Bornholms Forsyning afviser energi-sjusk

30/01/2012 10:14

Nick Allentoft

Bornholms Forsynings dokumenterede resultater med at spare på energien står i skarp kontrast til DR- Bornholms artikel af 27. januar 2012: Kunne spare så meget strøm som 337 huse bruger

Den enkelte bornholmske forbruger kunne få den opfattelse, at Bornholms Forsynings ledelse og medarbejdere ikke arbejder seriøs med at reducere vores udgifter.

Reduceret energiforbrug
Siden 2007, hvor Bornholms Forsyning blev etableret, har vi reduceret energiforbruget med over 20 %. fra 5 mil KWh. til 4 mil. KWh. Hvilket har været et stort og vanskeligt arbejde og kun opnået gennem engagerede medarbejders indsats i dagligdagen, desuden har vi, når vi skulle udskifte udstyr, har højt fokus på energioptimering.

Allerede i 2007 satte vand- og spildevandssektoren i Danmark via DANVA sig et mål om at skære 25 % af deres energiforbrug, hvilket Bornholms Forsyning målrettet går efter. Der arbejdes konstant på at reducere energiforbruget bl.a. med nye effektive styringer og ved at ”lappe” huller i ældre ledningsnet hurtigst muligt samt nedlægge gamle og ineffektive anlæg osv. Dette sker selvfølgelig i det tempo som økonomien tillader det.

Bornholms Forsyning er bevist om, at der er et yderligt energisparepotentiale at høste gennem effektiviseringer i virksomheden, men det sker altid i en svær balance mellem miljø – økonomi og sund fornuft.

Takst omkring landsgennemsnit
Virksomhedens nuværende takst ligger lige omkring landsgennemsnit og skal energiforbruget reduceres endnu hurtigere, kan det koste mange millioner mere i investeringer og sådanne anlægsinvesteringer kan kun lånefinansieres og de lån skal tilbagebetales, hvilket kun kan ske via højere takster på vandet. Så skal det gå hurtigere, skal forbrugerne betale mere.

Mange af disse investeringer vil have en meget lang tilbagebetalingstid, gående fra 10 år og helt op til 75 år. I sit Synspunkt i Bornholms Tidende, den 19. januar 2012, udtrykte DI Bornholm at virksomhedernes omkostningsniveau på vand, spildevand og el på Bornholm er høje nok i forvejen, så det er nok ikke den vej vi skal gå.

Det i landspressen og på DR-Bornholm omtalte ”Arbejdsnotat om kvalitets-, miljø-, og energibenchmarking af drikkevands- og spildevandsforsyningerne” fra det statslige Forsyningssekretariat fremgår det, at energiforbruget hos forsyningsselskaberne generelt i Danmark kan reduceres med 30-40%.

Energisparepotentiale
For Bornholms Forsynings vedkommende vurderes energisparepotentialet samlet til at ligge på 1.48 mil KWh ud fra en beregning af en netvolumen model. Denne models grundlag og fakta har der været heftig kritik af og derfor er det ikke sådan at Bornholms Forsyning er enige med rapportens konklusioner og den holdning står vi ikke alene med.


Fakta:
Helt grundlæggende vurderer DANVA (Dansk Vand- og Spildevandsforening), at datakvaliteten i arbejdsnotatet er for dårlig og unuanceret. Der kan være meget stor forskel på forudsætninger for to forsyningsselskaber eks:

1. På Bornholm skal vandet hentes op dybt nede fra klippegrunden og sendes rundt i stort ledningsnet med få forbrugere.

2. En tilsvarende Forsyningsvirksomhed på f.eks. Sjælland kan hente vandet lige under terræn og sende det ud i et lille ledningsnet med få højhuse.

3. Ligeledes kan antal overnatninger eller produktionskapacitet i kommunerne variere meget henover året.

Danva, som er Bornholms Forsynings brancheorganisation indenfor vand og spildevand, har i fredags udsendt en pressemeddelelse: Forsyningssekretariatets arbejdsnotat om kvalitets-, miljø-, og energibenchmarking er desværre fyldt med fejl og misforståelser om vandselskabernes arbejde.

