Hedensted Kommune har haft rod i forvaltningen af sager med erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer. Efter KL-undersøgelse og oprydning i forvaltningen stævner kommunen nu et tidligere byrådsmedlem for 388.000 kroner.

Kommune stævner politiker - kræver 388.000 tilbage i løn

Politik

13/03/2014 21:58

Nick Allentoft

Jysk kommune har stævnet nu tidligere byrådsmedlem for misbrug af regler om tabt arbejdsfortjeneste. Kravet er tilbagebetaling af 388.000 kroner. Samtidig får kommunen alvorlig kritik i KL-rapport for sin administration af reglerne om tabt arbejdsfortjeneste.

Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste har mere eller mindre været et tag-selv bord i Hedensted Kommune, hvor politikere i årevis har kunnet øge politikerlønnen med trecifrede beløb uden videre kontrol.  

Tre politikere i Hedensted Kommune har i årevis gjort brug af reglerne for tabt arbejdsfortjeneste, og den ene bliver nu slæbt i retten med krav om tilbagebetaling af 388.000 kroner. De to andre slipper for videre undersøgelser efter en rapport fra Kommunernes Landsforening placerer ansvaret hos kommunens administration. (Find PDF af rapporten under artiklen, red.)

Sagen begyndte i sommeren 2012, da forvaltningen ved et tilfælde finder ud af, at der er noget galt med administrationen af omkostningerne til byrådspolitikerne. I det efterfølgende arbejde konstaterer administrationen, at den er helt gal med udbetalingen af tabt arbejdsfortjeneste, og i januar 2013 afslører lokalavisen, at kommunen har opdaget rodet ved en tilfældig kontrol.

“Jeg blev før sommerferien opmærksom på, at kommunens kursus-konto var opbrugt, og derfor besluttede vi at kigge på udbetaling af vederlag til byrådsmedlemmer. Vi fik revisionen til at kigge på vores måde at administrere reglerne på, og de anbefalede, at vi ændrede vores fremgangsmåde, og det har vi nu gjort,” fortalte borgmester Kirsten Terkilsen (V) dengang til Horsens Folkeblad.  

Tre politikere havnede i den lokale gabestok. Arne Ehmsen, Lars Poulsen og Ole Flemming Lyse.

“Det er selvfølgelig ikke sjovt, at blive hængt ud i de lokale aviser på den måde og samtidig se borgmesteren forsøge at fjerne opmærksomheden på kommunens eget rod,” siger Ole Flemming Lyse, der blev ofret af sine politiske kolleger den følgende tid.

Bestilte undersøgelse hos KL

Sagen voksede i lokalavisen, hvor byrådskolleger var forargede og kaldte Ole Flemming Lyse umoralsk.

“Jeg er ikke i tvivl om, at det er foregået efter reglerne, men moralen kan ligge på et meget lille sted. Man kan jo også spørge sig selv om, hvorfor Ole Flemming Lyse skal have penge for at gå til musical, når han selv siger, t han ikke er politiker for pengenes skyld,” sagde Henrik Allerslev til Horsens Folkeblad

Byrådet vedtager den 28. januar 2012 at bestille en juridisk undersøgelse hos Kommunernes Landsforening.

Undersøgelsen skal

“* vurderer dokumentationsgrundlaget for udbetaling af erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer i perioden 2007-2012, herunder den timepris, som er anvendt som grundlag for udbetaling af erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste”

* hvorvidt Hedensted Kommunes udbetaling af erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer er foregået korrekt, og

* om der er grundlag for at rejse krav om tilbagebetaling over for et eller flere byrådsmedlemmer på grund af for meget modtaget erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste”

Sagen har ramt Ole Flemming Lyse hårdt, så den 3. februar sidste år meddeler han officielt, at han ikke ville genopstille til valget i november 2013.  

Imens går konsulenterne i Kommunernes Landsforening i gang med deres undersøgelse og et år senere - 3. februar 2014 - fremsendes rapporten til Hedensted Kommune.

