Nyt videnscenter en realitet

19/01/2011 14:33

Servicestyrelsen

Den 1. januar 2011 blev Servicestyrelsen et vidensområde rigere med etableringen af det nye, fælles Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri - ViHS.

ViHS omfatter en fusion af 16 tidligere selvstændige videnscentre –og teams, som 1. januar i år ophørte som selvstændige. De handicapgrupper og arbejdsområder, primært på social- og undervisningsområdet, som videnscentrene og -teams tidligere har dækket vil være omfattet af det nye, fælles videnscenter i Servicestyrelsen.

ViHS skal fremover skal indsamle, bearbejde, udvikle og formidle praksisnær viden, både nationalt og internationalt.

Socialminister Benedikte Kiær: "ViHS giver både brugere og pårørende styrkede muligheder for rådgivning indenfor handicap og socialpsykiatri. Sammenlægningen betyder, at vi bedre kan udnytte ressourcerne, så de, der hidtil har fået rådgivning, fortsat kan få det, samtidig med at vi kan yde en service over for andre grupper, som ikke hidtil har haft deres eget videnscenter.”.

Styrket viden om handicapgrupper og socialpsykiatri
Den primære opgave i ViHS er at oppebære og udvikle både almen, grundlæggende samt specialiseret viden om handicapgrupper og socialpsykiatri. ViHS skal indsamle, udvikle, bearbejde og formidle viden af høj kvalitet til:


• Brugere og pårørende
• Brugerorganisationer inden for handicap og socialpsykiatri
• Kommuner og regioner
• Institutioner/tilbud i både kommuner og regioner
• Uddannelsesområdet
• Socialministeriet, Undervisningsministeriet, Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Beskæftigelsesministeriet
• VISOs specialrådgivning og øvrige fagenheder i Servicestyrelsen.

ViHS skal ikke blot bidrage til den eksisterende viden om handicap og socialpsykiatri – videnscentret skal også udvikle ny viden på de områder, hvor der er konstateret videnshuller og udvikle ny viden om bl.a.:
• Funktionsevne og livsvilkår
• Processer, samarbejde og roller
• Indsatser, metoder og effekter både nationalt og internationalt.

ViHS vil have et tæt samarbejde til brugerorganisationer og frivillige organisationer, som er vigtige videnskilder til at afdække videnshuller og udvikle ny viden. Herudover vil ViHS i fremtiden indgå i forskellige samarbejdsflader på social- og undervisningsområdet, men også i nogen grad inden for områderne sundhed og beskæftigelse.

FAKTA: Sådan er ViHS organiseret

ViHS er inddelt i en stabsfunktion, et informationsteam og seks forskellige faglige videnteams inden for handicapgrupperne:
• Synshandicap og erhvervet døvblindhed
• Medfødt døvblindhed, multihandicap og udviklingshæmning
• Hørehandicap, ordblindhed, stammen og andre tale/sprogvanskeligheder
• Epilepsi, autisme, ADHD og hjerneskade
• Bevægehandicap og sjældne handicap
• Det socialpsykiatriske område.

Hvert team har til opgave at etablere et vidensberedskab inden for deres fagområde. I ViHS bliver brugerindflydelsen sikret gennem et Brugerråd med godt 25 medlemmer bestående af repræsentanter for brugerorganisationer inden for videnscentrets fagområder.

Servicestyrelsens nye Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri får til huse i København, Århus og Aalborg. Medio februar 2011 starter sammenflytningen af medarbejderne i Århus og København.
 

Mest Læste

Annonce