Bryder faggrænser og får bedre kvalitet i genoptræningen

Velfærd

18/09/2017 10:00

Professionshøjskolen Absalon

Praksis og uddannelse mødes og skaber en ny stærk kultur, der udvikler bedre måder at arbejde på. Træningsenheden i Køge Kommune og Professionshøjskolen Absalon står bag.
“De generalistkompetencer, vi har benyttet os af indtil nu, er ikke længere tilstrækkelige. Nu kræves der en langt højere grad af specialisering for at skabe de gode og givende behandlingsforløb."   Sådan siger Lars Hoppe Søe, der er driftsleder af Træningsenheden i Køge Kommune . Sammen med Professionshøjskolen Absalon har genoptræningen lavet et partnerskab, der udfordrer begge parter. 

UCSJ University College Sjælland / Absalon

Professionshøjskolen Absalon hed tidligere University College Sjælland. Skolen er redaktør for eget indhold på DenOffentlige, og deler viden om uddannelse, herunder bl.a digital læring.

Læs mere mere fra Absalon her

”Vores studerende skal ikke bare navigere i den praksis, der er nu, men være med til at skabe den næste praksis. Det handler om en åbenhed og ydmyghed over for virkeligheden, men også om en tro på egen dømmekraft i situationen, så de kan skabe den rigtige løsning sammen med borgerne i stedet for bare at følge en standard,” siger Lotte Lykkegaard Laursen, der er chefkonsulent for efter- og videreuddannelse på Professionshøjskolen Absalon..   Hastige forandringer i sundhedsvæsnet Baggrunden for partnerskabet er, at kommunerne varetager stadig flere sundhedsopgaver. Det kræver en udvikling af fagprofessionelles kompetencer. Samtidig er sundhedsvæsnet under hastig forandring. Den gennemsnitlige indlæggelsestid på landets hospitaler falder dramatisk og en stadig større del af behandlingen rykker ud i den primære sundhedssektor. Det betyder, at kommunerne får stadig flere og mere specialiserede sundhedsopgaver.    “Vi skal blive langt bedre end hidtil, og her kan partnerskaber virkelig noget i forhold til de velfærdsudfordringer, vi står overfor. Det er i selve relationerne, i partnerskaberne, at vi kan finde nye løsninger, som ikke er mulige for den enkelte institution selv. Vi må tage ansvar for at gøre hinanden bedre, for borgernes bedste,” siger Lars Hoppe Søe.  

Relationel Velfærd

KONFERENCE om Relationel Velfærd den12. oktober på Sjælland - læs mere her

I samarbejde med Professionshøjskolen Absalon sætter DenOffentlige fokus på relationel velfærd.

Der er behov for at gentænke velfærden – og de organisationer og professioner, der arbejder for at skabe den – så den i højere grad understøtter de liv, borgerne lever eller ønsker at leve, mere end blot at leve op til fastlagte regler og standarder.

For at sætte behovet for den udvikling ind i en forståelsesramme arbejder flere og flere med begrebet relationel velfærd.

Alle kan bidrage til temaet her på DenOffentlige ved at skrive til redaktionen.

