Regeringen vil sikre fair og lige konkurrence mellem offentlige og private aktører

Politik

07/09/2017 11:56

Nick Allentoft

Regeringen vil stramme lovgivningen og oprette en ny klagemyndighed, så den offentlige sektor holder sig til at løse kerneopgaverne i stedet for at gå private virksomheder i bedene. Se udspil her.
Det skal være slut med unfair konkurrence mellem offentlige aktører og private virksomheder.  Derfor præsenterer regeringen et udspil, som skal begrænse de erhvervsaktiviteter, som stat, kommuner og regioner i dag udfører.     LÆS OGSÅ: ERHVERVSLIVET GLÆDER SIG   Fremover skal statslige institutioner således ikke udføre rådgivning eller kursusaktiviteter i konkurrence med private, kommuner skal ikke sælge viden om it-systemer i konkurrence med private it-rådgivningsvirksomheder eller lade bibliotekerne udlåne bageudstyr - for blot at nævne et par eksempler på områder, hvor private virksomheder er udsat for unfair konkurrence fra det offentlige.

Regeringen vil snarest invitere Folketingets partier til at drøfte udspillet, der foreslår følgende initiativer: 

  Initiativer for at sikre klarere regler og begrænsning af offentlige erhvervsaktiviteter   Lovfæstelse og præcisering af regler for kommunal- og regional erhvervsaktivitet. Regeringen vil lovfæste de uskrevne kommunalfuldmagts- og myndighedsfuldmagtsregler om erhvervsvirksomhed i én lov om kommunal og regional erhvervsvirksomhed. Det skal sikre mere præcise og tydelige regler, som vil skabe større gennemsigtighed om rammerne for kommuners og regioners erhvervsaktiviteter.   Begrænsning af kommunal og regional erhvervsaktivitet. Regeringen vil begrænse de gældende muligheder for erhvervsaktivitet efter kommunalfuldmagts- og myndighedsfuldmagtsreglerne i forbindelse med lovfæstelsen i den nye lov om kommunal og regional erhvervsvirksomhed. Det kan eksempelvis være ved kommunalt salg af overskudskapacitet, som sker i konkurrence med private virksomheder. Regeringen ønsker at begrænse adgange, hvor der ikke er væsentlige samfundsmæssige hensyn, der taler imod, og hvor konsekvenserne er afdækket. Eksempelvis afdækkes det, hvorvidt kommuner og regioner fortsat skal have adgang til at sælge viden om IT-systemer, der ikke udspringer af unik kommunal eller regional viden, eller om kommuner skal kunne etablere gratis fitnesscentre, som ikke har et specifikt genoptrænende, rehabiliterende mv. fokus, og som sker i konkurrence med private fitnesscentre.
Begrænsning af andre adgange til offentlig erhvervsaktivitet. Regeringen ønsker samtidig at begrænse adgangene til offentlig erhvervsaktivitet, der følger af finansloven eller anden lovgivning. Det kan fx være en indskrænkning af adgange til erhvervsaktiviteter beskrevet i biblioteksloven eller adgangene til, at statslige institutioner sælger rådgivningsydelser. Regeringen ønsker, at staten går forrest. Statslige institutioner skal ikke agere private virksomheder, men skal kun kunne sælge ydelser i de tilfælde, hvor særlige hensyn taler for det – eksempelvis for at undgå større ressourcespild. Derfor er der sat gang i et arbejde med at indskrænke og præcisere statslige institutioners adgang til indtægtsdækket virksomhed. Arbejdet vil ske efter samme principper som for kommunalfuldmagts- og myndighedsfuldmagtsreglerne.   Indskrænkning af mulighederne for statslige gratisydelser. Regeringen ønsker ligeledes at afdække øvrige statslige aktiviteter langt fra de offentlige kerneopgaver, hvor ydelser stilles gratis til rådighed i konkurrence med private. Det kan fx være gratis rådgivningsydelser, som ligeledes varetages af private virksomheder. Regeringen vil afdække områder, hvor der ikke i lov er taget stilling til, at der skal tilbydes sådanne ydelser gratis, med henblik på at begrænse dem.    Initiativer for at sikre fair prissætning og lige vilkår   Klarere regler og bedre vejledning om statslig prissætning. Regeringen vil med afsæt i OECD’s anbefalinger sikre, at de statslige priser ikke er konkurrenceforvridende. Konkret præciseres de gældende retningslinjer for statslig prissætning. Samtidig styrkes den nuværende vejledning til statslige institutioner.   Samling og styrkelse af de kommunale og regionale prissætningsregler. Regeringen vil indføre generelle regler for kommunal og regional prissætning i forbindelse med lovfæstelse af kommunal og regional erhvervsvirksomhed i den nye lov om kommunal- og regional erhvervsvirksomhed. Reglerne vil så vidt muligt følge de statslige prissætningsregler, så begge regelsæt er afstemt med OECD’s anbefalinger for prissætning. Det vil også øge gennemsigtigheden for erhvervslivet, når de samme regler gælder på tværs af kommuner, regioner og stat.   Mere retvisende kontrolbud. Regeringen ønsker at sikre større åbenhed og en stærkere opfølgning med kontrolbuddene i forhold til, om den udbudte opgave gennemføres til de priser og konditioner, der er angivet i kontrolbuddet ved kommunale og regionale udbud. Regeringen vil derfor skærpe de gældende kontrolbudsregler og styrke vejledningsindsatsen, så det sikres, at kommuner og regioner anvender kontrolbud efter hensigten.   Initiativer for at sikre bedre klagemuligheder og styrket håndhævelse   Etablering af en tværgående og uafhængig klagemyndighed. Regeringen vil lovfæste og etablere en klagemyndighed, som skal håndhæve reglerne om offentlig erhvervsaktivitet. Myndigheden kan tage stilling til om reglerne bliver overholdt både i forhold til kommunal og regional erhvervsvirksomhed samt statslig indtægtsdækket virksomhed. Myndigheden vil således kunne tage stilling til:   1. Om en given erhvervsaktivitet i stat, kommuner eller regioner er lovlig. For så vidt angår kommunal og regional erhvervsvirksomhed kan myndigheden således påse, om den pågældende aktivitet har hjemmel i ny lov om kommunal og regional erhvervsvirksomhed eller i særlovgivning, såfremt det er fastsat i den relevante lovgivning. For det statslige område vil myndigheden kunne påse, om en given indtægtsdækket virksomhed udføres i overensstemmelse med lovhjemlen.   2. Om priserne på erhvervsvirksomhed i staten, kommunerne og regioner er fastsat rigtigt, så der er tale om en fair og lige konkurrence.   Hvis reglerne ikke er overholdt, kan klagemyndigheden give et påbud om ophør af aktiviteten, eller om at der skal fastsættes nye priser i henhold til reglerne. Afgørelsen kan ankes til Konkurrenceankenævnet.   Den nye myndighed vil være uafhængig og placeres under Erhvervsministeriet. Klagemyndigheden vil blive placeret i Nævnenes Hus i Viborg.   Styrket myndighedsindsats. Regeringen vil styrke håndhævelse og klagemuligheder yderligere gennem flere ressourcer. I tillæg til de ressourcer, der overføres fra de nuværende håndhævelsesmyndigheder, vil der blive tilført ekstra midler. Den øgede kapacitet skal bidrage til kortere sagsbehandlingstider, højere kvalitet og til, at der kan tages flere sager op.    

Mest Læste

Annonce