Hele pressemeddelelsen med faglig uddybning kan læses på følgende link: http://www.danva.dk/Default.aspx?ID=3456&TokenExist=no

Såfremt der var taget kontakt til Bornholms Forsyning, før man kritikløs udgiver en sådan artikel, vil flere af misforståelserne kunne være undgået. I artiklen af 27. januar beskrives en energibesparelse anno 2012 i forlængelse af virksomhedens prisloft, hvor i Forsyningssekretariatet beregner et effektiviseringspotentiale ud fra omkostningerne i perioden 2003-05. I artiklen omtalt som hhv. 2,5 og 10 mil kr.

De korrekte tal fra 2003-05 er 13.39 mil kr. i Spildevandsselskabet og 5.56 mil i Vandselskabet. Effektiviserings- potentialet forventes afviklet over min 5 år altså først fra 2010 og har i 2012 bevirket et reduktionskrav på henholdsvis 2.2 mil kr. i vand- og 5.4 mil kr. i spildevandsselskabet. Den realiserede energibesparelsen på 1.0 Mil KWh samt energibesparelsespotentialet på 1.48 mil. KWh indgår i effektiviseringen, hvorfor der kan fratrækkes ca. 2.5 mil kr.

Af artiklen fremgår det ikke, at energipotentialet er en del at effektiviseringen. Den enkelte forbruger kunne få den opfattelse, at det er to separate sager og at vi intet har foretaget os.

Fra selskabet stiftelse i 2008 er der foretaget en løbende evaluering af alle jobfunktioner og der er foretaget flere organisationstilpasninger, hvorved mandskabsstyrken er reduceret fra 41 til 31 medarbejder.

Dette driftsrationale har medført at taksten i flere år blev holdt i ro og at anlægsmidlerne blev øget.

Et nødvendigt tiltag i 2012 var at hæve spildevandtaksterne til det af forsyningssekretariatets anbefalede prisniveau for at øge anlægsaktiviteten og investeringerne. Formålet er, at minimere mængden af uvedkommende vand som kommer ind i ledningssystemet. Renseanlæggene på Bornholm behandlede 8.3 mil m3 i 2011. og den debiterede mængde ligger omkring 1.9 mil m3. Virksomheden arbejder aktivt på at minimere indsivning og separere regnvand væk fra renseanlæggene.

Det er klart, at en sådanne ekstra vandmængde koster, men det er ikke et udtryk for manglende effektivitet.

Såfremt man havde læst ”Fakta om prislofter 2012 for danske vandselskaber” ville man se at
http://www.kfst.dk/service-menu/presserum/pressearkiv/presse-2011/lavere-prislofter-skal-goere-vandselskaber-mere-effektive/fakta-om-prislofter-2012-for-danske-vandselskaber/
citat: Selv om effektivitetskravet fører til sænkning af et selskabs prisloft betyder det ikke nødvendigvis, at vandprisen samlet set falder. Prislofterne indeholder også beløb, som skal dække nødvendige investeringer samt almindelige pris- og lønstigninger. Derfor kan priserne på vand stige, selv om et selskab har fået sænket sit prisloft med krav om effektivisering.

DR Bornholm bidrager ikke til at øge klarheden i denne sag:

Ved at Bornholms Forsyning og medarbejdere fremstår som ineffektive, på trods af der er opnået en energibesparelse potentiale på 1 mil MWh samt organisations tilpasning gennem en årrække.

Når det ikke fremgår, at energipotentialet på 1.48 MWh er en del at effektiviseringspotentialet.

Når supplerende oplysninger ikke indhentes, f.eks. ved et telefonopkald.

Når artiklen ikke inkluder de øvrige vandselskaber på Bornholm under vandsektorloven.

Når artiklen ikke forholder sig til DANVA ´s information/kritik af dette arbejdsnotat.
/Bornholms Forsyning/

Mest Læste

Annonce