Siden 2007 har Træningsenheden, i lighed med landets øvrige kommunale træningsenheder, oplevet en opgaveglidning fra sygehusene. Samtidigt stiger antallet af ældre og kronikere, og med den nye sundhedsaftale er det psykiatriske område blevet ligestillet med det somatiske. Det betyder, at patienter med psykiatriske lidelser har ret til en genoptræningsplan, uanset om de har fysiske eller mentale funktionsnedsættelser og aktivitetsbegrænsninger.   Udviklingen stiller store krav til uddannelsen af fremtidens sundhedspersonale, fortæller Lotte Lykkegaard Laursen. ”Vi skal uddanne til fremtiden. Det indebærer, at vi skal sende de studerende ud med en åbenhed i forhold til det, der sker, og en evne til at bringe dem selv i spil med den viden og de kompetencer, de har. De skal ikke bare være teoretiske eksperter eller følge et fagligt tjekskema, men kunne agere i den kompleksitet, der er i hverdagen.”     Samarbejde mellem uddannelse og praksis De to organisationer, Træningsenheden i Køge Kommune og efter- og videreuddannelsen på Professionshøjskolen Absalon, har begge ambitioner om at være på forkant med velfærdsudviklingen og har fundet hinanden i et gensidigt givende samarbejde.   For at imødekomme de nye behov er Træningsenheden i Køge for nyligt begyndt at organisere sig i faglige teams. I den forbindelse har konsulenter fra Professionshøjskolen Absalon hjulpet med dannelsen af de i alt 8 teams og arbejdet med at gøre dem til højtydende, specialiserede teams.   ”Det er helt nyt for os at arbejde på den måde, og derfor har det været en stor hjælp for os, at Professionshøjskolen Absalon har bidraget med at facilitere den proces, der er i teamdannelse,” fortæller Lars Hoppe Søe.    Men det handler om mere end virkeligheden ude i praksis. For professionshøjskolen handler det om at uddanne fagprofessionelle, der møder en virkelighed, som de allerede er trygge ved fra deres uddannelse.
”Vi har som uddannelsesinstitution været alt for lukkede om os selv. Vi skal ud i praksis og bringe vores kompetencer i spil dér. Både for at kunne gøre en større forskel for borgerne i regionen, men også for at få en større forståelse af kompleksiteten i praksis med tilbage. Den forståelse skal vi bruge for at udvikle både vores grunduddannelser og vores efter- og videreuddannelser,” siger Lotte Lykkegaard Lausen.   Deler en medarbejder Konkret har samarbejdet blandt andet resulteret i en fælles ansættelse af en ergoterapeut. I hele 2017 skal hun fordele sin arbejdstid omtrent ligeligt mellem Træningsenheden i Køge og ergoterapeutuddannelsen i Sorø. Det skal bringe kommunen og uddannelsesinstitutionen endnu tættere sammen, og så er det en ny måde for Træningsenheden at opkvalificere en hel faggruppe og styrke det ergoterapeutiske trænings- og behandlingstilbud, fortæller Lars Hoppe Søe.   Med den nye sundhedsaftale har patienter med psykiatriske lidelser fået ret til en genoptræningsplan. Det er ikke et område, Træningsenheden tidligere har modtaget borgere fra, og de har derfor haft brug for hjælp til at klæde medarbejderne på til at møde borgere med sindslidelser i et genoptræningsregi.    “Samtidig er det jo også en god måde for Professionshøjskolen Absalon at få helt nær kontakt med praksis og de udfordringer, som er højaktuelle i mange kommuner. De får unik viden om, hvordan de kan bidrage til at hjælpe os og andre med at løse nogle af de mest presserende velfærdsudfordringer,” mener Lars Hoppe Søe.    Hans blik for samarbejdspartneren er gengældt.    ”De er superdygtige i Køge. Det kan vi hjælpe dem med at bygge videre på og tydeliggøre. Samtidig bruger vi samarbejdet med Træningsenheden til at udvikle en ny tilgang til efter- og videreuddannelse generelt. Vi tropper ikke længere op med færdige standardløsninger, men vil i stedet udvikle løsningerne sammen med dem, der har brug for dem. Løsningerne skal være skræddersyet til lokale behov, strategier, mål og værdier.”   Partnerskaber er midlet, bedre velfærd målet Nationalt er der sat fokus på, at borgerne skal opleve sammenhæng og mening på tværs af systemer og sektorer. Partnerskaber som det mellem Træningsenheden i Køge og Professionshøjskolen Absalon kan være en måde at gentænke en række eksisterende velfærdsløsninger.   ”Udviklingen kræver en ny måde at være fælles om organisations- og kompetenceudvikling, der skal sætte borgerens forløb i centrum. Det er blandt andet det, vi er i gang med i udviklingen af de psykiatriske genoptræningsforløb,” siger Lotte Lykkegaard Lausen.
Det kan lyde banalt, men erfaringen fra Køge er, at man sammen står stærkere, og at alle parter får gavn at bidrage positivt til hinandens udvikling. De to organisationer er hele tiden i tæt dialog om de mange projekter, som samarbejdet har udviklet sig til.   ”Vi skal ikke være bange for at give slip på det, vi hidtil selv har været ansvarlige for, og vi må heller ikke være bange for at byde os til og række ind over hinanden i måske utraditionelle og nye partnerskaber,” siger Lars Hoppe Søe.   Lotte Lykkegaard Laursen ser det som sin opgave at være med til at åbne uddannelserne mod omverdenen. Og netop her spiller samarbejdet med blandt andet praktikerne i Køge en vigtig rolle:    ”Det betyder, at vi holder op med at tænke på os selv som eksperter, og i stedet er med til at facilitere en konkret udvikling i virkelighedens verden. Det er nyt for os, og det udfordrer i den grad også os selv som organisation,” siger Lotte Lykkegaard Lausen.  

 

Mest Læste

Annonce