Her er Vestagers svar i sagen om misbrug af tabt arbejdsfortjeneste

Politik

14/04/2014 11:50

Nick Allentoft

Der er store forskelle i forvaltningen af reglerne om tabt arbejdsfortjeneste til lokalpolitikere. Det viser en tidligere borgmesters grundige gennemgang, og det har fået både Økonomi- og Indenrigsministeriet samt Statsforvaltningen til at gå ind i sagen. Læs Økonomi- og Indenrigsministerens svar i sagen til Pernille Vigsø Bagge (SF) her.

Sagsnr. 2014 - 7682 Doknr. 91894

Dato 11-04-2014

Folketingets kommunaludvalg har d. 12.03.2014 stillet følgende spørgsmål nr. 62 (alm. del) til økonomi- og indenrigsministeren, som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Pernille Vigsø Bagge (SF).

Spørgsmål nr. 62:

Alt om tabt arbejdsfortjeneste

DenOffentlige har tidligere afsløret, hvordan mindst 150 politikere fra regioner og kommuner i hele landet brugte reglerne om erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for at øge lønnen. Det førte til en lønreform for lokalpolitikere i sommeren 2014.

Se alle artikler i sagen her.

 

 

”Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 12. marts 2014 fra Uffe Thorndahl vedr. tabt arbejdsfortjeneste, jf. KOU alm. del - bilag 54.”

Svar:

Uffe Thorndahl har foretaget en undersøgelse af kommunernes og regionernes administration af reglerne om dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og på baggrund heraf offentliggjort en rapport, der rejser kritik af flere kommuners og regioners administration af reglerne.

Rapporten bør efter min opfattelse give anledning til to grundlæggende overvejelser.

Det er først og fremmest afgørende, at reglerne administreres korrekt i kommunerne og regionerne, så ordningen bliver anvendt, som den er tænkt, og der ikke uberettiget udbetales erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste. Det er den enkelte kommune eller region, der vurderer, om betingelserne for at udbetale erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste konkret er opfyldt. Dette beror først og fremmest på, at det pågældende kommunalbestyrelses- eller regionsrådsmedlem dokumenterer at have lidt et økonomisk tab på grund af varetagelse af hvervet.

Hvorvidt der sker udbetaling af erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste i strid med reglerne, hører under tilsynet med kommunerne og regionerne, som Statsforvaltningen fører i første instans med Økonomi- og Indenrigsministeriet som øverste tilsynsmyndighed.

Økonomi- og Indenrigsministeriet er i kontakt med Statsforvaltningen om, hvad undersøgelsen fra Uffe Thorndahl giver Statsforvaltningen anledning til at foretage sig som tilsynsmyndighed.

Statsforvaltningen har ved brev af 27. marts 2014 oplyst følgende:

”Statsforvaltningen kan oplyse, at vi på baggrund af Uffe Thorndahls undersøgelse om kommunernes og regionernes administration af reglerne om dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste har besluttet at undersøge praksis i de kommuner, hvor undersøgelsen stiller spørgsmål om lovligheden af administration af reglerne for udbetaling af dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste.

Statsforvaltningen forbereder for tiden en høringsskrivelse til kommuner og regioner, hvor vi vil bede om en nærmere redegørelse for kommunalbestyrelsens og regionsrådets administration af reglerne for udbetaling af dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste, og herunder hvordan man har kontrolleret, at der rent faktisk har været tale om et tab.

På baggrund af kommunernes og regionernes høringssvar og deres overvejelser om opfølgning vil vi overveje, hvad der måtte være grundlag for at foretage videre.”

Økonomi- og Indenrigsministeriet afventer Statsforvaltningens undersøgelse, men overvejer herudover løbende, om der er forhold, der giver ministeriet anledning til at foretage sig videre som øverste kommunale og regionale tilsynsmyndighed.

Tilsynet er nødvendigt for at slå fast, om der er sket brud på reglerne om erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og til at vurdere konsekvenserne af eventuelle brud, men tilsynet kan ikke stå alene.

Det er samtidig nødvendigt at få gjort op med eventuel usikkerhed omkring ordningen, herunder at få afhjulpet misforståelser om, hvad man kan og ikke kan få erstatning for.  

I den forbindelse kan jeg oplyse, at Økonomi- og Indenrigsministeriet i forbindelse med en igangværende revision af ministeriets vejledninger om vederlag for varetagelse af kommunale og regionale hverv vil uddybe den beskrivelse af reglerne om erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste, der allerede i dag fremgår heraf.

Ministeriet vil herudover med inddragelse af KL vurdere behovet for øvrige generelle tiltag.

 

Med venlig hilsen

Margrethe Vestager

Mest Læste

Annonce