Den offentlige sektor skal udfordres: Det siger regeringsgrundlaget om planerne

Politik

27/11/2016 18:48

Nick Allentoft

Regeringen vil nedsætte en ledelseskommission og vækker udfordringsretten til live igen. Læs alt om regeringens planer med den offentlige sektor her.
Følgende er regeringsgrundlagets afsnit om fornyelse af den offentlige sektor:   I Danmark har vi gennem generationer udviklet et trygt samfund, hvor vi passer på vores børn, værner om vores ældre og tager os af hinanden, hvis vi bliver syge.   En tryg velfærd er det sikkerhedsnet, der giver os lige muligheder i livet. Det vil regeringen værne om – og udvikle.

Ny regering

Vil du vide mere om den nye regering? Få overblikket lige her - og kig også tilbage på tidligere nye regeringer. 

Vi tror på frihed under ansvar. Vi ønsker mere frihed i danskernes hverdag. Vi vil forbedre det frie valg af leverandør og udbrede det til flere velfærdsområder. Vi har tillid til medarbejderne og deres faglighed. Det vil vi vise gennem afbureaukratisering og forenkling. I dag spildes for meget energi på kontrol og papirarbejde. Regelforenkling skal bidrage til, at medarbejderne i den offentlige sektor får mere tid og fokus på at løse kerneopgaver.

Vi vil sætte fokus på de offentlige ledere. De skal sætte en klar retning for arbejdet. Vi vil i højere grad styre den offentlige sektor ud fra klare mål og med et større fokus på resultater.   Vi vil bruge danskernes penge effektivt og med omhu. Regeringens politik om en årlig basis realvækst i det offentlige forbrug på 0,3 pct. stiller krav til stram udgiftsstyring, effektiv drift af de offentlige institutioner og et skarpt fokus på kerneopgaverne.   Vi vil konkurrenceudsætte flere skattefinansierede opgaver for at få højere kvalitet og lavere priser. Desuden kan vi frigøre penge, når offentlige institutioner lærer af hinanden, og når de samarbejder om fælles løsninger.   Ledelseskommission Den offentlige sektor skal levere gode og effektive løsninger til borgerne og virksomheder. Det kræver, at vi frisætter den dynamik og faglighed, der er hos de dygtige offentlige medarbejdere. Det forudsætter god ledelse, åbenhed overfor nytænkning, fælles værdier og forståelse for organisationers værdier og kultur. Det kræver offentlige ledere, der som fyrtårne kan motivere, sætte klar retning og forløse det store potentiale i medarbejderne. Det kræver større fokus på rekruttering af dygtige ledere samt på udvikling af god ledelse i den offentlige sektor.

Regeringen vil derfor nedsætte en ledelseskommission, som skal understøtte god ledelse i hele den offentlige sektor. Skabe fundament for, at god ledelsespraksis og erfaringer vandrer. At rekruttering og udvikling af offentlige ledere sker mere systematisk. Og at der bliver en større udveksling af ledere mellem den offentlige og private sektor.

