1813-sagen: Uklart ansvar og mangler ved journaler på Akuttelefon

Ledelse

28/03/2014 11:18

Nick Allentoft

Sundhedsstyrelsen har fulgt udviklingen på Region Hovedstadens Akuttelefon 1813 siden årsskiftet og har udarbejdet en rapport på baggrund af materiale indhentet siden januar og et tilsynsbesøg den 12. marts 2014.

Sundhedsstyrelsen konstaterede ved tilsynsbesøget flere alvorlige problemer med uklart ansvar og mangelfuld journalføring og har anmodet Region Hovedstaden om hurtigt at følge op på sagen.

Alt om 1813

Ansvaret for de sundhedsfaglige visitatorer på akuttelefonen var ikke tilstrækkeligt præciseret. De var ved tilsynsbesøget ikke bekendt med, hvordan deres arbejde var afgrænset, og hvornår de skulle kontakte en læge. Ledelsen henviste til det såkaldte beslutningsværktøj, men det var ikke klart for visitatorerne, om de måtte fravige beslutningsstøtteværktøjet, eller hvor de skulle finde specifikke instrukser. Interview med fire medarbejdere viste, at ikke alle systematisk anvendte beslutningsstøtteværktøjet, eller vidste om de skulle bruge det.

Læs også: Døve ledere og blinde politikere

Den manglende præcisering af de sundhedsfaglige visitatorers ansvars- og kompetenceområde i kombination med en manglende systematisk brug af beslutningsstøtteværktøjet, vurderer Sundhedsstyrelsen som en alvorlig risiko for patientsikkerheden.

Sundhedsstyrelsen konstaterede derudover alvorlige problemer med hensyn til journalens opbygning, medarbejdernes journalføring og journalens anvendelighed til at blive videregivet med henblik på behandlingsmæssig opfølgning (epikriser og til anden sundhedsydelse). Journalerne er indrettet, så det er vanskeligt at få overblik over patienternes samlede henvendelser. Dette er ikke i overensstemmelse med regelsættet og udgør en risiko for patientsikkerheden.

Sundhedsstyrelsen anmoder om, at Region Hovedstaden:

  • præciserer de sundhedsfaglige visitatorers ansvarsområde i en instruks og senest den 4. april 2014 sender den til Sundhedsstyrelsen.
  • øjeblikkeligt iværksætter løbende systematisk kvalitetsopfølgning på personalets kompetencer og kvalitet af visitation, og senest den 25. april 2014 fremsender dokumentation og plan herfor.
  • sikrer, at der udarbejdes en skriftlig instruks for minimumskravene til journalføringen til medarbejderne. Instruksen skal sendes til Sundhedsstyrelsen inden den 4. april 2014.
  • indretter journalsystemet, så det giver mulighed for at opfylde lovgivningens krav til kontinuitet og overskuelighed for de sundhedspersoner, som anvender journalen. Region Hovedstaden har oplyst at der er ændringer på vej, men skal inden den 4. april 2014 redegøre for, hvordan og hvornår dette, inden for kort tid, kan effektueres. Regionen skal desuden redegøre for, hvad der akut gøres for at sikre kontinuiteten i patientbehandlingen, indtil journalsystemet er blevet ændret.
  • redegør inden den 4. april 2014 for, hvordan journalsystemet inden kort tid kan indrettes, så den ansvarlige sundhedsperson kan se og godkende indholdet af epikrisen, og at de afsendte epikriser fremgår af journalen.

LINKS

Rapport vedrørende Sundhedsstyrelsens tilsyn med 1813 og tilsynsbesøg den 12. marts 2014 på 1813

Mest Læste

Annonce