Offentlige ledere skal træde frem i lyset

Ledelse

06/10/2017 11:00

Dan Gildin Kragelund

Offentlige ledere varetager nogle af de vigtigste og mest komplekse problemstillinger i vores samfund, men paradoksalt nok hører vi sjældent om dem og deres arbejde.

Når vi hører om offentlige ledere er det oftest, når noget går galt og skandalesagerne ruller i medierne. Når sagsbehandlingen i kommunerne svigter borgere, der har brug for hjælp, når der sker fejl i diagnosticering, behandling eller pleje på sygehusene eller når forsømmelse og overgreb på plejehjem, døgninstitutioner og bosteder kommer til offentlighedens kendskab.

Vi forventer kvalitet og effektivitet

De klassiske velfærdsstatslige områder såsom sundhed, uddannelse og beskæftigelse har særlig bevågenhed i pressen og er hyppigt genstand for offentlig debat og kritik. Det er de dele af den offentlige sektor, som vi og vores nærmeste møder i forskellige faser af vores liv, og hvor vi har konkrete erfaringer fra vores møder med f.eks. daginstitution, folkeskole, sundhedssystem eller hjemmepleje. Her forventer vi at få noget for vores skattekroner. Vi forventer, at ledere og medarbejdere leverer den ypperligste kvalitet og i stigende grad også, at vi bliver hørt og inddraget samt at institutionerne imødekommer vores individuelle behov og ønsker.

De offentlige organisationer, der ligger uden for de velfærdsstatslige områder, lever imidlertid en mere tilbagetrukket tilværelse. Vi hører sjældent om driften og ledelsesvirkeligheden i fængslet, hos forsvaret, i kommunen eller i centraladministrationen. Her er det primært skandalesagerne, der dominerer mediebilledet: når fængselspersonalet bliver truet eller overfaldet, når vi diskuterer krigsindsatser eller når SKAT har rod i finanserne.

Man kan derfor nemt få det indtryk, at det over en bred kam står sløjt til i den offentlige sektor. Men er det hele billedet? I vores nye bog ”Når ledere skaber offentlig værdi” møder vi en ledende oversygeplejerske, en fængselsinspektør og en chef i PETs øverste ledelse såvel som en direktør for børn, unge og skole i Ballerup Kommune, en plan-, miljø- og klimachef i Fredensborg Kommune og gymnasierektor. Samlet tegner de et billede af offentlige ledere, der i deres arbejde har fokus på kvalitet, effektivitet og at skabe værdi til vores samfund inden for de økonomiske og ofte omfattende lovgivningsmæssige rammer, der er givet dem.

Vi kan lære af de offentlige lederes problemløsning

Offentlige ledere har en helt særlig ledelsesmæssig opgave. De skal sikre kvalitet og effektivitet i driften samtidig med, at de skal honorere krav om udvikling og innovation. Kompleksiteten i de offentlige organisationer er høj, og der findes ingen nemme og hurtige løsninger. Det er de offentlige ledere og medarbejdere, der står i forreste række, når der opstår nye problemer, der kræver nye løsninger her og nu.

I praksis går innovation og offentlig værdiskabelse ofte hånd i hånd, når ledere og medarbejdere i samspil med aktører fra den offentlige, private og frivillige sektor håndterer hverdagens problemer. Når eksempelvis Fredensborg Kommune på tværs af kommunens centre netværksleder et samarbejde med blandt andet borgere, fonde, lokale boligforeninger, kultur- og fritidsforeninger og daginstitutioner og skaber synergi i en fælles og omfattende klimatilpasnings-, boligsocial- og byfornyelsesindsats. En indsats, der har fokus på lokal værdiskabelse for kommunens borgere. Eller på det nationale niveau, når Politiets Efterretningstjeneste tvunget af et ændret trusselsbillede mod Danmark, må nytænke deres præventive indsatser og etablere nye samarbejdsrelationer med de lokale SSP strukturer. I begge tilfælde er der tale om komplekst ledelsesarbejde, hvor værdiskabelse og innovation går hånd i hånd.

Det er i vores alles interesse, at vi som samfund bliver bedre til at drage læring af de offentlige lederes ledelsesarbejde. Forventningerne til deres opgaveløsning er høje fra både politikere og borgere, selvom vi som borgere sjældent tænker på, hvordan de mange problemstillinger bliver håndteret i praksis. Ikke alene er de offentlige organisationers arbejde som det udførende led relevant for os alle i et demokratisk samfund, hvor gennemsigtighed i beslutnings- og udmøntningsprocesser er en hjørnesten, men desuden kan de offentlige organisationer og ledere lære af hinandens problemløsning.

Offentlige ledere skal skabe legitimitet

Offentlige organisationer og ledere kan ikke tage deres legitimitet i samfundet for givet, tænk blot på folkeskolen, der de sidste mange år til stadighed har været genstand for offentlig debat og kritik. Legitimiteten hænger tæt sammen med skabelsen af en synlig samfundsmæssig værdi, men eftersom vi sjældent hører om, hvordan ledere og medarbejdere arbejder med at skabe offentlig værdi, risikerer dele af den offentlige sektor at miste sin legitimitet, hvis skandalesagerne alene tegner billedet. Danske offentlige ledere skal derfor blive bedre til at vove sig ud i lyset og fortælle offentligt om deres ledelsesvirkelighed og den værdi, de og deres medarbejdere skaber til samfundet.

Det kræver naturligvis helt grundlæggende en organisatorisk villighed til at stå offentligt frem - en formuleret og klar ledelsesmæssig forventning internt i organisationen om at være gennemsigtig og demokratisk ansvarlig. Samtidig stiller det også krav til de enkelte offentlige organisationer og offentlige ledere om ikke at tabe fokus i den daglige trummerum, men at fastholde fokus på, hvorfor deres organisation er sat i verden, og hvilken værdi de skal levere til vores samfund.

Charlotte Cécile Renard, antropolog og gæsteforsker ved CBS og Anne Reff Pedersen, professor MSO ved CBS har netop udgivet leder- og organisationsbiografien ”Når ledere skaber offentlige værdi”.

Mest Læste

Annonce