Miljøministeriet: Vand- og naturplaner i høring

04/10/2010 14:01

Nick Allentoft

Miljøminister Karen Ellemann sender i dag regeringens forslag til vand- og naturplaner i offentlig høring. Dermed får alle mulighed for at kommentere Danmarks største indsats for at forbedre natur og miljø.

”Med disse planer sætter vi gang i en historisk indsats, der vil forbedre vandmiljøet væsentligt og standse tilbagegangen i naturen i vores mest værdifulde naturområder i 2015. Teknisk set taler man om, at vi dermed kommer til at leve op til EU's direktiver, men nok så vigtigt: Vi får et rent vandmiljø og rigere natur, og det er det egentlige mål. Det bliver dyrt, det bliver omfattende, men det bliver det hele værd," siger miljøminister Karen Ellemann.

Vandplanerne griber miljøindsatsen anderledes an end f.eks. de tre tidligere vandmiljøplaner. Nu tager man udgangspunkt i, hvordan vandkvaliteten skal være, hvorefter man angiver, hvordan man opnår det.

Indsatsen har følgende mål:
• Mængden af kvælstof langs kysterne skal reduceres med 19.000 tons.
• Mængden af fosfor i søer skal reduceres med 210 tons.
• Dyre- og plantelivet skal forbedres i op til 7.300 km vandløb.
• Mere spildevand skal renses.

Målsætningen med vandplanerne er fortsat at reducere udledningen af kvælstof med 19.000 tons i 2015. De 9.000 tons er der fundet virkemidler til, og de er klar til at blive implementeret. For de resterende 10.000 tons foretager et udvalg netop nu en analyse af tidsplan og virkemidler, der skal munde ud i et samlet forslag til at leve op til Vandrammedirektivets krav. Herunder muligheden for yderligere anvendelse af undtagelsesbestemmelserne i direktivet, hvor det vurderes relevant med henblik på at opretholde beskæftigelsen og udviklingsmulighederne i hele landet.

På naturområdet er der tale om den første samlede plan for Danmarks Natura 2000-områder. Planen opstiller mål om, at:
• 130.000 hektar naturarealer får naturpleje for at forhindre tilgroning.
• 16.000 hektar naturarealer får forbedret vandforhold ved indsats mod dræn og udtørring.
• 20.000 hektar skovnatur sikres ved at stoppe opsplitning og sammenkæde små arealer.

Vand- og naturindsatsen i regeringens Grøn Vækst plan udgør en samlet offentlig investering på 6,9 mia. kr. i perioden 2010-2015.

Se alle vand- og naturplaner på By- og Landskabsstyrelsens hjemmeside www.blst.dk

Mest Læste

Annonce