Budgetoversigt 2011 for kommunerne

04/03/2011 00:12

Nick Allentoft

KL har netop offentliggjort budgetoversigt 2011 for kommunerne. Kommunerne skærer i 2011 ned på udgifterne til dagtilbud, skoler, ældreområdet og administration. Kommunernes udgifter til udsatte børn og unge samt voksenhandicappede og udsatte grupper stiger, om end mindre end de tidligere år.

Kommunernes økonomi 2011
Det følgende materiale bygger på Budgetoversigt 2011 udgivet af KL. De samlede skattefinansierede udgifter for alle landets kommuner er på 308,9 mia. kr. Dette finansieres ved skatter på 227,4 mia. kr. og tilskud og udligning på 79,6 mia. kr. De samlede serviceudgifter udgør 232,2 mia. kr., hvilket er ca. 0,3 pct. under kommunernes oprindelige budgetter for 2010 korrigeret for meropgaver.

Der er aftalt en nulvækst i budget 2011 i økonomiaftalen mellem KL og regeringen. Det lykkedes kommunerne at holde sig inden for serviceaftalen. Der er aftalt en beskeden skattestigning på 330 mio. kr. (umiddelbart 30 mio. kr. mere end aftalt, men siden accepteret af regeringen).

Af de 330 mio. kr. i skattestigning kommer de 182 mio. kr. fra stigning i indkomstskatten, mens grundskylden stiger med 132 mio. kr. Resten dækkes af en stigning på ca. 16 mio. kr. på dækningsafgiften på forretningsejendomme.

Anlægsudgifterne
Efter det ekstraordinært høje niveau for anlægsudgifterne på 20 mia. kr. i budgettet for 2010 er der i 2011 anvist finansiering på 15 mia. kr. uden at det dog er et direkte loft. Kommunerne budgetter for 2011 med bruttoanlægsudgifter for 16,9 mia. kr.

Forsikrede ledige
Da der er lavet nye aftaler om aktiveringsindsatsen efter kommunerne lavede deres budgetter, er de følgende tal ikke dækkende for kommunernes reelle udgifter i 2011. Der forventes at bruges 10,3 mia. kr. på forsikrede ledige. Stigningen på 1,8 mia. kr. fra 2010 skyldes primært at perioden hvor staten dækker 100 pct. af udgifterne forkortes fra 18 uger til 12 uger.

Besparelser på dagtilbudsområdet
Der er et fald i udgifterne på 1,4 pct. når der korrigeres for meropgaver, herunder frokostordningen. Det forklares delvist i et fald i antallet af børn i alderen 0-9, men svarer stadig til et fald i udgiften på 399 kr. per 0-9 årig.

Folkeskoleområdet
Der er et fald i de samlede udgifter til folkeskolen på 0,6 pct. svarende til 260 mio. kr. Dette modsvares af et fald i antallet af personer i alderen 6-16 årige. Set som enhedsudgifter pr. 6-16 årig er der 94 kr. mere til folkeskolen.

Det specialiserede socialområde
Dette område har generelt været præget af store stigninger i udgifterne. Både fra regeringen og kommunernes side har det været ønsket at dæmpe udgiftsstigningen. Dette er i væsentlig grad lykkedes i forbindelse med budget 2011.

Udsatte børn og unge
Der er en stigning i udgifterne til dette område på 0,5 pct., svarende til 121 kr. pr. 0-17 årig.Dette skal ses i forhold til en stigning i udgifterne i budget 2010 på 3,4 pct. Der budgetteres med en enhedsudgift på 11.933 kr. pr 0-17 årig.
De samlede nettodriftsudgifter er på 14,4 mia. kr.


Kilde: OAO

Mest Læste

Annonce