Minister skal redegøre for kritik af Socialtilsyn

Politik

09/02/2016 11:06

Nick Allentoft

Socialstyrelsens skønmaleri af socialtilsynene lander på ministerens bord. Flere politikere undrer sig over fremgangsmåden, og kender allerede til flere kritiske sager i Socialtilsynene. Ministeren afviser kritikken.

“Det er bestemt ikke mit indtryk, at socialtilsynene altid fungerer kvalificeret og fagligt tilfredsstillende. Der er blevet lukket rigtig mange opholdssteder, som ikke har fået vejledning eller oplysninger om, hvad der skal til for at opretholde stedet med henblik på en godkendelse.”

Tema om offentlig modernisering

Gennem 30 år har politikerne forsøgt at modernisere den offentlige sektor.

Læs her hvad centrale nøglepersoner mener om de forsøg. 

Sådan siger Marianne Jelved i forlængelse af artiklen om Socialstyrelsens kommunikation af midtvejsevalueringen af Socialtilsynene. Hun genkender flere af kritikpunkterne fra kontakter med aktører på socialområdet, fortæller hun.

“Jeg er også blevet præsenteret for formelle fejl som årsag til lukning. Jeg finder ikke retstilstanden tilfredsstillende. Og jeg vil bede ministeren tage en drøftelse med forligskredsen om situationen,” siger Jelved.

Dansk Folkepartis ordfører, Karina Adsbøll, undrer sig også. Hun har allerede stillet et spørgsmål til Social- og Indenrigsministeren, i forlængelse af artiklen på DenOffentlige.

“Vil ministeren kommentere artiklen fra www.denoffentlige.dk: 'Ny afsløring af spin: Styrelser offentliggør alvorlig kritik som stor tilfredshed', fra den 5. februar 2016, og mener ministeren, at Socialstyrelsen har fremlagt resultaterne af midtvejsevalueringen af socialtilsynene objektivt og korrekt,” spørger Adsbøll mandag Social- og Indenrigsministeren i spørgsmål 173.

I SF peger ordfører Trine Schønning Torp på, at Socialtilsynene har betydelig magt, og derfor har en særlig forpligtelse i sager, hvor bosteder får påbud eller skærpet tilsyn.

“Tilsynet er en myndighed med en klart formuleret opgave, som ikke kan gradbøjes, men måden det gøres på skal selvfølgelig være legitim og ordentlig,” siger Trine Schønning Torp.

Hun minder om, at det kan få alvorlige konsekvenser for en institution eller bosted, hvis Socialtilsynet først er kommet med et påbud.

“Jeg hører om sager, hvor socialtilsynet giver skærpet tilsyn eller påbud til en institution eller et opholdssted. Det er jo mest ment som, at der skal arbejdes med nogle forbedringer af stedet, men det kommer til at stå på Tilbudsportalen, og betyder reelt, at der er anbringelsessteder, som må lukke, fordi de f.eks ikke får børn og unge anbragt, mens Ankestyrelsen behandler deres klager,” siger SF’eren.

Velfærdsstat eller velfærdssamfund

Vi har sat velfærd til debat i en tid, hvor kampen mellem velfærdsstat og velfærdssamfund er blevet afgørende for velfærdsmodellens fremtid.

Følg artikler og indlæg på temasiden her

DenOffentlige har forelagt kritikken for Socialtilsynenes minister, Karen Ellemann. Hun afviser, at der skulle være problemer.

“"Jeg er ikke enig i den vurdering af de samlede resultater af midtvejsevalueringen, som artiklen fremstiller. Her to år efter tilsynsreformen og etableringen af de fem socialtilsyn viser Socialstyrelsens midtvejsevaluering, at tilsynene er kommet godt i gang, og at de vigtigste formål med reformen er opfyldt. Det er jeg tilfreds med,” siger Social- og Indenrigsministeren.

Hun erkender dog, at Socialtilsynene stadig er i en implementeringsproces her to år efter reformen.

“Evalueringen viser også, at der fortsat er områder, hvor implementeringen ikke er helt på plads. Derudover er mit ministerium ved at undersøge, om lovgivningen skal justeres på nogle områder. Når det arbejde er afsluttet i foråret, inviterer jeg til politiske drøftelser," siger Karen Ellemann.

 

Forening har længe råbt op

I organisationen LOS - de private bosteder - har man længe forsøgt at råbe beslutningstagerne op. Allerede i efteråret holdt LOS en konference, hvor man præsenterede en advokatundersøgelse af Socialtilsynene.

“LOS har konstateret, at der er et betydeligt og – efter foreningens opfattelse – bemærkelsesværdigt højt antal skærpet tilsyn og fratagelser af godkendelser og har derfor fundet anledning til at foretage en analyse af socialtilsynenes praksis på disse områder.”

Sådan lød begrundelsen for advokatundersøgelsen blandt andet, og rapporten fra HjulmandKaptain peger også på flere kritiske forhold, blandt andet mange uklare påbud fra socialtilsynene. Ifølge rapporten er det vanskeligt, at rette op på noget, som påpeges af et tilsyn, hvis beskrivelsen af, hvad der skal gøres anderledes, er meget upræcis.

