Kommunalt ansatte har behov for kompetencer som playmakere

Velfærd

14/10/2018 22:15

VIA University College

Stadig flere kommuner samarbejder med frivillige om at skabe livskvalitet og gode løsninger på udfordringer for eksempelvis ensomme og udsatte borgere. Paradigmeskiftet kræver nye kompetencer hos de kommunalt ansatte.
Samskabelse, medborgerskab og fællesskaber er i disse år på dagsordenen i mange kommuner. Særligt involverer kommunerne frivillige borgere i at skabe løsninger, der er til gavn for blandt andet ældre, ensomme og socialt udsatte. Målet er at stille borgerne – ikke systemet – forrest.   ”Mange danskere har lyst og overskud til at udføre nogle timers frivilligt arbejde, og vi ved fra undersøgelser, at mennesker får en ekstra følelse af livskvalitet både ved at give og modtage en hjælpende hånd. Derfor giver det rigtig god mening, at flere og flere kommuner samarbejder med frivillige og civilsamfundet i det hele taget. Særligt hjælper de frivillige til at nedbryde ensomhed og forebygge sygdomme,” pointerer udviklingsleder Dorte Nørregaard fra det nationale videncenter Center for Frivilligt Socialt Arbejde.   Hun understreger, at frivillige i mange tilfælde kan skabe anderledes løsninger for blandt andet udsatte, end kommuner kan, fordi de frivillige har et helt andet afsæt for deres arbejde end kommunerne. Samtidig løfter frivillige oftest opgaver, som kommuner ikke varetager – eksempelvis fællesspisning og gåture.

Læs mere om samskabelse

Samskabelse er udtryk for en ny kultur i den offentlige sektor, hvor nye løsninger udvikles i samarbejde mellem alle aktører med innovationsværktøjer og -metoder.

Læs meget mere om samskabelse på temasiden her.

”Der sidder mange borgere rundt om i hele Danmark, der ikke er visiteret til kommunale tilbud, og som ikke har familie eller venner at mødes med eller få hjælp fra. For sådanne mennesker er de frivillige virkeligt værdifulde,” fremhæver Dorte Nørregaard. 

  Paradigmeskifte med fællesskab i fokus Aarhus er en af de kommuner, der stiller skarpt på fællesskaber med borgerne i centrum. Aarhus ser fællesskaber som omdrejningspunktet for at understøtte det gode liv for alle mennesker og er Europæisk Frivillighovedstad 2018.    Der er dermed i Aarhus – som i mange andre kommuner – blevet taget fat på et paradigmeskifte fra New Public Management præget af kontrol og dokumentation til New Public Governance, hvor kræfterne bliver sluppet mere fri til gavn for borgerne, og hvor stive kommunale systemer dominerer langt mindre.   Udfordringen er imidlertid, at det ikke er så ligetil for kommunalt ansatte at vende op og ned på mindset og arbejdsgange, som har været praktiseret i en årrække. At skulle samarbejde med virksomheder, frivillige og andre dele af civilsamfundet kræver nye kompetencer.    Frivillighedskonsulenter på kurser For at blive klædt på til at realisere de kommunale ambitioner om flere fællesskaber gennem samskabelse har 18 medarbejdere fra Magistraten for Sundhed & Omsorg i Aarhus Kommune for nylig været på efteruddannelse over et halvt år. Gruppen bestod af frivilligkonsulenter og oplevelsesmedarbejdere, der arbejder med ældre i eget hjem og beboere på plejehjem i Aarhus Kommune.    Frivilligkonsulenterne inden for Sundhed og Omsorg er blandt andet sygeplejersker, terapeuter og akademikere. Oplevelsesmedarbejderne er ansatte, der har hovedfokus på at skabe oplevelser som fisketure, sang, musik og mad over bål sammen med andre som en væsentlig del af deres job på aarhusianske plejehjem. Denne gruppe består blandt andet af en kok, en klovn samt personer med uddannelser inden for journalistik, musik og teater.   En god investering for kommunen ”I Sundhed og Omsorg er vi optaget af, hvordan vi sammen og på tværs af kommune og civilsamfund kan skabe nye veje til velfærd og dermed gode liv for borgerne i Aarhus. I den forbindelse fik vores frivilligkoordinatorer sidste år ny stillingsbeskrivelse og titel som frivillighedskonsulenter. De gik fra at være koordinatorer, hvor deres primære rolle var at koordinere, rekruttere og organisere frivillige, til at være facilitatorer og brobyggere mellem de gode kræfter lokalt. For at understøtte den transition udviklede vi sammen med VIA University College og Center for Frivilligt Socialt Arbejde et efteruddannelsesforløb, som tog afsæt i Playmakeruddannelsen hos VIA,” forklarer Henriette Andersen, der er programleder for Team Frivillighed og Medborgerskab i Magistraten for Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune.

