Stalking tilladt

18/3/13 12:02

Administrator

Det offentlige system kan ofte ikke gennemskue en adfærd som stalking, og ender i værste tilfælde som katalysator for stalkingen. Bodil Neujahr kalder denne meget uheldige bivirkning for "tilladt stalking". Jeg har gjort plads på min blog til at bringe en artikel om stalking af Neujahr, der er stifter af og formand for Børn og Pårørende af Misbrugere.

 

Om Stalking 

Af Bodil Neujahr
Stifter af og formand for Landsforeningen BoPaM 

I Danmark findes der siden marts 2012 en Antistalking lov – loven om tilhold.

Der findes også en organisation for stalkingofre. Her står:

Stalking definition: En konstellation af adfærd og hændelser der påføres et andet menneske, og som af ofret opleves som gentagen påtrængende og uønsket kontakt og kommunikation. (Mullen, Páthe, Purcell & Stuart, 1999: Study of Stalkers)

Karakteriseres som en særlig type af adfærd og aktiviteter der af den enkelte opleves som uønsket, gentaget og vedvarende, som er forstyrrende og skræmmende for ofret.

Stalking kan indbefatte mange forskellige adfærdsformer. Adskilt kan hver enkelt handling eller aktivitet i mange tilfælde synes uskyldig og harmløs, - men set i en sammenhæng, og set i forhold til stalker/offer relationens historie, kan aktiviteterne opleves frygtskabende indtrængende og forstyrrende på et andet menneskes liv.

Stalking er ikke chikane, men chikanen er typisk en del af stalkingen.

Frygt er ikke altid et udtryk for stalking, men frygt er typisk en del af stalkingens effekt på ofret.

Hvorfor fortæller jeg så dette? Og hvorfor har det betydning for andre at kende til det?

Ganske enkelt fordi utroligt mange forældre oplever chikane fra en eks i et mønster jeg vil kalde "den tillandte stalking". I den tilladte stalking indgår offentlige systemer som katalysatorer. Stalkeren ”samarbejder” (læs manipulerer) med Børnehaver – Skoler – Socialforvaltninger - Statsforvaltninger - de retslige systemer og behandlersystemerne.

Det handler tit om en misbrugende forældre som ikke vil acceptere den anden forældre beskytter fælles børn mod samvær med en narkotiseret og dopet mor eller far eller en dybt alkoholiseret forælder som svigter barnet eller direkte begår overgreb på barnet under samvær.

Upåagtet disse forældres stridigheder – uanset om samvær er ophævet indkalder institutioner og skoler disse forældre til fælles forældresamtaler. Når bopælsforælderen påpeger – ja sågar bringer beviser på samværsophør - fx kopi af Statsforvaltningens afgørelse – nægter institutionen at ændre på disse procedurer.

I andre tilfælde oplever bopælsforælderen at blive indkaldt til samtaler i Statsforvaltningen fordi en misbrugende forældre igen (3 gange årligt eller oftere) forsøger at få samvær – udvidet samvær ja endda søger om at blive bopælsforældre.

I alt for mange tilfælde kan hverken de børnesagkyndige eller juristerne gennemskue misbrugeradfærden og det betaler børnene for.

Når et sådant mønster har stået på i flere år og den beskyttende forældre har været udsat for "tilladt stalking" – har mistet kræfterne – er blevet uarbejdsdygtig og sygemeldt – måske har udviklet angst og depressionssygdomme – udvikler PTSD pga. vedvarende stalking og manglende mulighed for hjælp og støtte. Andre bruger formuer på advokater og psykologer. Ja så slår stalkeren til i et afgørende slag.
Den stalkede forælder udstilles nu som psykisk syg – ustabil – uegnet som forældre o.m.a. Igen gennemskues misbrugeradfærden ikke. Påstandene virker da også indlysende fordi den anden forælder er totalt slidt ned.

Altså en hensynsløs forælder – som har stalket sin eks med hjælp fra mange forskellige offentlige systemer – som har udsat de fælles børn for svigt og overgreb – får nu retligt overdraget bopælsforældreansvaret.

Derefter bliver der ansøgt om fuld forældremyndighed og den mest egnede – den mest kærlige og beskyttende forældre er skubbet ud på sidelinjen i barnets liv.

De rigtig dygtige stalkere får gennemtvunget adskillige lægeundersøgelser af barnet i sine påstande om eks'ens uegnethed og eks'en bliver tvunget til at gennemgå grundige psykiatriske undersøgelser.

Den eneste der ikke bliver undersøgt er stalkeren.

Sådan fortsætter mønstrene lige indtil stalkeren får sin vilje med en strøm af uophørlige anklager og angreb. 

Stalkede forældre har opsøgt BoPaM´s rådgivning i mange år. Børnene virker fortabte – vrede – traumatiserede og ulykkelige. Hvorfor får det lov at ske?

Undersøgelse om kortlægning af stalking:

Hjælp Ask Elklit med at udbrede viden om psykisk vold og fædres stalking af mødre.

Kvindelige deltagere søges til en undersøgelse af mødre, der bliver forfulgt og chikaneret

Syddansk Universitet søger deltagere til en undersøgelse om kvinder, der har barn med deres stalker. Undersøgelsen støttes af bl.a. Dansk Anti-Stalking Forening og BoPaM.

Formålet med undersøgelsen er at kortlægge de problemer, som mødre, der er blevet eller bliver stalket af en ekspartner, typisk udsættes for.

Stalking står for vedvarende uønsket kontakt og henvendelser. Stalking er en systematisk psykisk nedbrydning af offeret, hvorfor mange kvinder udvikler angst og depressionssygdomme.

Der behøver ikke være direkte kontakt mellem stalkeren og offeret. Mange stalker via de offentlige systemer. Fx med vedvarende og grundløse underretninger til socialforvaltningen. Ved uophørlige henvendelser i samværssager til Statsforvaltningen / By og Landsret og en lind strøm af klager over afgørelser.

Undersøgelsen skal bl.a. belyse stalkerens metoder. De økonomiske tab mange kvinder oplever. Den psykiske vold. Og ikke mindst de tunge helbredsmæssige konsekvenser stalking får for kvinder og børn.

Undersøgelsen er anonym og foregår via et link på internettet. Det tager ca. 60 min at udfylde skemaet. Deadline 10. marts 2013.
Ønsker du at deltage i undersøgelsen, bedes du sende en mail med et par linjer om din sag til

[email protected]

Du vil herefter få tilsendt et link til undersøgelsen.

Undersøgelsen handler altså denne gang om mødre. Men samme forsker har også skrevet afhandlinger om bl.a. vold mod mænd og lavet undersøgelse på mandekrisecentre. Det er så kønsneutralt, som det kan blive.