Program for fornyelse af den offentlige sektor Regeringen vil ved årsskiftet 2017-2018 præsentere et program for fornyelse af den offentlige sektor. Det vil sætte rammen for vores arbejde med at udvikle og effektivisere den offentlige sektor, så vi får den bedst mulige velfærd for pengene. Vi vil blandt andet styrke borgernes frie valg, konkurrenceudsætte flere offentlige opgaver, forstærke fokus på resultater, forbedre den organisatoriske forankring af systematiske benchmarking og give de offentligt ansatte større frihed i opgaveløsningen.   Frit valg Regeringen vil styrke danskernes frie valg. Den enkelte skal have flere muligheder for at vælge mellem leverandører, når man modtager en offentlig ydelse. Vi vil blandt andet give de ældre flere muligheder for selv at vælge, hvem der skal levere hjemmesygepleje, madservice, plejehjemsplads mv.   Øget konkurrenceudsættelse Regeringen vil konkurrenceudsætte flere offentlige opgaver i stat, kommuner og regioner. Det er ikke afgørende, om private eller offentligt ansatte leverer en ydelse, når fælleskabet træder til med hjælp. Det er derimod afgørende, at danskerne får den bedst mulige service for deres penge. Vores arbejdsprogram for fornyelse af den offentlige sektor vil indeholde en plan for, hvordan flere opgaver kan sendes i udbud ved brug af obligatoriske måltal.   Fokus på resultater Den offentlige sektor er til for at hjælpe borgerne. Den skal måles på sine resultater i form af de ydelser og services, som det offentlige stiller til rådighed. F.eks. om ydelserne har den ønskede kvalitet og effekt. Der skal sættes få og styringsrelevante mål for kerneopgaverne og følges op på, om målene nås. Samtidig skal de offentlige institutioner og ansatte have større frihed i hverdagen og følge færre proceskrav.   Digitalisering Regeringen vil fortsætte det fællesoffentlige digitale samarbejde om en brugervenlig, sammenhængende og effektiv offentlig sektor, der fokuserer på borgernes og virksomhedernes behov.  Regeringen vil herudover lancere en ny strategi for mere professionel it-styring i staten. Det skal understøtte en bedre anvendelse af ressourcerne, og at der foretages de nødvendige investeringer for at vedligeholde og fremtidssikre den digitale infrastruktur. Endvidere vil regeringen styrke it-sikkerheden, og vi vil foreslå mere tidssvarende digitaliseringsklar lovgivning.   Privatisering af statslige selskaber Staten skal ikke eje selskaber, som er i direkte konkurrence med privatejede virksomheder. Derfor er det regeringens mål, at staten som udgangspunkt skal afhænde sådanne selskaber. Regeringen ønsker at privatisere TV2, efter den nuværende mediepolitiske aftale for 2015-2018 udløber. Regeringen vil endvidere igangsætte en analyse af yderligere privatiseringer.   Fair og lige konkurrence mellem offentlige og private aktører Den offentlige sektor skal ikke bevæge sig ind på private markeder og udføre opgaver, der ligger langt udover det offentliges kerneområde. Regeringen vil tage initiativ til og sikre, at offentlige aktører ikke gennemfører erhvervsaktiviteter, der bør udføres af private. Desuden skal der være fair og lige konkurrence, så offentlige aktører ikke stilles bedre end deres private konkurrenter.   Regeringen vil igangsætte en analyse, som skal føre til klarere regler for kommuners kommercielle virksomhed, herunder for prisfastsættelsen. Vi vil sikre klare og fair regler for kommuner og regioners afgivelse af kontrolbud. Endvidere vil vi belyse muligheden for at indføre én samlet klagemyndighed for offentlig erhvervsvirksomhed.   Udfordringsret Regeringen vil give bedre mulighed for at udfordre de mange statslige og lokale regler, som regulerer arbejdet i den offentlige sektor. Den indsats skal forankres hos ledelse, medarbejdere og private leverandører, som vi vil give mulighed for at udfordre de gældende procesregler mv. Vi vil genindføre og udvide udfordringsretten, der gjaldt i 2009-2015, ved at åbne op for forslag, som kræver lovændring. Regeringen vil invitere KL og Danske Regioner til et samarbejde om den nye udvidede udfordringsret.   Frikommuner Regeringen vil give frikommunerne udstrakt frihed til at afprøve nye og mere effektive metoder. Frikommuneforsøget skal medvirke til at skabe en ubureaukratisk og effektiv offentlig sektor. Regeringen vil tage initiativ til at etablere flere frikommuneforsøg fra 2018 og frem. Selvejende organisationer Selvejende organisationer er med til at skabe mangfoldighed og bedre forudsætninger for frit valg. Regeringen vil løbende overveje, hvordan de organisatoriske rammer for den offentlige sektor kan videreudvikles. Det skal understøtte effektiv drift, variation i tilbuddene og de bedst mulige resultater for borgerne.    Kommunalt moderniserings- og effektiviseringsprogram Der er sammen med KL igangsat et fælles flerårigt moderniserings- og effektiviseringsprogram. Det skal forbedre kommunernes muligheder for at løse opgaverne effektivt gennem en bred vifte af initiativer. Blandt andet ved at fjerne unødigt bureaukrati og registreringer. Det fælles program skal frigøre 1 mia. kr. om året, hvoraf 0,5 mia. kr. kan prioriteres bredt inden for den offentlige sektor.   Klar, enkel og overskuelig lovgivning Forudsætningen for borgeres og virksomheders retssikkerhed er blandt andet en klar, enkel og overskuelig lovgivning, der er nem at forstå og administrere. Med afsæt i erfaringerne fra miljø- og naturområdet lægger regeringen op til at nedbringe og forenkle regelmængden. Landets love skal være brugervenlige og understøtte vores retssamfund. Regeringen er åben over for på udvalgte områder at øge brugen af solnedgangsklausuler i lovgivningen.   Skilsmisser: Ét system med fokus på familiernes behov Når familier skilles, skal de ikke mødes af myndigheder, der holder dem fast i en konflikt, og skaber mere usikkerhed end den, som skilsmissen har skabt. De skal møde et smidigt system, der giver dem den hjælp, de har behov for. Det vil især komme børnene til gavn. Regeringen vil derfor samle hjælpen til brudte familier i ét system, som skal placeres med passende geografisk spredning.   Råd og nævn Regeringen opretter ved sin tiltrædelse nogle råd og vil overveje, om der er grundlag for at nedlægge andre råd og nævn eller sammenlægge nogle af de eksisterende institutioner.    Ansvar for it-sikkerhed Den ansvarlige myndighed for et it-projekt eller et it-system har også ansvaret for it-sikkerheden, når it-opgaver udliciteres, og når persondata videregives til underleverandører it-driftsleverandører mv.    

Mest Læste

Annonce