Tværfaglighed i den store nøddeknækker

Ledelse

27/04/2017 10:19

Organisationsudvikling: I Esbjerg og på Bornholm arbejder teknik-og miljøforvaltningerne på større både tværfagligt og tværforvaltningsmæssigt samarbejde. Det giver gevinster både indad- og udadtil, mener kommunerne.

Tværfagligt samarbejde i egen afdeling og på tværs af forvaltninger er en svær disciplin - også på teknik- og miljøområdet. En kendsgerning der senest er dokumenteret i COKs undersøgelse ' Teknik og Miljø Survey 2017'. I Esbjerg og på Bornholm tager teknik-og miljøforvaltningerne udfordringen op, og i hver sin ende af landet er den store nøddeknækker fundet frem og i fuld gang med at knække den svære nød.

Hos Teknik-og Miljøforvaltningen i Esbjerg Kommune har ledelsen igennem længere tid haft fokus på tværgående og tværfaglige samarbejder, fordi det i løsning af nutiden og fremtidens kerneopgaver er af afgørende betydning, at medarbejderne understøtter og samarbejder med hinanden. Gennem et observationsstudie har man  fået kortlagt, hvad der skal til, for at medarbejderne bliver endnu bedre til at arbejde tværfagligt.

COK på DenOffentlige

COK er redaktør for eget indhold på DenOffentlige, og udgiver artikler, debatindlæg, synspunker, pressemeddelelser og cases om offentlig ledelse og kompetenceudvikling. 

Læs mere om COK her. 

Læs mere om at blive redaktør her.

- Observationsstudiet viser bl.a., at medarbejderne i sagsbehandlingen har brug for andre kompetencer end de rent faglige. I dag skal medarbejderne ikke alene udfylde rollen som fagekspert og myndighed, men de skal også udfylde en ny rolle, som i højere grad handler om at samarbejde med andre afdelinger, borgere og erhvervsliv, siger Hans Kjær, direktør for Teknik og Miljø i Esbjerg Kommune og fortsætter:

- Med et kommende kursus giver vi medarbejderne nogle redskaber til i højere grad at kunne håndtere udfordringerne i de stadig mere komplekse opgaver, vi varetager på teknik og miljøområdet. Både inden for det enkelte fagområde, men også i høj grad på tværs af fagområderne i forvaltningen.

Fokus på tværfaglighed

Den vestjyske opmærksomhed på de tværfaglige udfordringer glæder Hanne Lykke, der er chefkonsulent og forretningsansvarlig for teknik og miljø i COK.

- Teknik-og Miljøforvaltningen i Esbjerg Kommune er et eksempel på, at både ledere og medarbejdere er opmærksomme på, at tværfaglighed er en nødvendig forudsætning for fremtidens kvalificerede opgaveløsning, siger Hanne Lykke.

Kendskab til kollegernes kompetencer, tværfaglige sagstyper og tydelige koordinering fra ledelsen er ifølge chefkonsulenten forudsætning for at løse fremtidens komplekse kerneopgaver.

- En vigtig trædesten til at optimere det tværfaglige samarbejde er, at medarbejderne har kendskab til, hvad de hver især kan bidrage med i forhold til en givenopgaveløsning. Og det kræver gensidig respekt for hinandens faglige bidrag. I et ledelsesmæssigt perspektiv kalder det på relationel koordinering, hvor arbejdsprocesser på tværs af faglige funktioner, afdelinger og organisationer er tydelige for enhver, siger hun.

Hans Kjær i Esbjerg Kommune er enig i, at koordinering og en fælles forståelse af sammenhænge er vigtige, når en organisation arbejder tværfagligt.

- Jeg synes klart, at vi gør det godt i dag, og at vi langt hen ad vejen arbejder som én organisation på tværs af afdelinger og forvaltninger, hvor vi skaber sammenhænge indadtil og udadtil. Vi er godt i gang med at nedbryde silo-tænkningen og lader os ikke længere begrænse af faggrænser. Formår vi det fuldt ud, bliver vi mere e"ektive og giver bedre service til vores samarbejdspartnere og borgere, siger han.

Overskrid faggrænserne
På Bornholm har kommunen taget et stort skridt i retning af at nedbryde de traditionelle faggrænser. Kommunen har besluttet at etablere et fast samarbejde mellem medarbejderne i Center for Teknik og Miljø og medarbejderne i Erhvervsservice.

- Vi vil meget gerne ind og være aktive sparringspartnere til erhvervsfremmeaktørerne. Jeg håber, at et sådant samarbejde kan bringe den viden, som medarbejderne i Center for Teknik og Miljø har, i spil på en ny måde. Ikke fordi vi fremover vil se igennem fingrene med lovgivning og paragra"er omkring miljø, byggeri og udvikling, men hvis medarbejderne på Center for Teknik og Miljø og medarbejderne i Erhvervsservice kender hinanden, bliver vi måske draget ind i diskussioner og udviklingsarbejde med det bornholmske erhvervsliv langt tidligere end tilfældet er i dag, siger centerchef for Teknik og Miljø, Louise Lyng Bojesen.

Ifølge centerchefen er det i dag sådan, at erhvervsvirksomhederne ofte først kommer til Teknik og Miljø for at søge godkendelser, når de har gjort sig mange tanker om fremtiden og lagt meget konkrete planer for virksomhedens udvikling.

- Vi vil meget hellere ind fra start og hjælpe med at få alt det på plads, som kan lade sig gøre, end at skulle risikere at sige nej til noget i sidste ende, som ikke kan lade sig gøre, siger Louise Lyng Bojesen, som derfor glæder sig til og forventer meget af det nyetablerede Erhvervsservice.

Tid til refleksion
Louise Lyng Bojesen er overbevist om, at et bedre kendskab til hinanden på medarbejderplan kun giver fordele og ikke mindst et kæmpestort netværk, som alle kan trække på i dagligdagen. Et netværk som også vil komme virksomhederne til gode.

- Erfaringerne fra Esbjerg og initiativet fra Bornholm viser, at kommunerne er på vej i et hurtigt tempo. Det er glædeligt. Men midt i glædesrusen er det vigtigt at tage sig tid til nødvendige refleksioner. Hvilke situationer skaber succes? Og hvilke situationer driller fortsat? spørger Hanne Lykke og fortsætter:

- Hvor er det muligt at skabe tværfaglig synergi, og hvor er det ikke muligt? Det kalder på en organisation, som arbejder med en professionel uenighedskultur med gensidig tillid til hinanden. En vigtig trædesten til at optimere det tværfaglige samarbejde er, at medarbejderne har kendskab til, hvad de hver især kan bidrage med i forhold til en given opgaveløsning. Og det kræver gensidig respekt for hinandens faglige bidrag.

Artiklen har været bragt i Teknik og Miljø den 20. April 2017.

Mest Læste

Annonce