Bliv redaktør for dit eget indhold

DenOffentlige bliver skabt sammen med dig, der tager medansvar for samfundets udvikling. Vi kalder os for et mediefællesskab og du kan være med. Bliv medlem af fællesskabet og vær med til at præge samfundets udvikling gennem debat, videndeling, cases og nyheder. Kontakt os for at høre mere.

Du kan læse endnu mere om hvordan vi virker her.

Hun tilføjer, at oplevelsesmedarbejderne hos Sundhed og Omsorg også oplevede et behov for at blive klædt på til deres nye roller og derfor blev koblet på Playmakeruddannelsen sammen med frivilligkonsulenterne. 

Henriette Andersen glæder sig over, at opkvalificeringen har ført til flere nye initiativer med fællesskab i centrum – blandt andet projektet ’Sammen om Trøjborg’, der skaber øget fællesskab i den lokale bydel. I projektet blev der i august eksempelvis holdt en stor vejfest, hvor mange hundrede beboere fra Trøjborg mødte op til fællesspisning og i samarbejde skabte aktiviteter.   ”Jeg har hørt flere af frivilligkonsulenterne sige, at Playmakeruddannelsen er det bedste uddannelsesforløb, de har været på i deres tid i Sundhed og Omsorg. Forløbet har været toprelevant. Det har matchet frivilligkonsulenternes behov og har givet dem helt konkrete værktøjer til at lykkes med deres nye rolle og funktion, så opkvalificeringen har helt klart været investeringen værd. VIA og Center for Frivilligt Socialt Arbejde har virkelig noget at byde ind med. VIA er superskarp på samskabelsesdagsordenen og omsætningen til praksisnær læring. Og CFSA har dybt kendskab til dynamikkerne i det frivillige arbejde, så samarbejdet er en rigtig god kombination – og jo også et udtryk for samskabelse,” siger Henriette Andersen.    Behov for ny professionalisme oven på den gamle VIA Efter- og videreuddannelse ved professionshøjskolen VIA University College udviklede Playmakeruddannelsen i 2013 i tæt samarbejde med fem midtjyske kommuner – nemlig Skanderborg, Viborg, Horsens, Hedensted og Holstebro.   Uddannelsen udbydes både som skræddersyede forløb og som en åben uddannelse, hvor et diplomuddannelsesmodul kobles med andre relevante aktiviteter, og som blandt andet kommunale frivillighedskoordinatorer kan melde sig på enkeltvist.   ”Playmakeruddannelsen bygger på et dogme om, at kommunen er et fællesskab af aktive samfundsborgere, hvor de ansatte er optaget af at finde ressourcer hos alle og bringe mennesker sammen i meningsfulde fællesskaber,” forklarer Jens Ulrich, der er ph.d. og ledelseskonsulent i afdelingen Ledelse og Styring hos VIA Efter- og videreuddannelse.    Han er ekspert i samskabelse og er VIAs underviser på Playmakeruddannelsen sammen med lektor og konsulent Bente Lindgaard – også fra Ledelse og Styring ved VIA Efter- og videreuddannelse.   ”Baggrunden for Playmakeruddannelsen er, at de kommunale medarbejdere i arbejdet med samskabelse, medborgerskab og fællesskaber skal beherske samme kompetencer som en playmaker på håndboldbanen. De skal være gode til samarbejde, de skal kunne spille hinanden gode, de skal vide, hvornår de skal spille andre ind, og de skal kunne afgøre, hvornår de skal spille sig selv af banen. Det handler overordnet set om at kunne se og handle på, hvilke muligheder der ligger i civilsamfundet, som det offentlige kan trække på til gavn for borgerne,” påpeger Bente Lindgaard.   Hun og Jens Ulrich slår fast, at kompetencerne og arbejdsprocesserne som playmaker ligger et godt stykke fra den måde, kommunalt ansatte typisk har arbejdet på i mange år. Overgangen fra koordinerende til facilliterende fordrer således, at der bliver lagt en ny professionalisme oven på den, de kommunalt ansatte har i forvejen, så de nuværende og nye kompetencer supplerer hinanden på bedste vis.   Stort udbytte af opkvalificering Frivilligkonsulent Mariane Bech Nedergaard er en af de medarbejdere, der deltog, da 18 ansatte fra Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune var på efteruddannelse, så de nu kan kalde sig fællesskabere med playmakerkompetencer. Hun oplever at have fået stort udbytte af opkvalificeringen.   ”Det var et fantastisk godt og givende forløb. Indholdet i efteruddannelsen var super relevant og til at overføre direkte til den praktiske dagligdag. Forløbet har virkelig åbnet mine øjne for nye veje at gå i arbejdet med fællesskaber, og jeg er blevet godt rustet til at arbejde på en mere faciliterende facon.  Jeg fik også indblik i nye muligheder i relation til kommunikation,” fortæller Mariane Bech Nedergaard, der er frivilligkonsulent på ni plejehjem og lokalcentre i den vestlige del af Aarhus Kommune. Hun har en faglig baggrund som sygeplejerske.    Mariane Bech Nedergaard mødes hvert kvartal med kolleger, der også deltog i Playmakeruddannelsen, så de sammen kan fastholde deres nye kompetencer.    Selve efteruddannelsen bestod af seks undervisningsdage med introduktion til det igangværende paradigmeskifte, samfundsudviklingen og den affødte nye rolle for kommunalt ansatte. Desuden indeholdt playmakerforløbet tre aktionslæringsdage, hvor rollen som faciliterende blev prøvet af i grupper. Endnu et element var tre workshops, hvor folk udefra blev inviteret ind, og der var fokus på erfaringsudveksling og videreudvikling. Blandt andet blev frivillige fra ÆldreSagen og Ungdommens Røde Kors inviteret ind.   100 frivillige til 200 timers arbejde I forbindelse med playmakerforløbet har Mariane Bech Nedergaard søsat projektet ’En hjælpende hånd’ i tæt samarbejde med de involverede. Hun er som frivilligkonsulent gået i samarbejde med fire kirker i det vestlige Aarhus, der gerne vil hjælpe til på frivillighedsområdet og som led i projektet har omkring 100 frivillige tilknyttet. 

