Hovedanbefalinger og konsekvenser fra Dagpengekommissionen

Velfærd

19/10/2015 13:18

Nick Allentoft

Læs hovedanbefalingerne og kommissionens vurdering af konsekvenser her.
De væsentligste anbefalinger, som Dagpengekommissionen foreslår, fremgår af nedenstående.   De væsentligste ændringer ved det foreslåede dagpengesystem   Fleksibel forlængelse af dagpengeperioden Dagpengeperioden kan forlænges med op til et år. Beskæftigelse i timer indsættes på en beskæftigelseskonto, der kan veksles til dagpengeret i forholdet 1:2.   Satsberegning Dagpengesatsen beregnes kun ved nyindplacering. Det vil ske på baggrund af de 12 måneder med højest indkomst ud af de seneste 24 måneder. Det nuværende princip om seneste tre måneder droppes.   Forbrug i timer  Dagpengeretten skal forbruges i timer, så forbruget stemmer overens med det, der udbetales. I dag forbruges den i uger – uanset hvor mange dage i ugen, man har fået dagpenge.   Karens* Hver tredje måned udbetales to dagpengedage mindre. Det sker dog ikke, hvis den ledige har været beskæftiget i mindst 15 dage de seneste tre måneder.   Dimittendsats  Satsen for dimittender reduceres fra 82 til 78 pct. af den maksimale dagpengesats.   Supplerende dagpenge Supplerende dagpenge forbruges i måneder. Retten er ved indplacering otte måneder, og den genoptjenes fleksibelt ved beskæftigelse på mere end 146 timer pr. måned i forholdet 1:2. I det nuværende system er der en regel om, at en periode med supplerende dagpenge skal være fuldt opbrugt, før man kan genoptjene en ny. Denne regel videreføres ikke.   Tilknytningskrav** Der indføres en måned uden ydelse ved nyindplacering for personer, der i løbet af de seneste otte år har været på dagpenge i fulde fire år. Personen får i så fald kun en dagpengeperiode på et år og 11 måneder.   G-dage Arbejdsgiveren skal betale dagpenge til den ledige de første to dage. Det kommer til at gælde alle ansættelser, også de helt kortvarige.    Modernisering – optjening af dagpengeret i indkomst Dagpengeretten optjenes i indkomst, hvor op til 17.700 kr. kan tælle med hver måned. 12 gange dette beløb (212.400 kr.) berettiger til dagpenge. Kravet skal opfyldes, når beskæftigelseskontoen går i nul eller referenceperioden udløber. I dag optjenes dagpengeretten i timer (1.924 timer).   Digitalisering Dagpengesystemet overgår fra et ugebaseret til et månedsbaseret system på baggrund af registerdata. Det betyder, at en større del af administrationen kan foregå automatisk.   Overskydende timer  Reglerne om, at overskydende timer skal afspadseres, før der kan udbetales dagpenge, afskaffes.   Anm.: * FTF og LO foreslår, at der udbetales én dags dagpenge mindre hver fjerde måned. ** FTF og LO tilslutter sig ikke forslaget.           Konsekvenser af Dagpengekommissionens samlede anbefalinger En række af forslagene har økonomiske og beskæftigelsesmæssige virkninger. Dagpengekommissionens samlede anbefalinger skønnes at nedbringe antallet af personer, der opbruger dagpengeretten, med ca. 2.100, uden at det reducerer beskæftigelsen eller forværrer de offentlige finanser. De skønnede konsekvenser af Dagpengekommissionens samlede anbefalinger fremgår af nedenstående tabel.   Konsekvenser af dagpengekommissionens samlede anbefalinger Merudgifter (mio. kr.)/Beskæftigelsesvirkning/Ændring i dagpengeophør    To års dagpengeret med mulighed for forlængelse i op til et år (beskæftigelse kan forlænge i forholdet 1:2) 690 / -2.330 / -1.330   Satsberegning på baggrund af bedste 12 ud af seneste 24 måneder 110 / -410 / 20   Dagpengeretten forbruges i timer 420  / -1.320 / -570   To karensdage hver tredje måned (kan undgås med 15 dages beskæftigelse i løbet af tre måneder) -890 / 2.760 / -150   Dimittendsats på 78 pct. -290 / 940 / -80   Supplerende dagpenge (otte måneder, forbruges i måneder og genoptjenes fleksibelt i forholdet 1:2) 30 / 0 / 0   Én måned uden ydelse ved indplacering, hvis den samlede dagpengeperiode de seneste otte år overstiger fire år. -50 / 100 / 0   To G-dage for alle ansættelseslængder -10 / 0 / 0   Regler for overskydende timer afskaffes 40 / 0 / 0   Indkomstbaseret optjening af dagpengeretten -70 / 250 / 0   I alt    -20 / 0 / -2.120 (-1.700 - -2.800)   Anm.: Merudgifter er ændringer i den offentlige saldo efter skat og tilbageløb i forhold til et fuldt indfaset dagpengesystem med maksimal to års dagpengeret og et ledighedsniveau svarerende til den strukturelle ledighed, inkl. adfærd. Eventuelle afvigelser i summerne skyldes afrundinger. Kilde: Beregninger på dagpengemodellen samt RAM og eIndkomstregistret.  

Mest Læste

Annonce