Vejledning som den røde tråd i FGU

Uddannelse

03/01/2019

Anne Mygind Brodersen

Om blot et halvt år starter den nye Forberedende Grunduddannelse (FGU). Det betyder en helt ny uddannelsesramme for ca. 50.000 unge mellem 15 og 25 år, der enten ikke er i uddannelse eller job. Aktører har i forskningscirkel med UCL set på opgaven.

FGU er den nye samlende indgang, som skal give unge et rygstød til at komme i gang med en ungdomsuddannelse eller et arbejde.

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole har i samarbejde med praktikere fra produktionsskoler, VUC, Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU), og kommunale vejledere, som er de institutioner, der skal samarbejde om den kommende FGU institution, undersøgt, hvordan der kan skabes sammenhæng mellem de forskellige aktører i det nye FGU.

Den unges udvikling i centrum

Vores bud er, at vejledning er den aktivitet, der vil understøtte den unges kompetenceudvikling og flowet i FGU’en bedst muligt, så vejledning af de unge kan blive et kardinalpunkt.

Forberedende grunduddannelse - FGU

En ny forberedende grunduddannelse vil udfordre den sociale arv: Måske er vi på vej til at skrive uddannelseshistorie i Danmark. 

Læs mere om uddannelsens udvikling på DenOffentliges temaside

 

FGU vil typisk være for unge, der ikke er vurderet uddannelsesparate, og som derfor har brug for et fagligt løft eller for ekstra afklaring af muligheder.

Med FGU’en forenkles de forberedende tilbud, samt indsatsen overfor de unge, som ikke går den lige vej efter grundskolen. Samtidig er intentionen, at der skal være en rød tråd gennem hele uddannelsen, så den unge ikke skal forklare sig, hver gang han eller hun møder en ny voksen. Her kan vejlederen få en vigtig rolle som gennemgående og koordinerende figur.

Men vejlederen er vigtig på endnu et plan for den unge. FGU er ikke et aktivt tilvalg. Den unge i FGU vil være i såkaldt transit – de kommer et sted fra, og skal et nyt sted hen. FGU bliver et opholdssted på rejsen, et opholdssted, der gerne skal kvalificere den videre færd, så de kan begynde på en ordinær ungdomsuddannelse eller komme i arbejde. Vejlederen går ved siden af den unge og hjælper med at guide i rette retning.

Men hvad er det, der skal sikre sammenhængen i denne nye uddannelse? Hvad er det, FGU skal kunne, som tidligere uddannelser ikke har formået?

Lov-udspillet vil for lidt

I udformningen af FGU er vejledningen primært nævnt i lovteksterne for den kommende kommunale ungeindsats. Det mener vi imidlertid ikke er tilstrækkeligt.

Vejledningen må tværtimod være en grundlæggende og vigtig del af FGU-tilbuddet. Vejledningen i FGU- skal integreres i alle aktiviteter, som omhandler de unges udvikling af både faglige, sociale og personlige kompetencer.

Vi er igennem forskningscirklens arbejde blevet bevidste om, hvor vigtig en rolle vejlederne får, for at grundtanken i FGU bliver gennemført. Vejlederne i den kommende ungeindsats i kommunerne er dem, der kender de unge og har fulgt dem i grundskolen. De kan gennem samarbejde med vejlederne i FGU skabe sammenhæng i før og nu, og dermed hjælpe den unge på vej.

Uddannelsesplanen som arbejdsredskab

I samarbejdet mellem den kommunale ungeindsats og FGU’en, vil uddannelsesplanen være et obligatorisk og nyttigt arbejdsredskab. Planen skal sikre sammenhæng i samarbejdet mellem den kommunale ungeindsats og FGU’en. Den skal i praksis være med til at sikre den unge det bedste forløb i forhold til at blive klar til en uddannelse eller et job.

Her vil vejlederen også være det naturlige bindeled og den, der bærer planen ind i FGU’en og følger op på den i forhold til den unges udvikling og den unges mål.

FGU-vejlederen har en vigtig rolle i at skabe en rød tråd i alle de aktiviteter, som den unge deltager i. Her bliver forløbsplanen et vigtigt redskab. Vejlederne har en væsentlig  opgave i at koordinere og samarbejde med de unges undervisere, der fungerer som faglige og pædagogiske vejledere. Endelig er der unge, der får tilknyttet en kontaktperson. Sammenhængen mellem det arbejde, kontaktpersonen udfører og det arbejde, der gøres på skolen, kan også hvile på FGU-vejlederen.

Vi må derfor anbefale, at de nye bestyrelser på FGU-institutionerne og de nye ledere prioriterer at ansætte vejledere, ligesom de skal skabe strukturer, så vejlederne mødes på tværs og får mulighed for at samarbejde. Kort sagt:

  • prioritér vejledning
  • skab strukturer, der gør samarbejde mellem vejlederne mulig
  • giv underviserne et kompetenceløft, så de har de pædagogiske og vejledningsfaglige kompetencer, der er nødvendige for at få de unge videre på rejsen.

Mest Læste

Annonce