Barnets Reform: Afsluttende evaluering af lovændringer

Velfærd

11/12/2015 12:44

Nick Allentoft

Antallet af underretninger om børn, der mistrives, er steget markant de seneste år, og fagpersoner oplever, at problemerne opspores tidligere. Det viser den afsluttende evaluering af de lovændringer, som trådte i kraft med Barnets Reform. Men der er også udfordringer med implementeringen af især § 49a.
Som led i Barnets Reform vedtoges servicelovens § 49 a om udveksling af oplysninger uden forældresamtykke og § 153 om præcisering af fagpersoners skærpede underretningspligt. Loven trådte i kraft 1. januar 2011. Formålet med de to lovbestemmelser er at sikre, at kommunerne så tidligt som muligt opsporer og hjælper børn, når der er bekymring for deres trivsel.

Nu foreligger en afsluttende evaluering, der belyser, hvordan kommunerne har implementeret de nye regler. Den viser også, hvordan reglerne bidrager til at styrke kommunernes tidlige tværfaglige arbejde i forhold til børn og unge.

Problemer opspores tidligere Evalueringen peger på, at § 153, der præciserer den skærpede underretningspligt, fremmer den tidlige indsats. Antallet af underretninger om børn, der mistrives, er steget markant de senere år, og fagpersoner vurderer selv, at de er mere bevidste om, hvornår de skal foretage en underretning. Fagpersoner oplever også, at problemer blandt udsatte børn og unge opfanges tidligere.   De fleste af landets kommuner har taget initiativer til at udbrede kendskabet til den skærpede underretningspligt og kendskabet til bestemmelsen er godt. Langt færre kommuner understøtter implementeringen af udveksling af oplysninger uden forældresamtykke, og kendskabet til § 49a er fortsat begrænset i kommunerne. Det fremgår, at kommuner, der ikke har implementeret bestemmelsen, oplever, at den strider imod deres opfattelse af et godt forældresamarbejde.   Modtageenheder i 81 % af kommunerne Cirka fire ud af fem kommuner (81 pct.) har etableret en modtageenhed med det formål hurtigt at håndtere indkomne underretninger. Det er væsentlig flere end ved midtvejsevalueringen, hvor det drejede sig om ca. halvdelen. Modtageenhederne betyder, at underretningerne behandles hurtigere og mere ensartet. Samtidig er det i nogle kommuner en udfordring at sikre koordineringen mellem modtageenheden og den øvrige forvaltning.   Reglen om, at fagpersoner, der har foretaget underretning efter § 153, altid skal orienteres om, hvorvidt underretningen har ført til, at der er iværksat en undersøgelse eller foranstaltninger, vurderes at være med til at fremme en tidlig indsats. Bestemmelsen er dog ikke slået igennem i alle kommuner.    Evalueringen er gennemført af BDO Kommunernes Revision for Socialstyrelsen.                

Mest Læste

Annonce