Ø&I Årgang 31 nr. 4: Redaktionelt forord

Ledelse

01/06/2016 10:10

Freja Eriksen

Kære læser, hermed følger det fjerde og sidste nummer af Ø&I’s 31. årgang.

I dette nummer finder du, ud over en aktuel lederartikel om fejlene ved vor politiske kultur, to tankevækkende artikler om ledelse, styring og læring på sundhedsområdet på tværs i komplekse organisationer samt en artikel om konsekvenserne af den strammere økonomistyring i kommunerne.

Lederartiklen anlægger et overordnet og kritisk perspektiv på samfundets sociale udfordringer, som skaber behovet for en ny politisk kultur. Samfundet er præget af stadig større sociale, kulturelle og menneskelige problemer, som vort eksisterende demokrati og dets hierarkiske styrings- og forvaltningssyn ikke magter at tackle til gavn for borgerne. Distancen mellem magteliten og de menige borgere bliver stadig større. Og på centralt hold tror man stadig på, at problemerne alene er af økonomisk og teknologisk art, og lader sig løse inden for bureaukratiets og markedets simple rationelle logik. Lederartiklen prøver at inddrage alternative perspektiver og menneskesyn på samfundets fornyelse, hvor bl.a. kunstens og kulturens kreative sprog og grænseløse relationer indgår som væsentlige potentielle inspirationskilder.

Ø & I bliver til Samfundslederskab i Skandinavien

Tidsskriftet Samfundslederskab i Skandinavien er en relancering af det 32 år gamle forskertidsskriftet Ø & I - Økonomistyring & Informatik, der nu er blevet digitalt og en del af DenOffentlige.

Samfundslederskab i Skandinavien lægger vægt på empiriske studier af ledelsespraksis og har hele Skandinavien som redaktionelt afsæt.

Læs mere her

 

Den første artikel handler om de tre områder: Ledelse, pædagogik og sundhedsvidenskab, som har det til fælles, at de er stærkt værdiknyttede og arbejder normativt i udgangspunktet. Det kan ofte skabe barrierer for mere logisk eksponerede analyser. Dette betyder, at vi må være åbne overfor mere kritiske spørgsmål, for at undgå tyndt funderede modestrømninger i feltet. Dette kan resultere i kreativ brug af grænseoverskridende refleksioner og kritisk konstruktiv brug af pragmatiske løsninger, herunder civil ulydighed. Artiklen er forfattet af Mads Hermansen, der er psykolog, dr.pæd. og direktør i konsulenthuset »Omvejen A/S«.

Den anden artikel handler om tværgående ledelse af velfærdsinnovation i samspillet mellem kommunerne og sundhedssektoren, dvs. hospitaler og praktiserende læger i området. Artiklen sætter fokus på de ledelsesudfordringer, der opstår, når vi har erkendt, at mange velfærdsopgaver ikke kan løses af ét fag eller af én sektor alene. Artiklen er en fortsættelse af en tidligere artikel publiceret i Ø&I nr. 3, årgang 30. Aktionsforskningen i denne case viser, at ledelse på tværs stiller store krav om en fælles ledelsesstruktur på tværs af alle niveauer og sektorer. Processen må bygge på åbne og tillidsfulde relationer, der giver mulighed for frisættelse af medarbejderne, ved at de er involveret fra starten og føler, at de har reel indflydelse på beslutningerne. Omvendt har medarbejderne ansvar for at give feedback opadtil, hvis der sker noget uventet. Derfor stilles der store krav om intens rationel koordinering og et dialogbaseret samarbejde ud fra fælles interesser. Casen demonstrerer en fælles decentral ledelsestænkning, der er præget af »både-og«, og som bæres oppe fra toppen af få ildsjæle og nøglepersoner. Vi ser en fortløbende og vedvarende eksperimentel proces, hvor man tager få skridt ad gangen og tolererer fejl og nødvendige risici. Artiklen er skrevet af Mads Ole Dall, der er partner i Perspektivgruppen, og Annemette Digmann, der er afdelingschef i Region Midtjylland.

Den tredje artikel handler om kommunernes økonomistyring af det specialiserede socialområde efter sanktionsog budgetloven. Indførelsen af regnskabssanktioner og budgetlofter har ændret kommunernes økonomistyringsadfærd i form af skærpet decentralt ansvar for budgetoverholdelse, udbredt anvendelse af rammestyring samt øget monitorering af den økonomiske udvikling. Artiklen viser, at det er de kommuner, der har det største budgetunderskud, der indfører den mest hårde økonomistyring. Dvs. at det er budgetafvigelserne, der styrer økonomistyringsstrategien og ikke økonomistyringen, der påvirker budgetafvigelserne. Heri ligger en interessant socialpolitisk pointe, nemlig at budgetafvigelser i sig selv øger styringens strenghed og presset på velfærden. Artiklen er skrevet af Maria Ruggiero og Søren Vilstrup Eriksen, der i 2015 afleverede en kandidatafhandling om emnet. Vejleder var professor m.s.o. Peter Triantafillou. Alle tre forfattere er tilknyttet Institut for Samfund og Globalisering ved Roskilde Universitet.

Med dette nummer følger en oversigt over planlagte debatmøder for den næste sæson 2016/17. Det er desværre ikke muligt på indeværende tidspunkt at oplyse de konkrete tider og lokaliteter for mødernes afholdelse. Du kan følge Ø&I’s formidlingsaktiviteter på vores hjemmeside.

Vi vender tilbage med den næste årgang nr. 32 til september. Her bringer vi artikler om strategisk compliance, big data-innovation og nye perspektiver på påvirkning af økonomisk adfærd.

Vi ønsker alle vore læsere en god og behagelig sommer.

De bedste hilsner

Preben Melander
Ansvarshavende redaktør

 

Læs artiklerne: 

Fokus & Forum 

Af Preben Melander, ansvarshavende redaktør for Ø&I 

Ledelse, pædagogik og folkesundhedsvidenskab spændt ud mellem koncept og selvforvaltning 

Af Mads Hermansen, psykolog, dr.pæd. og direktør i Konsulenthuset Omvejen A/S

A. Indledning
B. Opgaven
C. Den gode udgave
D. Modernes hærgen
E. De overordnede diskurser
F. Hvad er så opgaven i forhold til denne udspændthed?
G. Læringsledelse foregår optimalt i tre faser: 3F modellen
H. Hjælp til den gode tilskrivning af årsag
I. Så summeret på den gode læringslederopgave er:

Lethedens principper i velfærdsinnovation 

Af Mads Ole Dall, partner i Perspektivgruppen, og Annemette Digmann, afdelingschef i Region Midtjylland

A. Indledning
B. Den tværorganisatoriske rammesætning 
C. Frisættende ledelse på tværs
D. Konklusioner og anbefalinger 
E. Perspektivering 

Hvordan det ustyrlige blev styrbart: Kommunernes økonomistyring af det specialiserede socialområde efter sanktionsloven og budgetloven

Af Maria Ruggiero og Søren Vilstrup Eriksen, begge specialestuderende, og Peter Triantafillou, ph.d. og professor mso, alle tilknyttet Institut for Samfund og Globalisering ved Roskilde Universitet

A. Indledning
B. Teori og hypotese
C. Metode
D. Analyse
E. Konklusion

Mest Læste

Annonce