Da OPI i høj grad handler om kompetencer, der mødes på tværs af den offentlige og private sektor, kan man med fordel supplere den tredobbelte bundlinje med en kompetencerelateret tredobbelt læringsbundlinje, skriver Anne Abildgaard og Tina Hosbond. De har begge bidraget til OPI-Lab, som for nylig holdt konference i Industriens Hus i København, hvor billedet er taget.

Tredobbelt bundlinie til OPI-læring

Velfærd

27/11/2014 10:02

Nick Allentoft

To OPI-praktikere deler her værdifulde erfaringer. De anbefaler, at arbejde med en kompetencerelateret tredobbelt læringsbundlinie, hvis man vil have succes med OPI.

Det netop afsluttede OPI Lab projekt har leveret en OPIGUIDE med processer, værktøjer og cases, der gør det nemmere at være OPI-aktør i Danmark. Guiden adresserer de juridiske, organisatoriske og kulturelle udfordringer, som er identificeret i bl.a. Erhvervsstyrelsens og andre analyseinstitutters offentliggjorte OPI-rapporter. Håndteringen af udfordringerne skal være med til at kvalificere OPI som vigtig løsningsmodel til indfrielse af den såkaldte tredobbelte bundlinje, der omfatter større offentlig effektivitet, bedre ydelser til borgerne og økonomisk vækst for virksomhederne.

Læs mere om OPI

Følg vores store tema med fokus på offentlig-privat-innovationssamarbejde, OPI. Klik her.

Som supplement til de eksisterende perspektiver på OPI og med baggrund i vores erfaringer fra OPI-Lab projektet og inddragelse af perspektiver fra centrale OPI-aktører i OPI-Lab demonstrationsprojektet ”Horsens på forkant” vil vi her pege på et kompetence- og kommunikationsperspektiv som drivkræft for den videre udvikling i feltet. 

Da OPI i høj grad handler om kompetencer, der mødes på tværs af den offentlige og private sektor, kan man med fordel supplere den tredobbelte bundlinje med en kompetencerelateret tredobbelt læringsbundlinje. Denne bundlinje  bidrager til effektfulde OPI-samarbejder ved at tilskynde til, at samarbejdspartnerne interesserer sig for og deltager i;

o   hinandens evne til at udvikle sig

o   egen evne til at udvikle sig

o   evnen til at udvikle noget sammen

Samlet set handler de tre læringsbundlinjer om kontinuerligt at fastholde fokus på at skabe et ligeværdigt og innovativt rum, hvori de mere håndgribelige OPI-kompetencer får mulighed for at udvikle.

Et øget fokus på en række kommunikative kompetencer kan med afsæt i læringsbundlinjen understøtte de veldokumenterede projektledelses-, brugerinddragelses- og innovationsformer, der allerede anvendes på OPI-området. 

Fælles sprog og fælles virkelighed

Sproget som redskab til at skabe nye virkeligheder er et lidt overset fænomen i OPI-diskursen. Gennem sproget kan deltagerne give hinanden handlekraft eller modsat begrænse hinandens handlekraft i en grad, der kan invalidere selv de bedste fælles intentioner. Et eksempel er forskellen på, om ”den offentlige part bidrager med” eller ”bidrager til”. Hvis den offentlige aktør bidrager med, tager det offentlige hele ansvaret på sig. Hvis den offentlige aktør derimod bidrager til, skabes der sprogligt en invitation til samarbejde, og OPI-opgaverne bliver et fælles ansvar.

Bevidsthed om, hvordan sproget kan udvide eller begrænse innovationsfeltet, kan således være afgørende for, om der overhovedet kan skabes vilkår for udvikling af den enkelte OPI-aktør såvel som den fælles udvikling og samskabelse. OPI-aktører på forskellige niveauer og fra forskellige sektorer bliver i det lys centrale medskabere af OPI-feltet på godt og ondt. Projektleder Wenche Svenning fra ”Horsens på forkant” siger om det vellykkede OPI-samarbejde:

”I OPI-processen skabes rum for produktudvikling og vigtig modning af alle samarbejdspartneres mindset, hvilket er til fordel for en eventuel senere implementering og dermed udbud. Parterne bliver klogere undervejs, og der udvikles et nyt fælles sprog og en ny måde at arbejde sammen på. Der er både tale om udvikling af kompetencer, men også nye værdier hos deltagerne. Vi lærer, mens vi bygger, hvilket selvfølgelig skaber udfordringer undervejs, men på trods, har alle parter formået at blive i den gode samarbejdsgænge”.

Samarbejde med handlekraft

Den tredobbelte læringsbundlinje sætter fokus på betydningen af, at OPI-deltagere ’lærer undervejs’ i samarbejdet. Læringen kan udspringe af god projektledelse og fælles og klare mål, men også af, at der gives rum for, at alle anvender deres kompetencer og bringer dem i spil på nye måder, så der skabes handlekraft gennem kommunikation, hvor aktørerne ’konstituerer’ hinanden via sproget og derved giver hinanden mulighed for at handle kompetent.

Derved understreges behovet for, at OPI-deltagere har forudsætninger for en OPI-understøttende kommunikation, da den har betydning for de enkelte deltageres forståelse af sig selv og for vedkommendes reelle handlemuligheder. Manglende bevidsthed herom kan betyde, at aktørerne tilsvarende kan indsnævre handlemulighederne for den enkelte, og mulighederne for at skabe fælles viden dermed udebliver.

Sammenhængskraft og den gode OPI-fortælling

Det enkelte menneske lever sit liv i et spind af konkurrerende fortællinger, som det træffer beslutninger inden for og handler ud fra. Det samme gælder mennesker i organisationer. Fortællingerne vurderes ubevidst ud fra den enkelte fortællings indre logiske sammenhæng, og ud fra hvorvidt nye erfaringer opfattes som sandsynlige og meningsfulde i forhold til de historier, den enkelte allerede betragter som sande. Derfor består det succesfulde OPI-team af deltagere, som forstår vigtigheden af en facilitering, der skaber den gode historie om samarbejdets substans, klare målsætninger, meningsfulde aktørroller og udbytterigt samarbejde.

Der skal hele tiden skabes en indre sammenhæng i OPI-samarbejdet som fænomen og mellem samarbejdskonstruktionen og den enkelte aktør. Det er en både vigtig, men også kompliceret opgave, da de konkrete resultater i et OPI-samarbejde ikke er kendt på forhånd, og historien derfor delvis skrives i processen.  CEO Lisbeth Valther fra Next step Citizen, som er privat OPI-aktør i ”Horsens på forkant” beskriver sine erfaringer fra OPI samarbejdet således:

”Mål og indsatser kan ændres undervejs, så det vigtige er, at vi er enige om visionen og løbende kan drøfte, hvordan vi når hen til den. De fælles løsninger, som teamet har skabt, er baseret på, at vi åbent kunne drøfte næste delmål. Generelt har processen været præget af, at vi ikke har kunnet tænkt os til resultaterne på forhånd. En vigtig forudsætning for, at dette er lykkedes, er, at vi har haft en åbenhed omkring, hvad vi hver især vil have ud af samarbejdet, så det ikke har kunnet spænde ben for processen. Det fælles har været det bærende. Vi har alle været aktive og har alle gerne villet nå i mål”.

De nævnte OPI-kompetencer er tænkt som inspiration til, hvordan offentlige og private OPI-aktører gennem et større fokus på kommunikative kompetencer kan fremme OPI-teams evne til at nå i mål med de visioner, de sættes i verden for at opfylde.

 

Mest Læste

Annonce