Ny planlov skal skabe vækst

02/02/2011 15:21

Nick Allentoft

Miljøminister Karen Ellemann fremsætter torsdag et lovforslag om ændring af planloven. Det skal primært give yderområderne mere fleksible muligheder for at planlægge sig til mere vækst og dermed sikre balance i Danmark. Lovforslaget er en opfølgning på regeringsudspil-let ”Danmark i balance i en global verden”.

- Regeringen ønsker en mere fleksibel planlov. Yderområderne skal have nogle nye muligheder for at bygge boliger og erhverv i kystnærhedszonen, så der kan skabes nogle arbejdspladser og attraktive boliger, som gør, at folk har lyst til at blive boende eller flytte til yderområderne, siger miljøminister Karen Ellemann (V).

29 kommuner i yderområderne får bedre mulighed for at planlægge for boliger og erhverv inden for kystnærhedszonen samt at opføre flere boliger i landzone i umiddelbar tilknytning til landsbyer.

De 29 kommuner
Kommunerne, som får flere muligheder for at planlægge, er: Assens, Bornholm, Brønderslev, Faaborg-Midtfyn, Fanø, Guldborgsund, Jammerbugt, Kalundborg, Langeland, Lemvig, Stevns, Syddjurs, Thisted, Tønder, Varde, Vejen, Vesthimmerland, Vordingborg, Ærø, Lol-land, Læsø, Mariagerfjord, Morsø, Norddjurs, Nordfyn, Odsherred, Rebild, Ringkøbing-Skjern og Samsø.

Ændringen af planloven ændrer ikke på beskyttelsen af værdifuld natur og landskab. Der ændres heller ikke på beskyttelsesniveauet inden for strandbeskyttelseslinjen og i klitfred-ningsarealer.

- Vi giver kommunerne nogle nye muligheder, men det bliver aldrig spanske tilstande med hoteller og sommerhuse langs vandkanten. Ingen får lov til at bygge på stranden, og op til tre kilometer fra kysten må der kun planlægges med særlig tilladelse. Regeringen ønsker fortsat at værne om Danmarks smukke kyststrækninger, og det er jeg sikker på, at kommunerne også vil, siger Karen Ellemann.

Erhverv i nedlagte landbrug
Lovforslaget indebærer også, at det bliver lettere at få tilladelse til at udvide erhverv, der er etableret i tidligere landbrugsbygninger. Det vil gælde alle kommuner uden for hovedstads-området. Kommunerne skal give landzonetilladelse til udvidelse af arbejdspladser med min-dre hensyn til landskab, natur og naboer taler imod.

Større butikker i mindre byer
Alle kommuner bortset fra hovedstadsområdet og ø-kommunerne Fanø, Læsø, Samsø og Ærø får efter forslaget ret til at opføre en stor butik på over 2000 m2 hvert fjerde år.
Butikken må ligge i bymidten i en by med over 3.000 indbyggere. I dag er det kun tilladt i by-er med over 40.000 indbyggere. Butikken må ikke være et supermarked med dagligvarer, men skal være en udvalgsvarebutik, der sælger mere varige forbrugsgoder som tøj, møbler, el-artikler, babyudstyr og sportsudstyr.

Byer med over 40.000 indbyggere får med lovforslaget de samme muligheder for at placere udvalgsvarebutikker, som de fem største byer i Danmark har i dag. Det vil sige en større flek-sibilitet i forhold til at placere store udvalgsvarebutikker udenfor bymidten. Det bliver også muligt i bymidter at reetablere eller omplacere butikker, som har et større bruttoetageareal end de nuværende lovlige grænser.

Fakta
Strand¬beskyttelseslinjen sikrer, at arealerne nær kysten bevares så uberørt som muligt. I åbne landskaber rækker strandbeskyttelseslinjen typisk 300 meter fra kysten. I bebyggede områder typisk 100 meter fra kysten. Der må blandt andet ikke placeres bebyggelse som f.eks. bygninger, skure, campingvogne og master eller foretages ændringer i terrænet, til-plantning eller hegning.

Kystnærhedszonen dækker alle landets kyster og omfatter arealer i landzone og sommer-husområder. Kystnærhedszonens afgrænsning dækker et bælte på i princippet 3 km fra lan-dets kyster.
 

Mest Læste

Annonce