MIM: Ellemann effektiviserer sagsbehandlingen

30/05/2011 10:55

Nick Allentoft

Miljøminister Karen Ellemann afsætter 25 millioner kroner til en taskforce, der skal fjerne sagspuklen i Natur- og Miljøklagenævnet. Det er blot et af flere initiativer i regeringens vækstpakke, som skal effektivisere sagsbehandlingen på miljøområdet.

Ingen skal vente i årevis på en afgørelse. Derfor er miljøminister Karen Ellemann nu klar med en række initiativer som led i regeringens vækstpakke, der skal effektivisere sagsbehandlingen på miljøområdet. Med 25 millioner kroner i ryggen skal en midlertidig taskforce nu på halvandet år færdigbehandle puklen af gamle klagesager på husdyrområdet. Nedsættelsen af en midlertidig taskforce er netop det, et ekspertudvalg har anbefalet regeringen for at få afkortet sagsbehandlingstiden.

- Virksomheder må i dag ofte sætte nye investeringsplaner på standby, fordi sagsbehandlingen i Natur- og Miljøklagenævnet tager for lang tid. Men det er ikke rimeligt, at man skal vente i årevis på en afgørelse. Derfor nedsætter jeg nu en taskforce, der skal få bugt med puklen af gamle klagesager på husdyrområdet. Samtidig giver vi nævnet mulighed for at fokusere sin indsats, så nævnet kan afvise småsager uden betydning for natur og miljø, siger Karen Ellemann.

Klagesagsbehandlingen effektiviseres med følgende to initiativer:

- 25 millioner kroner til nedsættelsen af en midlertidig taskforce, der skal færdigbehandle puklen af gamle klagesager på husdyrområdet.
- Natur- og Miljøklagenævnet får mulighed for at afvise sager af uvæsentlig betydning for natur og miljø og fokusere sagsbehandlingen til de punkter, der reelt klages over.

Initiativerne er nogle af de væsentligste anbefalinger fra et eksternt ekspertudvalg, som netop har afrapporteret til miljøministeren, og som generelt er blevet modtaget med bred opbakning fra både landmænd og grønne organisationer.

Mindre bureaukrati
Derudover er miljøminister Karen Ellemann i forbindelse med regeringens vækstpakke klar med yderligere fire konkrete initiativer, som skal forenkle sagsbehandlingen på husdyrområdet ude i kommunerne og gøre det nemmere for virksomhederne at komme i gang med nye investeringer:

- Regeringens nye initiativer er kun starten på en gennemgang af muligheder for at gøre det nemmere at drive virksomhed. Initiativerne skal sikre en mere smidig miljøsagsbehandling på husdyrområdet uden, at vi går på kompromis med beskyttelsen af vores natur og miljø. Eksempelvis skal en landmand fremover ikke vente op til et år på en godkendelse fra kommunen men blot anmelde det, hvis han vil omlægge sin malkekvægproduktion til økologisk drift eller sætte nye dyr ud til afgræsning af et nærliggende overdrev, siger Karen Ellemann.

Reglerne på husdyrområdet forenkles med følgende fire initiativer:

- Indførelse af flere anmeldeordninger, der betyder at mindre ændringer af husdyrbrug ikke skal godkendes, hvis de ikke medfører øget forurening.
- Indførelse af flere bagatelgrænser der sikrer, at landmænd eksempelvis kan opføre et mandskabsrum, udskifte vinduer eller etablere en kølebrønd uden at spørge om lov.
- Principperne for hvor meget miljøteknologi landmanden skal anvende gøres bindende. På den måde er landmanden helt sikker på, hvilke krav han skal leve op til, når han søger om miljøgodkendelse. Samtidig indføres der fleksible miljøkrav i forbindelse med test af ny miljøteknologi i almindelige husdyrbrug.
- Forhandlinger indledes med KL om at omlægge kommunernes tilskud til behandling af husdyrsager, så tilskuddet gøres afhængig af aktiviteten i den enkelte kommune.

Senere på året vil regeringen komme med yderligere initiativer på området som opfølgning på Husdyrreguleringsudvalgets anbefalinger.

Læs aftaleteksten her

Mest Læste

Annonce