Tre kommuner har knækket nødden og får udsatte i job
Tre kommuner har knækket nødden og får udsatte i job

Tre kommuner har fundet vejen til job for udsatte unge

Ledelse

25/9/14 9:47

Jakob Rom Johansen

Unge med problemer ud over ledighed kommer nærmere uddannelse og job, når kommunen samler kræfterne i en tværfaglig og virksomhedsrettet indsats. Det viser en evaluering af Route 25, hvor tre kommuner har udviklet deres tværfaglige indsats.

De er unge, ledige, har måske sociale og psykiske problemer eller misbrug, og i mange tilfælde har de afbrudte uddannelsesforløb bag sig og mangler opbakning fra forældre og andre voksne.

Det er nogle af kendetegnene på de unge mellem 15 og 30 år, som har været målgruppen for projektet Route 25, hvor kommunerne i Ikast-Brande, Egedal og Odder siden 2011 og i samarbejde med netværks- og videnshuset Cabi har udviklet en tværfaglig indsats. De tre kommuner samler alle kræfter omkring den enkelte unge i et tæt tværfagligt samarbejde, hvor også praktik i lokale virksomheder spiller en vigtig rolle i forhold til at få de unge på rette vej mod uddannelse eller job.

Route 25 er netop blevet evaluereret af Rambøll Management, hvor der bl.a. er set på de unges overgang fra ledighed til selvforsørgelse.

”Med en række metodiske forbehold in mente indikerer analysen, at man set over ét i gruppen af unge med beskæftigelsesbarrierer i de deltagende kommuner ser en øget afgang til selvforsørgelse efter endt virksomhedspraktik,” står der i evalueringen.

Den slår desuden fast, at projektet har nået langt de fleste af sine mål, på trods af at projektets tre kommuner har taget fat i de allersvageste unge.

I alt har 259 unge været igennem projektet, hvor også Tønder Kommune var med indtil de trådte ud i november 2012. Og 25 er efter projektet kommet videre i job, 45 er begyndt på en uddannelse, mens en lang række af de øvrige deltagere har taget værdifulde skridt i retning af arbejdsmarkedet.

Gevinst skal høstes på den lange bane

Lars Bonde, jobcenterchef i Egedal Kommune, er meget tilfreds med erfaringerne fra Route 25, hvor der i Egedal er kommet otte unge i job, mens 15 er i uddannelse. Han peger på, at den måske største gevinst for Egedal er, at projektet har givet kommunen et forspring i forhold til den tværfaglige, helhedsorienterede tilgang, som alle kommuner nu i kølvandet på beskæftigelsesreformerne skal følge, og at det kommer borgerne til gode fremover.

”Vi har ændret vores måde at arbejde med udsatte ledige i Jobcenter Egedal som følge af projektet, og resultaterne viser helt klart, at vores indsats er lykkedes, og at den betaler sig. Det er altså unge med svære problemer, vi har arbejdet med, så vi er bestemt tilfredse med, at vi har fået 23 videre i job og uddannelse. Derfor har vi også valgt at implementere projektets metoder i den faste drift,” siger Lars Bonde. De seneste par år har regeringen gennemført flere reformer på beskæftigelsesområdet, og i forbindelse med kontanthjælpsreformen har aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere nu ret til en tværfaglig og helhedsorienteret indsats med en koordinerende sagsbehandler. Helt i tråd med den måde, de tre kommuner har arbejdet i Route 25.

Kommuner er godt rustet til kontanthjælpsreformen

Og ifølge evalueringen af Route 25 har projektet bidraget til at skabe gode rammer for, at der kan arbejdes tværfagligt og koordineret i de tre kommuner, som der er lagt op til med kontanthjælpsreformen.

”Noget af det allermest vigtige i regeringens beskæftigelsesreformer er, at flere udsatte skal have en plads på arbejdsmarkedet. Det er en hård nød, men vi har knækket den, hvad angår de unge i vores kommune,” siger Lars Bonde.

Også Ole Stounbjerg, jobcenterchef i Odder Kommune, ser erfaringerne fra Route 25 som et godt grundlag i forhold til det fremtidige arbejde i kommunen.