VIA University College

VIA University College uddanner blandt andet fremtidens ingeniører, designere, lærere, pædagoger og sygeplejersker. Den har over 40 uddannelser på otte campusser i Region Midtjylland. VIA er udgiver på DenOffentlige, og du kan læse mere fra dem lige her.  

De frivillige i ’En hjælpende hånd’ har sagt ja til at udføre i alt 200 timers frivilligt arbejde over et år, og Mariane Bech Nedergaard har i løbet af de seneste måneder fået løst 37 af 38 forespørgsler på frivillige indsatser. 

Opgaverne har været meget forskellige: En frivillig har meldt sig til at gå i biografen med en flygtning fra Libanon, der holder af at komme ud men bliver ramt af angst, når han går ud alene. En anden frivillig går ture med en kvinde, der har skadet sin arm og er usikker på at gå selv. Andre frivillige har eksempelvist hjulpet ældre borgere ved flytning, andre har spist sammen med udsatte, og spejdere har udført havearbejde.   ”Jeg oplever, at der er rigtig mange frivillige, der står parate til at gøre en indsats for fællesskabet og løfte opgaver, som kommunen ikke har tid og mulighed for at tage sig af. De frivillige er for eksempel et kæmpe plus i forhold til at hjælpe mange udsatte ud af ensomhed,” fremhæver Mariane Bech Nedergaard.   Ud over projekterne ’En hjælpende hånd’ og ’Sammen om Trøjborg’ mundede playmakerforløbet i Aarhus blandt andet også ud i et projekt, der handler om måltidet som fællesskab. Endnu et projekt indebærer, at flere plejehjem nu også har unge studerende som beboere – for at skabe et fællesskab med og for de ensomme ældre.   Ikke et spørgsmål om besparelser Til november går Ledelse og Styring hos VIA Efter- og videreuddannelse og Center for Frivilligt Socialt Arbejde i gang med et fælles playmakerforløb for frivilligkonsulenter på tværs af kommuner.    Derudover starter VIA til november et forløb, der skal klæde personale i Hjørring Kommune på med playmakerkompetencer. Lige nu er et tilsvarende forløb i gang i Skive Kommune.   Tidligere har Ledelse og Styring ved VIA Efter- og videreuddannelse opkvalificeret medarbejdere fra blandt andet Skanderborg, Viborg, Hedensted, Holstebro, Horsens, Nordfyns Kommune, Albertslund og Ringkøbing-Skjern kommuner med playmakerkompetencer.   Både lektor Bente Lindgaard og ph.d. Jens Ulrich fra Ledelse og Styring ved VIA Efter- og videreuddannelse samt udviklingsleder Dorte Nørregaard fra Center for Frivilligt Socialt Arbejde fortæller, at samarbejdet med frivillige kan føre til besparelser – eller i hvert fald få det kommunale budget til at række længere. Men de pointerer på det kraftigste, at ambitionen med playmakerkompetencer ikke handler om økonomi. Målet er entydigt at skabe et bedre liv for borgerne gennem blandt andet stærke lokale fælleskaber.    Læs mere om Playmakeruddannelsen her:     

Mest Læste

Annonce