den aftalte mængde isolering, som boligejeren har betalt for, og som energiselskabet givet tilskud til. I otte sager har firmaerne indberettet for stort areal til energiselskabet af den ydervæg, der skulle isoleres, hvormed isoleringsfirmaet har fået udbetalt for stort tilskud.

Energistyrelsens særkontrol

Energistyrelsens særkontrol af hulmursisoleringssager omfattede 62 sager, som havde modtaget tilskud under Energiselskabernes energispareindsats, svarende til 345 MWh. Resultaterne fra særkontrollen viste, at der bl.a. var fejl i dokumentationen, forkerte opmålinger af det isolerede areal og manglende isolering.

På baggrund af disse resultater indgik energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) den 12. juni 2017 en aftale med energibranchen om permanent at lukke for tilskud til hulmursisolering.

Energiselskaber skal trække energibesparelser tilbage

Energistyrelsen har samtidig truffet endelige afgørelser om, hvor mange af de indberettede energibesparelser, som energiselskaberne skal trække tilbage i lyset af særkontrollens resultater. Energistyrelsen har pålagt syv energiselskaber at tilbagetrække energibesparelser i 28 sager om hulmursisolering, så de opgjorte energibesparelser nedjusteres med 99 MWh ud af i alt 345 MWh. Hos fire af de kontrollerede energiselskaber fandt Energistyrelsen ikke fejl.

Intern kvalitetskontrol

Derudover pålagde Energistyrelsen den 21. april 2017 samtlige energiselskaber at foretage en intern kvalitetskontrol af indberetningerne i alle de hulmursisoleringssager, som blev indberettet i 2016. Formålet var, at selskaberne skulle afdække antallet af sager, hvor energibesparelsen var indberettet forkert og foretage en korrektion af indberetningen. Som opfølgning herpå tilbagetrækker energiselskaberne energibesparelser svarende til 3.154 MWh.

Styrket tilsyn

I april 2017 styrkede energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) den generelle kontrol med hele energispareindsatsen ved at tilføre Energistyrelsen og Energitilsynet samlet yderligere 115 mio. kr. til at føre tilsyn med området frem mod 2021.

Energistyrelsen har oprettet en særskilt enhed, der skal føre et styrket tilsyn med Energiselskabernes energispareindsats. Den nye enhed skal sikre en øget kontrol med de indberettede energibesparelser og opfølgning på den nye energispareaftales skærpede krav til selskabernes dokumentation og kvalitetssikring.

Om energiselskabernes energispareindsats

Siden 2006 har energiselskaberne haft årlige energisparemål. Målet er en del af en frivillig aftale mellem energi-, forsynings- og klimaministeren og net- og distributionsselskaber inden for el, fjernvarme, olie og naturgas.

Energisparemålet er gradvist steget gennem årene frem til 2015. Den seneste energispareaftale er fra 2016, hvor selskaberne har forpligtiget sig til at spare 10,1 PJ, hvilket svarer til det årlige energiforbrug i ca. 110.000 gennemsnitlige danske parcelhuse.

Udgifterne til energispareindsatsen betaler forbrugerne over energiregningen. Der er politisk fastsat et loft for udgifterne på 1,5 mia. kr. årligt.

Hvert år gennemføres der over 100.000 enkelte sager, som får støtte fra energispareindsatsen. Det kan f.eks. være udskiftninger af vinduer, isolering af loft og varmerør og skift af radiatorventiler.

Mest Læste

Annonce