Statsforvaltningens afgørelse om robotstøvsuger

18/11/11 1:30

Nick Allentoft

J O U R N A L N R . : 2010- 6 1 3 / 7 7 9 Statsforvaltningen, det kommunale tilsyn, rettede den 8. september 2010 henvendelse til Billund Kommune på baggrund af en omtale i pressen den 25. og 26. august 2010 i anledning af byrådets beslutning den 24. august 2010 om, at ældre i eget hjem selv skulle betale for en vaskemaskine, tørretumbler og robotstøvsuger for, at kommunens hjemmehjælpere kunne spare tid hos den ældre.

Statsforvaltningen henviste samtidig til punkt 158 - 160 i Socialministeriets vejledning nr. 94 af 5. december 2006 om personlig og praktisk hjælp, træning, forebyggelse mv. (hjemmehjælpsvejledningen – vejledning nr. 2 til service-loven).

Statsforvaltningen ønskede at undersøge, om Billund Kommunes beslutning for det generelle serviceniveau var i overensstemmelse med lovgivningen.

Statsforvaltningen skal for så vidt angår robotstøvsugere bemærke:

Den 24. februar 2011 besluttede det kommunale tilsyn at sætte sagen i bero på afventning af Det Sociale Nævns behandling af en klage over en afgørelse truffet af Billund Kommune om afslag på hjælp til støvsugning med almin-delig støvsuger.
Det Sociale Nævn traf den 24. august 2011 sålydende afgørelse:

”Svar på klage
Det Sociale Nævn har behandlet din klage over, at Billund Kommune har meddelt afslag på hjælp til støvsugning med almindelig støvsuger.

1. Afgørelse
Vi stadfæster kommunens afgørelse.
Det betyder, at du ikke er berettiget til hjælp til støvsugning med almindelig støvsuger.

Hvem har truffet afgørelsen
Afgørelsen er t ruffet af et flertal af nævnet .

2. Begrundelse for afgørelsen
Sådan vurderer vi sagen:
Vi vurderer , at vi ikke har grundlag for at anfægte kommunens serviceniveau, hvoraf følger, at støvsugning skal foregå ved
hjælp af egen robotstøvsuger.

Vi vurderer desuden, at betingelserne for konkret at fravige den fastsatte kvalitetsstandard, således at du kan få støvsuget med en almindel ig støvsuger, ikke er opfyldte.

Kommunen beslutter det lokale serviceniveau
Kommunen bestemmer inden for servicelovens rammer, hvilket lokalt serviceniveau herunder hvilke tilbud, der skal være for kommunens borgere samt omfanget af t i lbuddene.

Vi har ikke med denne afgørelse taget stilling til berettigelse til økonomisk hjælp t i l robotstøvsuger , idet kommunen ikke har truffet afgørelse herom.
… ”

Billund Kommune og Ældre Sagen har afgivet flere udtalelser til brug for sagens behandling ved det kommunale tilsyn.

Statsforvaltningen fører tilsyn med, at kommunerne overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, jf. § 48, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven – lovbekendtgørelse nr. 1440 af 1. november 2010, som senest er ændret ved § 1 i lov nr. 606 af 14. juni 2011) .

Statsforvaltningen fører ikke tilsyn med kommunerne i det omfang særlige klage- eller tilsynsmyndigheder kan tage stilling til den pågældende sag. Det fremgår af styrelseslovens § 48, stk. 3.

Det bemærkes i den forbindelse, at formålet med bestemmelsen om, at det kommunale tilsyn i alle tilfælde viger for andre rekursmyndigheder, uanset hvilke reaktionsmuligheder og særligt kendskab den pågældende myndighed måtte have i den konkrete sag, er at sikre et så enstrenget klagesystem som muligt.

Selv om statsforvaltningen efter bestemmelsen er afskåret fra at tage stilling til lovligheden af konkrete kommunale dispositioner, der kan påklages til en rekursmyndighed, er en kommunes generelle beslutninger, retningslinjer eller praksis vedrørende opgaveudførelsen på det pågældende sagsområde stadig omfattet af statsforvaltningens tilsyn i det omfang, rekursmyndigheden ikke kan tage stilling hertil.

