Det er særligt håndtering af medicin, der halter på bostederne. Foto: Shutterstock
Det er særligt håndtering af medicin, der halter på bostederne. Foto: Shutterstock

Store problemer med patientsikkerheden på bosteder

Sundhed

05/07/2022 11:07

Redaktionen

Mere end 30 procent af tilsyn i løbet af to år viste alvorlige brister - særligt omkring håndtering af medicin.

Det halter alvorligt med patientsikkerheden på Danmarks bosteder.

Faktisk viser en opgørelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed, at der var kritiske problemer ved mere end 30 procent af de tilsyn, styrelsen foretog i 2020 og 2021.

"Vi har desværre set en del større og kritiske problemer af betydning for patientsikkerheden på landets bosteder. Det gælder både tilsyn udført på baggrund af en bekymringshenvendelse indgivet til styrelsen, stikprøvebaserede tilsyn og tilsyn på baggrund af påbud udstedt ved tidligere tilsyn. Der er derfor grund til at have særligt fokus på patientsikkerheden på bosteder generelt," siger overlæge Charlotte Hjort, enhedschef i Styrelsen for Patientsikkerhed i en pressemeddelelse.

Ikke styr på medicinen

Et af de områder, der typisk giver anledning til problemer med patientsikkerheden på bostederne, er medicinhåndtering, som ellers er en af de mest centrale sundhedsfaglige opgaver på bostederne.

Fejlmedicinering kan have alvorlige konsekvenser for beboerne og opstår typisk, hvis der ikke er styr på journalføring og dokumentationen vedr. beboernes ordinerede medicin, medicinlister og medicinbeholdning.

Ydermere var der også mange problemer med den sundhedsfaglige dokumentation på bostederne. Det drejer sig blandt andet om manglende beskrivelse af beboernes potentielle og aktuelle sundhedsfaglige problemer, manglende dokumentation vedrørende beboernes aktuelle pleje og behandling samt opfølgning og evaluering på dette.

Det er et vigtigt punkt, fordi journalføring af sundhedsfaglig dokumentation er personalets arbejdsredskab til at følge og reagere på beboernes sundhedsmæssige tilstand og udvikling.

"Resultaterne af de sundhedsfaglige tilsyn på bosteder de sidste to år peger på, at der på mange bosteder er store udfordringer med varetagelsen af sundhedsfaglige opgaver. Mange beboere har behov for sundhedsfaglig pleje og behandling samtidig med, at personalet skal løfte den socialpædagogiske kerneopgave. Det stiller nogle særlige krav til ledelse og personale," siger Charlotte Hjort.

210 tilsyn på to år

  • Styrelsen for Patientsikkerhed gennemførte i perioden 2020-2021 210 sundhedsfaglige tilsyn med bosteder

  • 57 af tilsynene blev gennemført som stikprøvebaserede tilsyn.

  • 77 af tilsynene var opfølgende tilsyn på baggrund af påbud udstedt efter et tidligere tilsyn.

  • 76 af tilsynene var reaktive på baggrund af bekymringshenvendelser til styrelsen.

  • Tilsynene havde fokus på bl.a. medicinhåndtering og sundhedsfaglig dokumentation.

Mest Læste

Annonce