“Konsekvensen af de uklare påbud er en betydelig usikkerhed med hensyn til, i hvilket omfang påbud er opfyldt, alternativt om opholdsstedet skal udsættes for et (fortsat) skærpet tilsyn eller ultimativt opholdsstedets lukning,” skriver advokaterne i deres konklusion.

Sekretariatsleder i LOS, Laust Westoft, peger på, at flere af foreningens medlemmer er endt med at lukke som følge af socialtilsynenes upræcise og til tider uforståelige tilsyn.

“Vi har i LOS oplevet, hvorledes fejlbehæftede afgørelser og en mangelfuld dialog mellem tilsyn og virksomhed har medført alvorlige virkninger for sociale opholdssteder og botilbud, der har måtte lukke,” forklarer sekretariatsleder Laust Westoft fra LOS.

Dermed rammer opstartsvanskelighederne i Socialtilsynene de mennesker, som den oprindelige tilsynsreform var tiltænkt at hjælpe.

“Det er således afgørende at alle tilsynssager er forankret i en konkret faglig vurdering, som virksomheden har mulighed for at handle på. I sidste ende får det udelukkende fatale konsekvenser for de mennesker, der opholder sig på stedet – og til tider igennem mange år har betegnet stedet som deres hjem,” forklarer Westoft.

 

FAKTA om midtvejsevaluering af Socialtilsynene

Karina Adsbøll (DF) stillede i oktober 2015 Social- og Indenrigsministeren en række spørgsmål om status på Socialtilsynene. Ministeren hentede svar på spørgsmålene fra Ankestyrelsen og Socialstyrelsen. Her er nogle af spørgsmålene og svarene fra ministeren. Hele notatet er vedhæftet herunder.

Måske ministeren kunne redegøre for, hvor mange steder er blevet lukket, gået konkurs eller andet, på baggrund af tilsynene? Og begrunde lukningerne.

Socialstyrelsen har på baggrund af tal fra de fem socialtilsyn oplyst, at der pr. 30. juni 2015, på tilbudsområdet er blevet tilbagekaldt godkendelser på 12 tilbud. Derudover er i alt 442 tilbud ophørt af andre årsager.

Der foreligger ikke strukturerede opgørelser over årsagerne til ophør af disse tilbud, heller ikke over, hvordan ophørte tilbud fordeler sig på henholdsvis offentlige og private tilbud.

Hvor mange klagesager er der rejst?

Ankestyrelsen har oplyst, at de i perioden fra den 1. januar 2014 til nu har modtaget cirka 100 klagesager vedrørende socialtilsyn. Nogle af sagerne vedrører dog samme botilbud m.v., idet der oprettes flere sager, hvis der eksempelvis også er klaget over et afslag på at tillægge klagen opsættende virkning. En mindre del af sagerne vedrører klage over forhold som aktindsigt, partsstatus og lignende.

Hvordan er sager fulgt op?

Der er truffet afgørelse i 58 af sagerne. Resultaterne af de 58 afgørelser fordeler sig således:

• 39 stadfæstelser af socialtilsynenes afgørelser

• 12 ændringer/ophævelser

• 2 hjemvisninger

• 5 afvisninger

I hvor mange sager er der givet opsættende virkning som fremgår af lovbemærkningernes § 72, at man undtagelsesvis kan tillægge klage over egen afgørelse opsættende virkning, fx når der er tvivl om afgørelsen og at dens iværksættelse vil have vidtrækkende konsekvenser for borgeren eller myndigheden, som ikke – eller kun vanskeligt lader sig genoprette?

Ankestyrelsen har oplyst, at styrelsen har behandlet 6 klagesager over afslag på opsættende virkning. I 1 af disse sager har Ankestyrelsen tillagt klagen opsættende virkning.

I 2 sager er klagen tillagt delvis opsættende virkning, således at beboerne i tilbuddet kan blive boende, men der kan ikke optages nye beboere. I de sidste 3 sager har Ankestyrelsen ikke tillagt klagen opsættende virkning.

Og hvor mange sager der har været hastebehandlet i ankestyrelsen i henhold til forretningsordenen § 11, stk. 1?

Ankestyrelsen har oplyst, at styrelsen har hastebehandlet de seks klager over afslag på opsættende virkning. Derudover har Ankestyrelsen ikke hastebehandlet sager om socialtilsyn. Hvordan skabes der en bedre dialog mellem tilsynene, opholdsstederne og plejefamilierne? Dialogen mellem socialtilsynene og de tilbud og plejefamilier, de skal godkende og føre tilsyn med, er en vigtig del af socialtilsynenes virksomhed. Det fremgår udtrykkeligt af loven, at socialtilsynet, som led i det driftsorienterede tilsyn, både skal føre kontrol med forholdene i tilbuddet og indgå i dialog med tilbuddet, som skal bidrage til at fastholde og udvikle kvaliteten i tilbuddet. Herudover fremgår det af bemærkningerne

3 til loven, at det forudsættes, at tilsynet har indgået i en dialog med tilbuddet, forud for en afgørelse om ophør af godkendelse eller skærpet tilsyn.

 

Mest Læste

Annonce