Her er regeringsgrundlagets ord om velfærd

Ledelse

28/6/15 12:01

Nick Allentoft

Regeringen vil sætte borgeren før systemet, fordi vi tror på, at det skaber en offentlig sektor på borgernes præmisser. Dette mål skal blandt andet forfølges gennem et forstærket og udvidet frit valg på en række områder. Find hele regeringsgrundlaget her.
Regeringens vigtigste prioriteter er:

Ny regering

Vil du vide mere om den nye regering? Få overblikket lige her - og kig også tilbage på tidligere nye regeringer. 

• Flere private arbejdspladser gennem en sund og ansvarlig økonomisk politik, der understøtter vækst og velstand.

• Et Danmark, hvor det bedre kan betale sig at arbejde, og færre bliver forsørget af det offentlige. • En stærk kernevelfærd, hvor vi tager os endnu bedre af de syge og de ældre, og hvor vores børn får en god uddannelse. • En offentlig sektor, hvor vi sætter mennesket før systemet, og hvor vi styrker det frie valg for danskerne. • En fornuftig udlændingepolitik, hvor udlændinge, der kommer til Danmark, bidrager positivt. • En vellykket integration, hvor flere vil vores land, og færre lever i parallelsamfund. • Et Danmark, hvor der er udvikling i hele landet. • En stram og konsekvent kurs mod kriminalitet. • En stærk og fokuseret udenrigspolitik, som skal sikre danske interesser og indflydelse.   Dette regeringsgrundlag er udtryk for regeringens overordnede prioriteringer, men er ikke et detaljeret arbejdsprogram. Regeringsgrundlagets prioriteringer vil i løbet af valgperioden blive suppleret med en lang række konkrete initiativer og forslag på alle områder.   En moderne og velfungerende offentlig sektor Danmark er et stærkt velfærdssamfund. Vi har en udbygget velfærd, der træder til, hvis man rammes af sygdom, har brug for pleje eller skal have en uddannelse. Sådan skal det fortsat være. Og regeringen vil gøre velfærden endnu bedre end i dag. Vi vil øge kvaliteten og produktiviteten i den offentlige sektor. Vi kan give borgerne større fleksibilitet og selvbestemmelse i hverdagen, når vi bruger velfærdsteknologi og digitalisering. Vi kan frigøre penge til andre opgaver, når offentlige institutioner samarbejder om fælles løsninger, og når de har fokus på resultater og gensidig læring. Regeringen vil også konkurrenceudsætte flere skattefinansierede opgaver i kommuner og regioner med henblik på højere kvalitet og lavere priser. Vi vil fremlægge en plan for, hvordan flere opgaver kan sendes i udbud ved brug af måltal mv. Det er ikke afgørende, om offentligt ansatte eller privatansatte leverer de ydelser, som vi betaler for over skatten. Det er derimod afgørende, at danskerne får den bedst mulige service for deres penge. Der er herudover også behov for at afsætte ekstra penge til prioriterede velfærdsområder så som sundhed, ældre og tryghed.

 

  Borgeren før systemet Regeringen vil sætte borgeren før systemet, fordi vi tror på, at det skaber en offentlig sektor på borgernes præmisser. Dette mål skal blandt andet forfølges gennem et forstærket og udvidet frit valg på en række områder. Regeringen ønsker at styrke borgernes retsstilling og retssikkerhed i forbindelse med tvister med staten blandt andet ved at sikre, at staten ikke tilbageholder oplysninger, som kan være til borgerens fordel og ved at styrke borgernes muligheder for at føre retssag mod staten på fair vilkår.   Stabile rammer for de statslige selskaber Der skal være stabile rammer for driften og udviklingen af de statslige selskaber. Derfor vil regeringen søge at indgå en bred politisk aftale om udviklingen og rammerne for de enkelte statslige selskaber. I forlængelse heraf vil regeringen gennemføre en analyse af den interne statslige organisering af ejerskabsvaretagelsen for at vurdere, om denne kan styrkes.   Mangfoldig kultur og et stærkt foreningsliv  Det danske kulturliv skal have gode rammer, der fremmer kreativitet og mangfoldighed. Vi skal bevare og udvikle dansk kultur og kunst med udgangspunkt i vores nationale identitet og i åben dialog med resten af verden. Der skal være et rigt og varieret kulturudbud til befolkningen i hele landet, og danskerne skal have nem adgang til nye kunsttilbud og den danske kulturarv. Regeringen ønsker at styrke danskernes deltagelse i idrætsliv. Regeringen deler DIF’s og DGI’s fælles ”Vision 25-50-75” for dansk idræt. Målet er, at 50 pct. af danskerne er medlem af en idrætsforening i 2025, og 75 pct. af befolkningen er fysisk aktive. Der skal være et tættere samspil mellem folkeskolen og lokale foreninger for børn og unge. Det frivillige foreningsliv skal have gode vilkår. Det bidrager til udviklingen af et aktivt medborgerskab, af lokale fællesskaber og af et trygt liv for den enkelte. Regeringen vil inden udgangen af 2015 foretage en evaluering af den smalle mediestøtteaftale fra 2013 med henblik på at indkalde til nye forhandlinger og foretage justeringer i aftalen.  Regeringen ønsker, at DR skal være mere kvalitetsfokuseret, og at det dansksprogede og egenproducerede indhold styrkes. I respekt for det nuværende medieforlig – og med henblik på det kommende - vil regeringen afsøge opbakning til et mere kvalitetsbåret og fokuseret DR.   Et bredt samarbejde om gode og holdbare resultater   Regeringen er sig bevidst om, at den er en mindretalsregering, og vil søge at formidle et bredt samarbejde i Folketinget. Det er bedst for vores land, at brede interesser bliver inddraget i beslutningerne. Når flere bliver hørt, så fører det til bedre og mere holdbare resultater. Regeringen vil derfor invitere til et samarbejde med lønmodtagere, arbejdsgivere, virksomheder, frivillige organisationer og enkeltpersoner, som vil tage del i udviklingen af det danske samfund. Vi ønsker, at mange skal være med til at beslutte den politik, der vedrører dem selv – og som vil forme fremtidens Danmark. Regeringen ønsker brede flertal for gennemførelse af sin politik. I lyset af, at kompleksiteten i det politiske aftalesystem er vokset betydeligt, vil regeringen indbyde partierne til en drøftelse af, hvordan kompleksiteten kan reduceres i det eksisterende aftalesystem. Regeringen vil endvidere se på, hvordan der kan skabes større klarhed omkring fremtidige politiske aftaler, blandt andet i forhold til deres status og rækkevidde.  

Annonce