Aftaletekst for partnerskab mellem KL og Social- og Integrationsministeriet

24/11/2011 23:45

Nick Allentoft

Fælles forståelse om implementering af Barnets Reform og om partnerskab om indsatsen på socialområdet. Implementering af Barnets Reform

Kommunerne er godt i gang med at implementere Barnets Reform, der trådte i kraft 1. januar 2011, for at styrke og udvikle indsatsen overfor udsatte børn og unge. Det gælder bl.a. i forhold til at sætte barnets tarv i centrum for indsatsen, fokus på forebyggelse i nærmiljøet og familierne samt et større fokus på løsninger i netværket og ændringer af anbringelsesmønstret i retning af øget brug af plejefamilier. Hertil kommer arbejdet med fagfolks underretningspligt og beredskaber i sager om overgreb mv.
Men samtidig viser undersøgelser, at reglerne og intentionerne bag Barnets Reform samt tidligere reformer på området på en række delområder endnu ikke er fuldt ud implementeret. Social- og Integrationsministeriet og KL er enige om, at der er behov for en status for kommunernes implementering af Barnets Reform, der kan afdække, hvor det går godt, og hvor der er behov for at justere eller sætte yderligere ind i implementeringen af reformen for at opnå bedre resultater for børnene og de unge. KL og Social- og Integrationsministeriet vil derfor tilvejebringe dokumentation, der kan afdække kommunernes arbejde med centrale målsætninger i reformen, bl.a. i forhold til:
arbejdet generelt med at styrke plejefamilieområdet.
indsatsen for at sikre den lovpligtige efteruddannelse og supervision til plejefamilier.
indsatsen i forhold til at gennemføre de lovpligtige tilsynsbesøg hos anbragte børn.

Parterne er samtidig enige om at følge implementeringen tæt fremadrettet, herunder resultaterne af de planlagte delevalueringer af reformen vedrørende samarbejdet mellem skole, socialfor-valtning, dagtilbud m.fl. (SSD-samarbejdet), den skærpede underretningspligt samt af brugen af de kommunale plejefamilier.
Partnerskab om indsatsen på socialområdet
Social- og Integrationsministeriet og KL er enige om, at der er brug for at nytænke socialpoli-tikken, så der i højere grad sættes fokus på resultaterne af indsatsen overfor de borgere, som indsatsen rettes mod.
Formålet er at sikre, at borgerne får den nødvendige støtte, og at ressourcerne anvendes på de indsatser, der virker, og som gør størst gavn for borgerne. Det forudsætter en helhedsorienteret og tværgående indsats med fokus på nærhed og inklusion i opgaveløsningen og inddragelse af borgeren i de lokale fællesskaber. Kommunerne har ansvaret for indsatsen og er det centrale omdrejningspunkt for denne.
Parterne er på den baggrund enige om at indgå i et strategisk partnerskab baseret på samarbejde om tre centrale principper:


1. Fastsættelse af klare mål for centrale initiativer samt for indsatsen i kommunerne. Klare, konkrete mål er en forudsætning for at kunne følge op på, om initiativerne virker, og kan samtidig give grundlag for færre krav til processen.


2. Støtte til kommunerne til at kunne vælge og anvende de indsatser, der virker, og som er til størst gavn for borgerne i forhold til ressourcerne som grundlag for en stærk lokal opgavevaretagelse med sammenhæng mellem økonomi og faglighed. Det stiller krav til parterne om at medvirke til at opbygge og formidle anvendelig viden om metoder og indsatser, der virker, og sikre en tættere kobling mellem forskning, uddannelse og praksis.


3. Opfølgning på om indsatserne virker, og om målene nås. KL og Social- og Integrations-ministeriet vil i tæt samarbejde tilvejebringe det nødvendige datagrundlag for at kunne vurdere dette og vil følge op i forhold til kommunerne på de områder, hvor målene ikke måtte være nået.

Partnerskabet markerer dermed en 'ny start' i samarbejdet mellem KL og Social- og Integra-tionsministeriet med fokus på resultater og effekter frem for på processer. Partnerskabet er samtidig et led i den samlede indsats for at styrke implementeringen af centrale initiativer på socialområdet inden for de aftalte økonomiske rammer og skal ses i sammenhæng med andre centrale initiativer, herunder digitaliseringen af sagsbehandlingen mv.


Øvrige centrale organisationer på socialområdet og tilgrænsende områder vil blive inddraget.
Partnerskabet er fleksibelt og kan udmønte sig i forskellige initiativer, som er mere eller mindre målrettet hele socialområdet, eller delområder med behov for en særlig indsats.

Blandt de første opgaver vil KL og Social- og Integrationsministeriet således bl.a. drøfte udvik-lingen de senere år i tilbudsviften (både i døgn- og dag-regi) for de forskellige målgrupper, der har behov for mere specialiseret behandling. Herunder skal det drøftes hvordan det kan sikres, at den specialiserede viden kan udvikles og anvendes lokalt i nye sammenhænge inden for eksist-erende rammer.

Mest Læste

Annonce