Evaluering af sammenhængende patientforløb peger på løsninger

Velfærd

03/12/16 3:12

Nick Allentoft

Det kniber med at skabe sammenhæng i patientforløbene, viser ny evaluering. Fremskudt visitation og mindre bureaukrati kan dog gøre en forskel, lyder anbefalingerne blandt andet.
Pressemeddelelse fra Sundhedsstyrelsen Der er fortsat brug for, at fagpersoner i kommuner og på hospitaler har fokus på at inddrage patienter og pårørende og på at skabe en bedre sammenhæng i forløbene for særligt svækkede ældre patienter. Det viser den afsluttende evaluering af indsatsen om fælles regional-kommunal forløbskoordination til særligt svækkede ældre patienter.   Evalueringen, som KORA har udarbejdet for Sundhedsstyrelsen, formidler de samlede resultater og erfaringer fra indsatsen, blandt andet hvad de enkelte regioner har prioriteret og implementeret for at styrke samarbejdet mellem regioner og kommuner og dermed sammenhængen i de forløb, som særligt svækkede medicinske ældre skal igennem.

Kommuner og regionerne har i perioden arbejdet hver især med at styrke kvaliteten i deres eksisterende procedurer på området. 

Kommunerne har især arbejdet med at styrke den eksisterende udskrivningskoordination. Indsatsen er evalueret særskilt og ser ud til at kunne forebygge genindlæggelser og til at kunne tilrettelægges, så den som minimum er omkostningsneutral for kommunen.   ”Evalueringen af den såkaldte ’fremskudte visitation’ giver gode og brugbare løsninger til, hvordan regioner og kommuner kan arbejde sammen om at forbedre forløbet for særligt svækkede ældre borgere," siger Jette Blands, der er læge i Sundhedsstyrelsen.   Regionerne har gennemarbejdet deres indsatser og procedurer for at kunne identificere og udvælge de særligt svækkede ældre medicinske patienter under indlæggelsen og formidle deres særlige behov til kommunerne, før patienterne udskrives.   Evalueringen viser også, at der fortsat og uændret fra 2014 er mange blandt de adspurgte fagpersoner i regioner og kommuner, der vurderer, at der i ringe eller nogen grad er tilstrækkelig sammenhæng i forløbene for ældre svækkede patienter.    ”Evalueringen giver ikke en nærmere forklaring på, hvad der ligger bag fagpersonernes svar, men den viser, at der fortsat er behov for at arbejde med inddragelse og forbedre sammenhængen i patientforløbene,” siger Jette Blands.   Resultaterne af den samlede evaluering vil nu blive vurderet nærmere blandt andet i forhold til Sundhedsstyrelsen arbejdet med indsatsområde 6 – en indsats, der hænger sammen, i den Nationale handlingsplan for en styrket indsats for den ældre medicinske patient.   Om evalueringen af de fælles regionale-kommunale forløbskoordinatorfunktioner På grundlag af resultaterne, anbefaler KORA: • at landets kommuner overvejer at videreføre/etablere fremskudt visitation med afsæt i de anbefalinger, der er opstillet i rapporten om fremskudt visitation • at kommuner og hospitalsafdelinger, som det allerede sker mange steder, prioriterer udskrivningsansvarlige brobyggere i begge sektorer med henblik på at understøtte kontinuitet, fælles fokus og relationsdannelse på tværs af den vigtige overgang fra hospital til kommune.   Indsatsen har været en del af den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient 2012-2015, og Sundhedsstyrelsen har haft ansvaret for evalueringen af den. I evalueringen har der tidligere været udgivet en midtvejsstatus og en evaluering af fire modeller for såkaldt ’fremskudt visitation’.   Evalueringen Læs alle resultater og erfaringer i slutrapporten  

Annonce