Forskere skal følge Struer Kommunes inklusionsprojekt

20/12/2011 08:57

Nick Allentoft

Servicestyrelsen har bevilget 1½ mio. kr. til et forskningsprojekt under VIA University College i Aarhus. Forskere vil nærstudere tre folkeskolers indsats i kommunens inklusionsprojekt SUS, som har til formål at styrke inklusion af elever i den daglige undervisning - også børn med vanskeligheder.


SUS der står for Specialundervisningscenter Struer, er navnet på et børn- og ungeprojekt som gik i luften 1.
august 2011. Det handler om øget inklusion af børn med stort set alle typer behov og om udvikling af
folkeskolerne i Struer Kommune.
Tilbuddene til elever med behov for ekstra støtte – både socialt og fagligt - skal tilbage på folkeskolerne.
Eleverne skal inkluderes i det nære miljø, og ikke føle at være ’på tålt ophold’ på specialskoler eller i
specialklasser. Kompetencerne til at rumme elevernes forskellige behov skal ligeledes tilbage på skolerne.
SUS går ud på i at sprede faglighed og erfaringer til fælles viden og kompetencer hos samtlige skoler i Struer
Kommune.
Udviklingen går fra eksklusion af udsatte børn hen imod inklusion af alle børn i folkeskolen – og det kræver
omstilling. Mindst 6 ud af de 19 kommuner i Region Midtjylland omorganiserer skoleområdet, så udsatte
børn og unge har deres hverdag i de kommunale folkeskoler og specialtilbud lukkes ned.
Og det er blandt andet den omstilling som forskerne med de 1½ million i baghånden vil kigge nærmere på
med feltobservationer, interviews og analyse af den politiske kommunikation i Struer Kommune over en 3-
årig periode fra 1.1.2012 til 31.12.2014.
Forskerne vil undersøge følgende:
· Hvilke politiske overvejelser ligger bag inklusionsprojekterne, og hvilke tiltag igangsættes så
socialrådgiveres, læreres og pædagogers viden og kompetencer ud i inklusionsarbejdet styrkes?
· Oplever udsatte og ikke udsatte børn samt voksne omkring dem, at inklusionen sker?
”Struer Kommune opfattes som eksemplarisk blandt de mange danske kommuner, der igangsætter
inklusionsprojekter af flere grunde. For det første lukkede specialskolen Resen Skole, der blandt andet havde
elever med adfærdsvanskeligheder, og for det andet imødekommer Struer Kommune de helt centrale
betingelser som skal være til stede, for at fremme en inkluderende pædagogik”, siger Lotte Junker Harbo,
cand.pæd.soc og en af de tre forskere fra VIA University College, der skal følge udviklingen på nærmeste
hold.
”En af de væsentlige grunde til at vi fik pengene er, at vi faktisk spørger børnene og ikke kun voksne. Og det
er alle børn, ikke kun børn i udsatte positioner. Det er der ikke rigtig andre der gør”, siger Lotte Junker
Harbo.

Mest Læste

Annonce