Har rekursmyndigheden eller en lovbestemt tilsynsmyndighed truffet afgørelse i den pågældende sag, vil kommunaltilsynet fortsat være udelukket fra at behandle sagen. Det skyldes, at det almindelige kommunale tilsyn er rettet mod afgørelser truffet af kommuner, ikke af rekurs- eller tilsynsorganer.

Der henvises til Hans B. Thomsen m.fl., Lov om kommunernes styrelse med kommentarer, 2010, side 411 ff.

Det kommunale tilsyn kan konstatere, at Det Sociale Nævn har truffet en konkret afgørelse den 24. august 2011, hvor Det Sociale Nævn ikke har haft grundlag for at anfægte Billund Kommunes serviceniveau, hvoraf det føl-ger, at støvsugning skal foregå ved hjælp af egen robot-støvsuger.

Det kommunale tilsyn kan også konstatere, at Det Sociale Nævn i afgørelsen af 24. august 2011 ikke har taget stilling til, om den pågældende borger var berettiget til økonomisk hjælp til anskaffelse af en robotstøvsuger, idet kommunen ikke havde truffet afgørelse herom.

Det kommunale tilsyn lægger således til grund, at Det Sociale Nævn har truffet afgørelse om kommunens generelle serviceniveau for så vidt angår kommunens tilbud om hjælp til støvsugning.

Det Sociale Nævn er et uafhængigt organ, og afgørelser truffet af Det Sociale Nævn kan indbringes for Ankestyrelsen.

Da der således er en særlig klage- eller tilsynsmyndighed - Det Sociale Nævn – som har taget stilling til Billund Kommunes generelle serviceniveau vedrørende robotstøvsugning, foretager det kommunale tilsyn ikke mere i sagen.

Dette gælder også, selv om Ankestyrelsen ikke har taget stilling til den konkrete afgørelse truffet af Det Sociale Nævn.

Statsforvaltningen finder i øvrigt ikke anledning til at foretage mere i sagen.

I øvrigt:
Kopi af dette brev er sendt til Ældre Sagen, Aarhus Kom-mune, Fyens Stiftstidende, FOA, Jyllands Posten og Socialministeriet.

Udtalelsen vil snarest blive offentliggjort på statsforvalt-ningens hjemmeside på internettet: www.statsforvaltningen.dk

Med venlig hilsen

Ninna Würtzen
Direktør

/Rikke Hinrichsen
fuldmægtig

Tilmeld nyhedsbrev

Læs også

08/4/21 8:14

Politik
Lars Løkke smider kæmpe bombe: Hyrer tidligere Venstre-figurLars Løkke Rasmussen har hyret den tidligere Venstre-figur, der nu gør comeback efter tre års pause fra politik.

23/10/16 7:35

Politik
Morten Messerschmidt sygemeldt på ubestemt tidMesserschmidt er blevet sygemeldt og Dansk Folkeparti har nu øget det beløb, der tilbagebetales, til 2.5 million kroner.

03/2/22 9:31

Politik
Vanvittig løn: Så meget får Barbara BertelsenDet lille webmedie Journalista.dk har undersøgt, hvad en af hovedrolleindehaverne i Minksagen, Barara Bertelsen får i årsløn. Svaret er, at departementschefen og dermed den øverst placerede embedsmand i Statsministeriet tjener langt mere end Statsministeren.

10/5/22 12:28

Europa
Se videoen: Svensk granatkaster pulveriserer russisk tankUkraines forsvar har offentliggjort en video af en russisk tank, der bliver sprængt i luften - angiveligt med en granatkaster leveret af Sverige.

04/5/22 1:56

Kommunalt
P-selskaber skovler formuer ind på ulovlige p-afgifterHvis du klager over en p-afgift, kan det være en god ide at tage sagen hele vejen til Parkeringsklagenævnet.

06/5/22 7:08

Europa
Forsker: Derfor er Ukraine begyndelsen på enden for PutinVerden holder vejret, for vil Putin erklære officielt krig mod Ukraine d. 9. maj? Uanset hvad ser norsk forsker sprækker i Putins ellers så solide greb om magten i Rusland.

05/5/22 2:41

Putin vil ydmyge 500 ukrainske krigsfanger under paradeHvert år fejrer Rusland d. 9. maj med en stor parade - men organisation advarer om, at årets fejring bliver anderledes brutal.

04/5/22 7:34

Politik
Stolt Mette Frederiksen: For første gang i 20 årMette Frederiksen glæder sig over at det nu sker for første gang i 20 år.