DOKUMENTATION: Statsrevisorernes bemærkning til beretning om forsvarets økonomistyring

15/06/2011 13:18

Nick Allentoft

Den 15. juni 2011 behandlede Statsrevisorerne Beretning nr. 8/2010 om forsvarets økonomistyring Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Forsvaret har de seneste 5 år arbejdet på at styrke bevillingsstyring og regnskabsaflæggelse. Rigsrevisionen konkluderede således i november 2010 efter 3 år med problemer, at Forsvarskommandoens regnskab for 2009 samlet set var rigtigt.

Beretningen viser imidlertid, at den nødvendige økonomistyring ikke er til stede i forsvaret. Manglen på sammenhæng i styringen af opgaver, aktiviteter og resurser vanskeliggør forsvarets muligheder for en rettidig og pålidelig planlægning og prioritering. Forsvarsministeriet fik fx allerede i 1998 Finansudvalgets tilslutning til at indføre totalomkostningsprincippet, men det er endnu ikke gennemført, så forsvaret med rimelig sikkerhed kan oplyse, hvad det koster at opretholde et givent beredskabsniveau til indsættelse af styrker i nationale og internationale opgaver.

Beretningen er også en opfølgning på beretning nr. 3/05 om forsvarets anskaffelse og ibrugtagning af it-systemet DeMars. Konklusionen er, at DeMars kun i mindre grad har styrket forsvarets økonomistyring, og at mulighederne i DeMars endnu ikke udnyttes fuldt ud.

Endelig viser beretningen, at departementet ikke har ført et tilfredsstillende tilsyn med forsvarets økonomistyring - til trods for at man i flere år har fundet, at oplysninger og materiale fra Forsvarskommandoen ikke har været tilstrækkeligt anvendelige og håndterbare, og til trods for gentagen kritik fra Rigsrevisionen og Statsrevisorerne.

Statsrevisorerne ser med stor alvor på manglerne i forsvarets økonomistyring.

Statsrevisorerne påtaler, at Forsvarsministeriets departement ikke har udfyldt sin rolle som overordnet ansvarlig for kvalitetssikring og kontrol i forhold til den økonomiske styring i forsvaret.

Statsrevisorerne gør Folketinget opmærksom på, at der er så væsentlige problemer i forsvarets økonomistyring, at det kan svække grundlaget for Folketingets prioriteringer og beslutninger om opgaver, aktiviteter og resurser i forsvaret."

Mest Læste

Annonce