Lovgivningen er både urimelig og umenneskelig

21/02/2011 12:53

Nick Allentoft

SF Kolding: Efter have besøgt en lokal langtidssygemeldt kvinde, der havde sine mistet sygedagpenge efter 52 uger, konkluderer Inger Støjbjerg, at Kolding Kommune kunne have gjort det bedre, det selvom den lokale kvinde deler skæbne med 900 andre, som nævnt i DR kontant tirsdag d.15.2.11

SF i Kolding er lamslåede over Inger Støjbjergs udtalelser til den lokale presse. Lis Ravn Ebbesen foreslår derfor, at arbejdsmarkedsudvalget i Kolding, retter en fornyet henvendelse til beskæftigelsesministeren.

” I Kolding vil vi gerne gøre det bedre, både ansatte og politikere, men vi mangler lovgivning til at gøre det med ” , siger Lis Ravn Ebbesen.

Kolding Kommune har flere gange henvendt sig til beskæftigelsesministeren på baggrund af personsager, hvor Kolding Kommune fandt lovgivningen både urimelig og umenneskelig, men hvor Kolding Kommune ligesom i den omtalte sag, har været enig med det statsligt nedsatte beskæftigelsesnævn om tolkningen af lovgivningen.

Derfor foreslår SF Kolding, at arbejdsmarkedsudvalget i Kolding igen sender en henvendelse til beskæftigelses ministeren, hvor Kolding igen påpeger sygedagpengelovens manglende sikkerhedsnet jvf. mail af 10.6.08 . Dengang svarede beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen tilbage at :

”Det er vigtigt at holde sig for øje sygedagpengelovgivningen er en korttidsydelse, som skal dække en persons forsørgelse i en overgangsperiode. Derfor har vi varighedsbegrænsningen på 52 uger, dvs. at sygedagpengene hører op, når der er udbetalt sygedagpenge eller løn under sygdom for mere end 52 uger i de foregående 18 måneder.”

Lis Ravn Ebbesen foreslår henvendelsen ligesom sidst tager udgangspunkt i en aktuel personsag, hvor lovgivningens mangler klart fremgår, idet det statsligt nedsatte beskæftigelsesnævn har stadfæstet Kolding kommunens afgørelse.

”Jeg har jo noteret mig, at henvendelser om borgernes retssikkerhed åbenbart kan ændre tolkningen af lovgivningen. Ombudsmanden har nu bedt beskæftigelsesankenævnet i vores region genvurdere en såkaldt Post Danmark sag. Nævnet stadfæstede dengang Kolding kommunes tolkning af lovgivningen” udtaler Lis Ravn Ebbesen.

Også i den sag henvendte Kolding Kommune sig til beskæftigelsesministeren på baggrund af en personsag ( Dorthe Jørgensen sagen), fordi kommunen fandt det forunderligt at en principafgørelse fastslog, det var op til Post Danmark at bevise breve ikke kom ud.( omtalt i JV 29.2.2009)

”På trods af beskæftigelsesministeren dengang fastslog” at det normalt må antages at breve, der bliver befordret med Post Danmark, kommer frem til adressaten” ( 20.9.2009) ,er ombudsmandens holdning åbenbart en anden,” siger Lis Ravn Ebbesen.

”Det er mit håb at en fornyet henvendelse til beskæftigelsesministeren kunne påvirke lovgivningen eller tolkningen af lovgivningen i de statsligt nedsatte beskæftigelsesankenævn og ankestyrelse, så de 900 syge borgere på landsplan ( der i blandt den lokale Sandra Pedersen) sikres en lovmæssig ret til forsørgelse.

Så sygemeldte personer fremover ikke skal opleve både at miste førlighed, job og økonomisk underhold,” siger Lis Ravn Ebbesen, SF afslutningsvis.

Mest Læste

Annonce