Danmark finkæmmes for natur

24/11/2010 10:55

Nick Allentoft

Store dele af Danmark skal i de kommende tre år ses igennem for at finde og registrere alle søer, moser, heder og anden natur, der er omfattet af naturbeskyttelsesloven. Det er resultatet af en aftale mellem miljøminister Karen Ellemann (V) og Kommunernes Landsforening (KL). Der er afsat 36 mio. kroner til arbejdet, der forventes afsluttet i 2013. Pengene er tilvejebragt gennem finanslovsaftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti.

Formålet med kortlægningen er bl.a. at undgå, at små moser og anden natur, der ligger i landbrugslandet, ved en fejl pløjes op. Derfor gennemses luftfoto fra hele landet nu, og hvis der opstår tvivl, drager biologerne ud i landskabet.

- Vi skal passe bedre på vores vilde dyr og planter. Selvom der mange steder er tale om små og undseelige områder, indgår de alle i en mosaik af natur, som tilsammen har enorm betydning for hele den biologiske mangfoldighed. Med den nye aftale bliver der styr på naturen, siger miljøminister Karen Ellemann.

Når opdateringen af den vejledende registrering af § 3-naturarealer i Miljøportalen er tilendebragt, forpligter kommunerne sig til fremover at vedligeholde registreringen af § 3-naturen, således at de beskyttede naturarealer som noget nyt gennemgås i en 10-årig cyklus. Endelig præciseres kommunernes vedligeholdelsespligt af registreringen i en ny bekendtgørelse.

- En forbedret registrering er en gevinst for stat, kommuner, lodsejere, offentlighed – og ikke mindst for naturen. Derfor er vi glade for, at miljøministeren har taget initiativ til at få opdateret registreringen. Det giver kommunerne et bedre grundlag for at varetage opgaven fremover, siger Martin Damm, formand for Teknik- og Miljøudvalget i KL.

I løbet af kort tid ventes desuden følgende initiativer i miljøministeriets serviceeftersyn af naturbeskyttelsesloven:

• En analyse af kommunernes administrationspraksis (afgørelser om § 3-natur).
• En vurdering af, hvordan håndhævelsesmuligheder over for lodsejerne kan styrkes.
• Informationskampagne om § 3-beskyttelsen til lodsejere i det åbne land.
• Webportal med gode råd til kommuner og lodsejere om pleje af § 3-naturtyper.

Fakta: Hvad er § 3-natur?
Naturbeskyttelseslovens § 3 omfatter blandt andet de fleste vandløb, søer og vandhuller på mindst 100 m2, moser, enge, heder, overdrev, strandenge og strand-sumpe med arealer på mindst 2.500 m2. Kommunerne fik med kommunalreformen ansvaret for tilsyn og administration af denne naturtype.

Se den nye aftale mellem KL og Miljøministeriet her.
Se bilag 1 her.
Se bilag 2 her.

Mest Læste

Annonce