Etablering af børnehuse

05/10/2012 14:09

Sundhedsstyrelsen

En arbejdsgruppe under Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en rapport med anbefalinger til etablering af børnehuse i Danmark. Rapporten udspringer af satspuljeaftalen for 2012, hvor det er blevet aftalt i et fælles initiativ mellem Social- og Integrationsministeriet, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Justitsministeriet at styrke rammerne for samarbejde i sager om overgreb mod børn.

Det anbefales i rapporten, at kommunerne i hver af landets fem regioner i fællesskab etablerer ét organisatorisk børnehus, som bemandes med relevant og kompetent personale. Herudover vil fagpersoner fra de sociale myndigheder, politiet og sundhedsvæsenet efter behov kunne inddrages. Med rapporten lægges der desuden op til et tæt og forpligtende samarbejde og netværk på tværs af børnehuse og de involverede myndigheder om den faglige udvikling og opfølgning på området.

Betegnelsen ’børnehus’ udtrykker rammerne for en koordineret tværsektoriel og tværfaglig samarbejdsmodel, hvor samarbejdet sker i et børnevenligt miljø og med barnet i centrum. Det overordnede formål med arbejdsgruppens forslag til børnehusmodel er at bidrage til den bedst mulige indsats over for det enkelte barn og dets familie samt sikre ensartet høj kvalitets i indsatsen på tværs af landet. Herudover beskriver rapporten modeller, der kan styrke det tværsektorielle og tværfaglige samarbejde på området.  

Mest Læste

Annonce