Skattecenter i Haderslev

11/03/2012 11:57

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

SKAT i Syddanmark fik i 2009 et nyt kontorhus beliggende i Haderslev Havn.

Skattecenteret er etableret som et offentlig-privat partnerskab (OPP) med privat finansiering og privat ejerskab ved kontraktens udløb (svarende til standard-modellens scenarium 2). OPP-leverandøren har stået for design og anlæg og bærer nu ansvaret for den løbende vedligeholdelse og bygningsdrift. Ved kontraktperiodens ophør kan SKAT enten fraflytte den lejede bygning eller fortsætte på almindelige lejevilkår.

Skattecenteret i Haderslev blev udbudt i et begrænset udbud med prækvalifikation af fem tilbudsgivere.

Kontrakten med OPP-leverandøren blev indgået i 2008, byggeriet blev igangsat senere samme år og ibrugtagning af huset skete efter planen i 2009. Aftalen mellem Bygningsstyrelsen (tidl. Slots- og Ejendomsstyrelsen) og OPP-leverandøren løber frem til 2019.

Værd at bemærke - Energibesparelser og godt arbejdsklima
Byggeriet af kontorhuset blev opført med fokus på energibesparelser og godt arbejdsklima. OPP-formen og funktionskravene i projektet skabte en god ramme for at opnå disse mål ved at give den private leverandør incitament og handlerum hertil. Byggeriet indgår desuden i en samlet plan for udviklingen af haveområdet i Haderslev.

Tre skarpe til Bygningsstyrelsen (tidl. Slots- og Ejendomsstyrelsen) v/ Enhedschef Signe Primdal Rahbek

Hvad er det bedste, der er kommet ud af projektet?

Byggeriet blev taget i brug til den aftalte tid med den aftalte kvalitet. Samtidig levede alle involverede i projektet - på både offentlig og privat side - op til de indgåede aftaler, herunder påtog den private leverandør sig bygherrerollen og det ansvar, der følger med denne.

Hvad var det sværeste ved projektet?

Den største udfordring i processen var, at dele af lejemålet skulle kunne opsiges partielt af SKAT. Det fyldte meget i processen og stillede nogle helt særlige krav til OPP-aftalen og de funktionsbaserede krav.
Derudover var der i forbindelse med lokalplanen en forventning fra planmyndigheden om, at der efter tilbudsafgivelse kunne ændres på vilkår, der ville medføre en væsentlig ændring af den tilbudte løsning.
Det ville stride mod OPP-modellen, da den private leverandør havde givet en fast pris. Denne udfordring blev løst sammen med planmyndigheden i en efterfølgende proces.

Hvilke erfaringer vil du tage med til næste projekt?

At planmyndighedernes forståelse af projektmodellen er vigtig, og at man skal være varsom med særlige betingelser i udbudsmaterialet, som fx muligheden for partiel opsigelse, da dette må forventes at have en økonomisk konsekvens for de afgivne tilbud. Der skal være klarhed over de grundlæggende vilkår i lokalplanen på udbudstidspunktet af hensyn til både de bydende og den offentlige myndighed, som ellers kan risikere at modtage tilbud, der indeholder forbehold for lokalplanen eller risikotillæg for eventuelle ændringer i et senere udkast til en lokalplan.

Mest Læste

Annonce