EVA: God start for nye lærere i folkeskolen

08/06/2011 11:31

Nick Allentoft

9 ud af 10 nyuddannede lærere oplever efter 1-4 års ansættelse i folkeskolen deres møde med skolen som positivt. 85 % af de nye lærere planlægger at forsætte i lærerjobbet i en årrække frem, mens andre 4 % forventer at arbejde i en anden funktion i skolen, fx som leder. Det viser en ny undersøgelse som EVA offentliggør den 7.

juni. Den positive holdning blandt lærerne står i kontrast til det praksischok som der ellers tales om i skolekredse.

”Mange skoler og kommuner har i de seneste år gjort en stor indsats for at tage godt imod nye lærere i skolerne. Det kan meget vel have været medvirkende til at de nye lærere vurderer mødet med skolen positivt”, forklarer specialkonsulent Signe Mette Jensen som står bag undersøgelsen.

De nye læreres positive vurdering af mødet med skolen gør sig gældende selvom mange af dem synes at lærerjobbet er en stor udfordring. Fx finder en tredjedel af de nye lærere at deres arbejde er sværere end de havde forventet.

Undervisningsdifferentiering er svært

Som den største udfordring nævner de nye lærere opgaven med at differentiere undervisningen. 81 % oplever at det er svært eller overvejende svært at tilrettelægge og gennemføre en differentieret undervisning. De udtrykker samstemmende med de mere erfarne lærere at det er vanskeligt at tilgodese alle elever, og at de ikke er tilstrækkeligt klædt på til selve undervisningssituationen som ofte byder på stor variation i elevernes sociale og faglige behov.

Konflikthåndtering udfordrer

Også håndtering af konflikter i klassen er en stor mundfuld for mange nye lærere. 51 % af de nye lærere synes det er svært eller overvejende svært at håndtere konflikter i klassen. Det er især i rollen som klasselærer at de nye lærere oplever at de har behov for at kunne håndtere konflikter. Nye lærere der har erfaring som lærervikarer, og nye lærere der kun underviser i deres linjefag, har nemmere end andre nye lærere ved at håndtere konflikter i klassen.

Skoleledere skal tage ansvar for nye lærere

Rapporten konkluderer at teamsamarbejde, løbende støtte og opbakning fra ledelsen og gode kollegiale relationer er afgørende for at de nye lærere bliver godt integreret på skolen. Men samtidig viser undersøgelsen at 41 % af de nye lærere er uenige eller overvejende uenige i at ledelsen har taget særlig hånd om dem som nye lærere, og 25 % er uenige eller overvejende uenige i at deres team har taget særlig hånd om dem.

Selv om der på næsten alle skoler er tiltag som har til formål er at støtte de nye lærere (samtaler, introforløb, mentorordninger), er der derfor grund til at se nærmere på hvad der skal til for at støtte de nye lærere bedst muligt. Her peger undersøgelsen på at, ud over særlig opmærksomhed fra ledelse og team og støtte fra kollegerne, har det en positiv betydning at den nye lærer bliver tilgodeset ved fagfordeling. Det kan fx dreje sig om at en ny lærer ikke skal være klasselærer alene, at en ny lærer fortrinsvis skal undervise i sine linjefag, eller at en ny lærer ikke skal have for mange klasser.

Om evalueringen

Evalueringen ”Ny lærer – en evaluering af nyuddannede læreres møde med folkeskolen” er gennemført på foranledning af formandskabet for Skolerådet.

Den er baseret på spørgeskemaundersøgelser blandt skoleledere og nyuddannede lærere og på interview med ledere, nye lærere, erfarne lærere og frafaldne lærere. Derudover har EVA besøgt en række skoler og kommuner som har iværksat konkrete støtteinitiativer for nyuddannede lærere. En følgegruppe af nyuddannede lærere har været tilknyttet evalueringen.

I forlængelse af rapporten ”Ny lærer – en evaluering af nyuddannede læreres møde med folkeskolen” udgiver EVA folderen ”Ny lærer i folkeskolen” som på baggrund af undersøgelsen giver skolerne gode råd til hvordan de bedst kan understøtte at nye lærere falder godt til på skolen og i lærerjobbet.

Mest Læste

Annonce