Konklusionerne er entydige i forhold til kommunen, der får kraftig kritik. Undersøgelsen af de tre byrådspolitikeres indberetninger og brug af tabt arbejdsfortjeneste klar i forhold til Ole Flemming Lyse, der ifølge konsulenterne har fået penge uberettiget. KL’s konsulenter finder også fejl i Arne Ehmsen og Lars Poulsens sager, men anbefaler at frikende begge primært på grund af rod i kommunens egen forvaltning af reglerne.

Drøje hug til kommunens administration

Ifølge KL undersøgelsen kan Hedensted Kommune berettiget forfølge Ole Flemming Lyse for misbrug af tabt arbejdsfortjeneste, mens de to øvrige politikere, hvor kun Lars Poulsen stadig er byrådsmedlem, “frikendes”.

KL konsulenterne lægger ikke fingre imellem i kritikken af kommunens forvaltning af reglerne. Således anbefaler KL rapporten i entydige vendinger kommunen at få rettet op på forhold, hvor reglerne i styrelsesloven ikke er overholdt. Den juridiske undersøgelse skriver således:

“Konsulenterne anbefaler dog, at Hedensted Kommune i sin vejledning af byrådsmedlemmer fremover præciserer, at der skal være tale om et konkret tab, som kan dokumenteres.

Konsulenterne anbefaler videre, at Hedensted Kommune præciserer overfor byrådsmedlemmer, at tab i forbindelse med aftenmøder som udgangspunkt ikke er omfattet, medmindre byrådsmedlemmet arbejder i en branche, der er præget af aften- og natarbejde.

Endelig anbefaler konsulenterne, at indberetningsskemaet bliver ændret, så Hedensted Kommune kan udøve kontrol i overensstemmelse med reglerne.”

Kommunaldirektør Jesper Thyrring Møller forklarer ifølge KL undersøgelsen, “at forvaltningen af reglerne om erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste har været traditions- og kulturbåret fra de gamle kommuner og administrationen af reglerne har været præget af en høj grad af tillid til byrådsmedlemmerne.”

Netop kommunens eget rod i administrationen og kontrollen af reglerne får KLs juridiske konsulenter til at frikende to af de tre byrådspolitikere.

“Hedensted Kommunes manglende overholdelse af styrelseslovens krav til procedure for udbetaling af erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste for aktiviteter, ikke skal føre til, at Hedensted Kommune kræver beløb, der er udbetalt til Lars Poulsen (og Arne Ehmsen, red.) som erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste, tilbagebetalt," fremgår det af undersøgelsen.  

100 års fødselsdage og diamantbryllupper gennemgået

KLs undersøgelse gennemgår en række interviews og beskrivelser fra de tre anklagede politikere samt embedsmænd, borgmester og udvalgsformænd. Alle har været til interviews hos KLs konsulenter i løbet af 2013 for at afgive deres forklaringer og redegørelser for brugen af - og forvaltningen af - reglerne om tabt arbejdsfortjeneste.

På trods af, at reglerne skriver “dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste” oplyser Lars Poulsen ifølge KL undersøgelsen, “endvidere, at han har forstået reglerne således, at når han er væk fra virksomheden, har han krav på erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste, fordi han lider et tab, og denne fortolkning af reglerne har han fået bekræftet af administrationen i Hedensted Kommune.”

Netop fortolkningen af dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste samt det politiske arbejde, der omfattes af reglerne, er centralt for reglerne og dermed også KLs undersøgelse. Således har Hedensted Kommune en procedure omkring politisk repræsentation ved borgeres 100 års fødselsdage og diamantbryllupper, som dermed skal betragtes som politisk arbejde, hvor deltagerne er udpeget af byrådet.

Ifølge KL rapporten har konsulenterne spurgt ind til netop fødselsdagene og bryllupperne, og såvel Lars Poulsen som Arne Ehmsen fortæller, at “i forhold til lokale borgeres 100 års fødselsdage og di amantbryllupper var proceduren, at der på byrådsmøder blev rundsendt en liste, hvor man kunne skrive sig på og repræsentere kommunen, idet byrådet altid besøger en 100 års fødselar og et diamantbrudepar.”