”Vi har fået udviklet systematik i det tværfaglige samarbejde og vi har gjort os nogle erfaringer om, hvad der virker, og hvad der ikke gør. Det er meget værdifuldt, og vi kommer også til at bruge det over for andre målgrupper end udsatte unge. Fx når vi skal sammensætte rehabiliteringsteams og over for borgere, som skal i ressourceforløb,” siger Ole Stounbjerg.

Svageste grupper profiterer af tværfaglighed

Evalueringen af Route 25 konkluderer også, at det tværfaglige samarbejde primært er nødvendigt og ressourcemæssigt giver mening, når det målrettes de svageste unge. Det er en målgruppe, som har særligt behov for, at flere fagligheder samarbejder og koordinerer på tværs.

Cabi har været overordnet projektleder af Route 25, og har bl.a. bistået kommunerne med at udvikle den tværfaglige indsats og kompetenceudvikle medarbejderne.

I Route 25 har de tværfaglige teams typisk været sammensat af repræsentanter fra jobcentret, Ungdommens Uddannelsesvejledning, børn- og familieafdelingen, socialafdelingen, stof- og alkoholbehandlingen samt psykiatri og handikap. Derudover har også andre parter været involveret, når det har været relevant i den konkrete sag. Og det kan være svært at få så mange forskellige parter til at gå i takt.

”Det er store forandringer, som kommunerne har været igennem, og det kræver virkelig en indsats, når man skal have parter, der kommer med hver deres kultur, og som måske arbejder med udgangspunkt i forskellig lovgivning, til at mødes. Derfor er jeg også rigtig glad for, at kommunerne har besluttet at bære erfaringerne fra projektet videre, og jeg er glad for, at evalueringen også viser, at det især er de svageste grupper, som vinder på det, når kommunerne får bundet indsatsen tæt sammen,” siger Bente Nissen, seniorkonsulent hos Cabi.

”Formålet med projektet har først og fremmest været at finde de tværfaglige metoder, der virker. Det er en opgave, som alle landets kommuner står over for nu, for den måde at arbejde på er blevet gjort til normen med reformerne af beskæftigelsesindsatsen,” slutter hun.

Fakta om Projekt Route 25

  • Projekt Route 25 er finansieret af SATS-puljemidler og løber til sommeren 2014.
  • Projektets målgruppe er udsatte unge kontanthjælpsmodtagere i match 2 i alderen 18-29 år samt en række unge i alderen 15-17 år. Det er unge, som har behov for ekstra støtte og hjælp for at bide sig fast på arbejdsmarkedet eller komme i gang med en uddannelse.
  • Projektets mål er at hjælpe denne gruppe unge i job eller uddannelse.
  • Bag Route 25 står Videns- og netværkshuset Cabi og VFSA – Virksomhedsforum for Socialt Ansvar, mens Egedal Kommune, Ikast-Brande Kommune og Odder Kommune deltager i projektet.

Læs mere om Route 25 på www.route25.dk

Fakta om Cabi

  • Cabi er et landsdækkende netværks- og videnshus under Beskæftigelsesministeriet.
  • Cabi klæder virksomheder på til at ansætte medarbejdere, der har brug for særlig støtte, og hjælper med at fastholde medarbejdere, som er sygemeldte, trives dårligt eller på anden måde er ved at miste grebet om arbejdslivet.
  • Cabi leverer viden, metoder og inspiration til jobcentre og virksomheder med henblik på, at virksomhederne rummer medarbejdere, der ikke kan arbejde på ordinære vilkår.

Læs mere på www.cabiweb.dk

Fakta om VFSA – Virksomhedsforum for Socialt Ansvar

  • Virksomhedsforum for Socialt Ansvar består af en række erhvervsfolk, som er udpeget af beskæftigelsesministeren, og som rådgiver hende om virksomhedernes sociale ansvar.
  • Formand for BRFkredit og viceordførende direktør i Jyske Bank, Sven A. Blomberg, er formand for VFSA.
  • Medlemmernes virksomheder beskæftiger tilsammen mere end 100.000 ansatte og arbejder aktivt med at finde nye former for samarbejde omkring sociale opgaver.

Læs mere på www.vfsa.dk

Annonce