Hellers Yachtværft skal betale knap 800.000 kr. tilbage til Tårnby Kommune

22/06/2011 13:46

Nick Allentoft

KONKURRENCERÅDET har hævet det beløb, som Hellers Yachtværft skal betale tilbagebetale efter at have modtaget ulovlig offentlig støtte fra Tårnby Kommune. Beløbet er hævet fra 80.000 kr. til knap 800.000 kr. Beløbet, der skal betales tilbage, svarer til det beløb, som Tårnby Kommune har sparet Hellers Yachtværft for ved at leje lokaler ud til under markedsprisen i perioden 1. marts 2004 til 31. december 2010.

Afgørelsen følger af, at Konkurrenceankenævnet har hjemvist Konkurrencerådets tidligere afgørelse i sagen med besked om, at Hellers Yachtværft skal betale et større beløb end de 80.000 kr., som Konkurrencerådet sidste sommer pålagde Hellers Yachtværft at betale tilbage.

Sagen startede, da Konkurrencestyrelsen i november 2008 modtog en klage fra en konkurrent til Hellers Yachtværft vedrørende Tårnby Kommunes lejeaftale med Hellers Yachtværft. Konkurrenten mente, at kommunen havde fastsat lejen under markedslejen, og at den derfor var konkurrenceforvridende. På den baggrund indledte styrelsen en undersøgelse af sagen.

I juni 2010 afgjorde Konkurrencerådet, at der var tale om ulovlig offentlig støtte i strid med konkurrenceloven. Hellers Yachtværft blev påbudt at tilbagebetale 80.000 kr. til Tårnby Kommune. Virksomheden ankede afgørelsen til Konkurrenceankenævnet i august 2010 med påstand om, at der ikke var tale om ulovlig statsstøtte.

11. februar 2011 afsagde Konkurrenceankenævnet kendelse, der blandt andet lød, at tilbagebetalingen af de 80.000 kr. ”ikke i tilstrækkelig grad varetager hensynet til at sikre lige konkurrencevilkår…”, og at Konkurrencerådet derfor skal pålægge Hellers Yachtværft at tilbagebetale et højere beløb.

Direktør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Agnete Gersing, udtaler:

”Konkurrencerådets afgørelse betyder, at Hellers Yachtværft skal tilbagebetale den støtte, som virksomheden har modtaget. Dermed bliver konkurrencen genoprettet til gavn for andre virksomheder, der sælger bådudstyr.”

”Jeg er tilfreds med, at Tårnby Kommune nu har hævet lejen til markedsniveau og dermed overholder konkurrenceloven.”

”Det er vigtigt, at kommunerne sikrer sig, at lejeaftaler indgås på markedsvilkår, før de indgår aftalen. Det kan ske ved at foretage et udbud eller ved at indhente en uafhængig vurdering af lejeværdien. Ellers udsætter de deres lejere for en stor økonomisk risiko, fordi ulovlig støtte skal betales tilbage.”

Mest Læste

Annonce