Stævningen og fremtiden

I dag sidder Ole Flemming Lyse med en stævning mens Hedensted Kommune og borgmester Kirsten Terkelsen har brugt det seneste år på at få styr på reglerne og rydde op i forvaltningen af dem. Med byrådets beslutning sidst i februar står Ole Flemming Lyse alene tilbage med en stævning og krav om tilbagebetaling af 388.000 kroner. Det har det tidligere mangeårige byrådsmedlem svært ved at acceptere.

“Sammen med min advokat arbejder jeg på at blive renset. Vi vil indbringe det her for Folketingets Ombudsmand, for det er nogle ting ledelsesmæssigt, der er gået fuldstændig galt, og som også KL rapporten peger på. Men borgmesteren og kommunaldirektøren slipper fri, og det finder jeg helt urimeligt,” siger Ole Flemming Lyse til DenOffentlige.

 

FAKTA: Det siger den kommunale styrelseslov om vederlag og honorarer til lokalpolitikere

§ 16. Der ydes et fast vederlag til kommunalbestyrelsens medlemmer. Økonomi- og indenrigsministeren fastsætter nærmere regler om vederlaget. Vederlaget omfatter medlemmernes

a) deltagelse i møder i kommunalbestyrelsen og dennes udvalg samt underudvalg,

b) deltagelse i møder i forbindelse med varetagelse af kommunale hverv, der udføres efter valg af kommunalbestyrelsen, medmindre der på andet grundlag er fastsat bestemmelse om særskilt vederlæggelse,

c) deltagelse i kurser m.v., der af kommunalbestyrelsen eller af økonomiudvalget efter bemyndigelse fra kommunalbestyrelsen anses for at have betydning for varetagelsen af de under litra a og b nævnte hverv,

d) deltagelse i seminarer, jf. § 9 a,

e) deltagelse i revisionens forelæggelse af beretninger, jf. § 42 c,

f) varetagelse af andre nærmere angivne kommunale hverv efter anmodning fra kommunalbestyrelsen eller dennes udvalg og

g) udførelse af andre aktiviteter i forbindelse med de under litra a-f nævnte møder m.v.

Stk. 2. For medlemskab af økonomiudvalg og stående udvalg kan kommunalbestyrelsen beslutte at yde kommunalbestyrelsens medlemmer udvalgsvederlag. De nærmere regler om udvalgsvederlag fastsættes af økonomi- og indenrigsministeren, som tillige kan fastsætte regler om, at kommunalbestyrelsen kan yde vederlag for medlemskab af andre udvalg, der er nedsat af kommunalbestyrelsen.

Stk. 3. For deltagelse i det konstituerende møde, jf. § 6, ydes der diæter og erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste efter reglerne i § 16 a.

Stk. 4. Til et kommunalbestyrelsesmedlem, der har et eller flere børn under 10 år boende i hjemmet, ydes et tillægsvederlag. Økonomi- og indenrigsministeren fastsætter nærmere regler om tillægsvederlaget og om afgrænsning af kredsen af medlemmer, der skal ydes et sådant vederlag.

Stk. 5. Et medlem kan vælge at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste. I så fald reduceres det faste vederlag. Valget foretages med virkning for et regnskabsår ad gangen. Erstatning ydes for deltagelse i de i stk. 1, litra a-e, nævnte møder m.v. Herudover kan kommunalbestyrelsen beslutte at yde erstatning til et medlem for udførelse af de i stk. 1, litra f, nævnte aktiviteter. Erstatningen kan pr. dag højst udgøre det femdobbelte af det diætbeløb, som af økonomi- og indenrigsministeren er fastsat for møder af ikke over 4 timers varighed, jf. § 16 a, stk. 2. Økonomi- og indenrigsministeren fastsætter nærmere regler om ydelse af erstatningen, herunder om reduktion af det faste vederlag.

Stk. 6. Er der tillagt nogen særligt honorar eller vederlag, bortset fra ydelser efter stk. 1, 2 og 4, for varetagelse af et kommunalt hverv, kan der ikke ydes den pågældende erstatning for tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med hvervets varetagelse.

Mest Læste

Annonce