Aarhus Kommune stopper betaling til HandiHelp

14/01/2011 20:06

Nick Allentoft

Aarhus Kommune har stoppet alle sine betalinger til det private handicaphjælper-firma HandiHelp.

Aarhus Kommune har stoppet alle sine betalinger til det priva-te handicaphjælper-firma HandiHelp indtil kravet om tilbage-førsel af moms for 5,4 mio. kr. er indfriet. Desuden afviser Aarhus Kommune indtil videre at betale en række regninger, hvor man mener, firmaet har overfaktureret.

Torsdag aften bragte TV 2’s Operation X et tv-program om HandiHelp. I programmet afsløres angiveligt, at HandiHelp svindler med offentlige midler.

HandiHelp er det største private firma på markedet i Aarhus for den såkaldte BPA-ordning, hvor voksne med handicap siden 1. januar 2009 har kunnet uddelegere deres arbejdsgiveransvar til eksempelvis et privat firma. I alt 37 voksne med handicap har benyttet sig af denne mulighed i Aarhus Kommune. Heraf har de 19 valgt HandiHelp.


Aarhus Kommune har ikke kendskab til, at firmaet har svindlet med offentlige midler. Skulle en sådan mistanke opstå, vil der straks blive indgivet politianmeldelse.


Til gengæld har Aarhus Kommune gennem længere tid haft uoverensstemmelser i samarbejdet med HandiHelp. Striden står bl.a. om for meget udbetalt moms for i alt 5,4 mio. kr. Et beløb, som HandiHelp indtil videre har nægtet at betale tilbage til Aarhus Kommune trods adskillige rykkere.


På den baggrund har Aarhus Kommune siden december 2010 stoppet alle betalinger til HandiHelp, indtil momsbeløbet er udlignet. Desuden afviser Aarhus Kommune, at der kan indgås nye aftaler med Handi-Help, indtil sagen er afklaret.


Derudover strides HandiHelp og Aarhus Kommune om en række regninger fra firmaet, hvor kommunen mener, at der er sket en overfakturering i forhold til de takster og bevillinger, som følger af kommunens serviceniveau. Også her har Aarhus Kommune rejst krav om tilbagebetaling.


”BPA-ordningen er en god ordning, der kan hjælpe borgere med handicap til at lette deres hverdag. Men ordningen ville blive endnu bedre, hvis kommunen skulle godkende de aktører, der opererer på markedet. Ligesom med frit valg på ældreområdet. Problemet i dag er, at en BPA-aftale alene indgås mellem den handicappede og firmaet, mens kommunen skal betale,” siger Carsten Wulff Hansen, chef for Voksen-handicap-området i Aarhus Kommune.


BPA-brugerne i Aarhus Kommune, som benytter HandiHelps ydelser, bliver ikke umiddelbart berørt af striden mellem firmaet og Aarhus Kommune. Dog kan det komme dertil, at samarbejdet med HandiHelp bliver så besværligt for Aarhus Kommune, at en fortsat brug af HandiHelps ydelser kan fortolkes som en misligholdelse af den enkelte brugers BPA-bevilling. Det kan i værste fald betyde at bevillingen må revurderes, og at Aarhus Kommune må anmode brugeren om at vælge en anden leverandør eller selv overtage ordningen.

Fakta om BPA-ordningen


Handicaphjælperordningen efter servicelovens § 96 er ændret med ny lovgivning fra 1. januar 2009 og kaldes nu BPA ordningen – Borgerstyret Personlig Assistance.

Borgerstyret Personlig Assistance


Kommunen skal tilbyde Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om social service (serviceloven) §§ 95 og 96. Når kommunen beslutter at tilbyde BPA til en borger, skal kommunen yde hjælp i form af et kontant tilskud til borgeren. Tilskuddet anvendes til at ansætte de hjælpere, som borgeren har brug for. Borgeren kan vælge selv at være arbejdsleder og arbejdsgiver for hjælperne, eller at overføre tilskuddet til en nærtstående, forening eller privat virksomhed, som herefter er arbejdsgiver for hjælperne.

Kommunen skal beregne tilskuddet ud fra de krav, der fremgår af bekendtgørelse om udmåling af tilskud til BPA. Udmålingen skal bl.a. dække udgifter til hjælpernes løn, evt. tillæg, pension og andre afledte omkostninger. I de tilfælde, hvor borgeren ønsker at overføre tilskuddet til en forening eller en virksomhed, skal kommunen desuden udmåle et tilskud til at dække de særlige opgaver, som er forbundet med at være arbejdsgiver.


Det er overladt til hver enkelt kommune at udmåle tilskud/fastlægge serviceniveau, og i lovgivningen er der således ikke anvist faste tak-ster eller henvist til nogen konkret overenskomst i forhold til løntilskud til ansættelse af handicaphjælpere.

BPA i Århus Kommune


Ved implementering af de nye bestemmelser i BPA-ordninger er det besluttet at fastholde og udvide et højt serviceniveau i udmålingen af hjælpen. Den vigtigste part i BPA-ordningen er borgeren med handicap, der er modtager af hjælpen.


Det har betydet en udvidelse af ressourcer til introduktion og oplæring samt timer til også at kunne tilgodese den ”attraktive arbejdsplads”.


I forhold til tilskud til aflønning af handicaphjælperne er der lagt vægt på at indføre anciennitet og pensionsordning samt et særligt tilskud for respirationshjælpere.


Som tilskud til arbejdsgiversiden i ordninger med delegation er der fastsat et serviceniveau på kr. 17 pr. udmålt time. Dette svarer til kr. 15.580 pr. måned i BPA ordninger med bevilget fuld døgnhjælp og 8 ansatte hjælpere. Med et tilskud i denne størrelse åbnes der for, at organisationer og virksomheder vil være i stand til at kunne tilbyde en arbejdsgiverordning af høj kvalitet.
 

Mest Læste

Annonce