De fire byretter i Herning, Holbæk, Holstebro og Kolding

15/03/2012 12:50

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Med domstolsreformen i 2006 blev det besluttet at reducere kraftigt i antallet af retskredse i Danmark. Det betød, at 82 gamle retskredse skulle sammenlægges til 24 nye retskredse og en række nye retsbygninger opføres.

På baggrund af en analyse, der viste at der var totaløkonomiske fordele ved at opføre de fire nye byretter som ét samlet projekt, besluttede Slots- og Ejendomsstyrelsen at opføre projektet som OPP med privat finansiering (i en model, der ligner standardmodellens scenarium 1 - dog uden pligt til køb).

Finansiering, opførelse og drift af de fire projekter blev samlet i ét udbud for at sikre den økonomisk mest fordelagtige løsning - både på kort og langt sigt. Der blev anvendt konkurrencepræget dialog i forbindelse med udbuddet. Det gav vide rammer for at drøfte løsninger og bidrog positivt til, at opgaven kunne præciseres i samarbejde med markedet.

Kontrakterne blev indgået med OPP-leverandøren i 2010, og bygningerne forventes at kunne tages i brug senest 1. juli 2012. Kontrakterne anslås samlet at have en nutidsværdi på omkring 514,7 mio. kr. i aftaleperioden, der løber frem til 2032.

Værd at vide - Første gang flere forskellige byggeprojekter samlet i et OPP-projekt
Byggeriet af de fire retsbygninger er et godt eksempel på, at der kan være totaløkonomiske fordele at hente ved at samle flere byggeprojekter i et OPP. Det har medført, at projektet havde en volumen, der var af interesse for mange markedsleverandører. Samtidig har sammenkoblingen været med til at reducere transaktionsomkostningerne i forhold til, hvis man havde opført de enkelte byggerier separat. Det skyldes bl.a., at der kun er udarbejdet én funktionsbeskrivelse, og kun er gennemført én udbudsproces.

Det var forholdsvis nemt at samle de fire byggeprojekter i ét, fordi der på mange områder var de samme krav til dimensionerne af bygningerne og deres funktionalitet.

Tre skarpe til Bygningsstyrelsen (tidl. Slots- og Ejendomsstyrelsen) v/ Enhedschef Signe Primdal Rahbek

Hvad er det bedste, der er kommet ud af projektet?

Ud over, at alt tyder på at fire rigtigt gode retsbygninger i løbet af første halvår af 2012 kan tages i brug, har Bygningsstyrelsen erfaret, at det er muligt og totaløkonomisk fornuftigt at udbyde flere nogenlunde identiske OPP-projekter i ét udbud, som indeholder flere kontrakter. Det er noget, som både vi og andre offentlige myndigheder med fordel kan overveje fremadrettet i forbindelse med beslutningen om, hvordan et eller flere projekter skal løses.

Hvad var det sværeste ved projektet?

En udfordring har været at gennemføre en konkurrencepræget dialog med deltagelse af fire tilbudsgivere omhandlende fire forskellige byggeprojekter med hver sin kontrakt, som alle skulle løses tilfredsstillende. Det krævede en stor indsats af både tilbudsgiverne, os selv og de tilknyttede rådgivere. Det skal bl.a. ikke undervurderes, at den offentlige myndighed har en stor koordinerende rolle..

Hvilke erfaringer vil du tage med til næste projekt?

Det handler især om at sammensætte det rigtige hold både internt i organisationen og mht. de tilknyttede rådgivere. Derudover skal processen med den konkurrenceprægede dialog designes således, at tilbudsgiverne har fuld klarhed over, hvilke elementer af udbudsmaterialet der skal drøftes, hvilke dele der ligger helt fast og hvilke dele de kan komme med input til undervejs. Denne opgave skal ikke undervurderes.

Mest Læste

Annonce