Her er det designskolen i Kolding.

Overblik: Sådan vil regeringen øge interessen for erhvervsskolerne

Uddannelse

13/09/2018

Nick Allentoft

12 indsatsområder skal sikre at flere unge vælger erhvervsskolerne. Få overblik og hent regeringens udspil her.
Med udspillet ’Fra folkeskole til faglært – erhvervsuddannelser til fremtiden’ foreslår regeringen en omfattende indsats i folkeskolerne, 10. klasse, vejledningen af de unge, kommunernes indsats, strukturerne omkring og indholdet i erhvervsuddannelserne. Der er i alt afsat to milliarder kroner af til udspillets initiativer over fire år. 

Debatten om erhvervsskolernes krise

Erhvervsskolerne er i krise. Vi samler alle artikler om situationen her. 

1. Folkeskolen skal nære elevernes håndværkerdrømme

Investering i nye og renoverede faglokaler, værksteder og udstyr Valgfag i 7.-9. klasse på erhvervsskolerne Lærere fra erhvervsuddannelserne gennemfører undervisning og aktiviteter i folkeskolen  Obligatorisk prøve i det obligatoriske praktiske/musiske valgfag i 8. klasse  Barrierer for skoleelevers ophold på virksomheder skal fjernes Praksisfaglighed i læreruddannelsen   2. Opgør med automatvalget Et nationalt program for valg af ungdomsuddannelse for alle elever i 7. - 9. klasse Systematisk tilgang til uddannelsesvalg i 7. – 9. klasse Nyt undervisningsforløb ”Uddannelses- og erhvervskendskab” i 8. og 9. klasse  Ny model for uddannelsesparathedsvurdering Styrket kollektiv vejledning i 7. – 9. klasse  Kompetenceudvikling af vejledere og folkeskolelærere 

3. Kommunerne skal have større ansvar for søgningen

Kommunerne skal sætte lokale mål for søgningen til ungdomsuddannelserne   4. Flere skal vælge rigtigt første gang Følge effekten af adgangsforudsætninger til gymnasiale uddannelser med henblik på at understøtte øget søgning til erhvervsuddannelserne 5. 10. klasse skal pege i retning af erhvervsuddannelserne Ekspertudvalg: Hvordan kan 10. klasse erhvervsrettes, så flere vælger en erhvervsuddannelse Understøttelse af 10. klasseaktivitet på erhvervsskolerne   6. Begejstring og faglig stolthed er grundpiller i erhvervsuddannelserne Ny og fælles fortælling som led i rebranding af erhvervsuddannelserne Øget brug af eksterne gæstelærere på erhvervsskolerne Bedre muligheder for supplering og adgangskurser til de videregående uddannelser Etablering af en simpel kommunikativ model for videreuddannelsesmuligheder Erhvervsuddannelserne er studiekompetencegivende med adgang til GSK  Dannelse inkluderes i formålsbestemmelsen for erhvervsuddannelserne Iværksætteri og virksomhedsstart på grundforløbet   7. Attraktive ungdomsmiljøer Udvikling og udbredelse af god praksis om ungdomsmiljøer, herunder den gode modtagelse, traditioner for afslutning, for eksempel medaljer, samt identitetsskabelse og fællesskab  Krav om decentral supervision af nye erhvervsuddannelseslæreres undervisningspraksis Forsøg med bedre muligheder for kostophold på erhvervsskoler i tyndt befolkede områder Økonomisk ramme til øget udbud af erhvervsuddannelser i tyndt befolkede områder   8. Mere tid til afklaring og til at fordybe sig i fagene Adgangskurser for voksne på erhvervsskolerne Adgangen til grundforløbets 1. del udvides til op til to år efter 9. eller 10. klasse Nyt 10 ugers introducerende og afklarende grundforløb (GF+) for de ældre unge og voksne   9. Kvaliteten skal være endnu bedre Kvalitetstilskud i 2019-2022 til digitalisering, ungdomsmiljø og gæstelærere Øget gennemsigtighed gennem præsentationer af data over erhvervsskolernes nøgletal Styrket kvalitetstilsyn og skærpede sanktioner   10. Større sikkerhed for at få en praktikplads Nyt praktikpladstilsagn Erhvervsskolernes praktikpladsopsøgende indsats udvides Status på praktikpladssituationen Bedre tilbud til praktikvejledere i virksomheder   11. Social- og sundhedsuddannelserne skal appellere til flere Lønrefusion til praktikvirksomheder i overgangen mellem grund- og hovedforløbet Forsøgsramme til forsøg på social- og sundhedsuddannelserne   12. Frihed til erhvervsskolerne Bedre muligheder for at oprette nye lokale erhvervsuddannelser Nye procedurer for løbende og smidigere markedstilpasninger af erhvervsuddannelser Forenkling af reglerne og tydeliggørelse af faglige udvalgs og erhvervsskolernes opgaver Krav om obligatoriske handlingsplaner for øget gennemførelse og talentspor afskaffes. Professionalisering af og øget ansvar til erhvervsskolernes bestyrelser  

Mest Læste

Annonce