Her er trekløverets socialpolitik

Socialt frikort, billigere boliger og flere med handicap i beskæftigelse. Læs kapitlet om regeringens nye socialpolitik her.

Følgende er direkte hentet fra regeringsgrundlaget, som du han hente i sin fulde længde her
 
TRYGHED FOR SOCIALT UDSATTE OG MENNESKER MED HANDICAP
I Danmark er der mennesker, som er meget langt fra at kunne deltage på arbejdsmarkedet. De skal have bedre muligheder for at bidrage med de ressourcer, de har.
 
Vi stiller krav til dem, som kan. Det giver mulighed for at målrette den sociale indsats og tage ekstra hånd om de personer, som har de største behov. Personer, som ikke kan arbejde, uanset hvor meget de gerne vil, skal have ordentlige vilkår.

Tema med artikler om regeringer

Vil du vide mere om den nye regering? Få overblikket lige her - og kig også tilbage på tidligere nye regeringer. 

Der er en stor del af den socialpolitiske indsats, som vi endnu ikke ved, om har en reel effekt. Det skal vi gøre bedre. Det er afgørende at fokusere på tiltag, der gør en reel forskel. 

Vi skal vide, hvad der virker.
Vi skal sikre, at alle bliver en del af fællesskabet. Ingen må stå udenfor. Vi skal give den enkelte det bedste afsæt for at nå længst muligt med de ressourcer, som den enkelte har til rådighed. Regeringen vil forfølge 10 mål for social mobilitet. Det er blandt andet mål for en øget arbejdsmarkedstilknytning for mennesker med handicap og psykisk sårbare samt mål om færre hjemløse. Det er mål, som vi hvert år følger op på i en Socialpolitisk Redegørelse.
 
Der skal være større gennemsigtighed og bedre sammenhæng mellem ydelse, pris og kvalitet på det specialiserede socialområde, og tilbageværende barrierer for personers frie valg skal afdækkes, ligesom det skal være enklere at navigere mellem de forskellige tilbud.
 
Mennesker med handicap
Flere mennesker med handicap skal i uddannelse eller beskæftigelse, og samtidig skal der være gode rammer for de borgere, som ikke kan arbejde. Regeringen vil som opfølgning på aftalen om udmøntning af satspuljen for 2017 igangsætte initiativer, der bidrager til at fremme integration og fastholdelse på arbejdsmarkedet for mennesker med handicap.

Den enkelte skal tilbydes en sammenhængende og helhedsorienteret indsats, der fremmer muligheden for at udvikle og udnytte egne potentialer i det omfang, det er muligt 

Regeringsgrundlag — 65 for den enkelte. Blandt andet derfor har vi indgået en aftale om revisionen af voksenbestemmelserne i serviceloven.
 
Handlingsplan for færre hjemløse
Det er et trist faktum, at der i et rigt velfærdssamfund som det danske er mennesker, der mister fodfæstet og ikke kan finde hjem igen. At være hjemløs handler ofte ikke blot om at mangle en bolig, men falder ofte sammen med en lang række andre sociale problemstillinger.
 
Misbrug, psykisk sygdom, dårlig økonomi, kriminalitet, manglende socialt netværk, rodløshed og ringe arbejdsmarkedstilknytning er faktorer, der ofte hænger sammen med hjemløshed. Regeringen vil fremlægge et forslag til en handlingsplan for bekæmpelse af hjemløshed, der bygger videre på erfaringerne fra Hjemløsestrategien.
 
Billigere boliger
Regeringen har blandt andet med topartsaftalen om integration taget initiativ til at tilvejebringe flere små billige boliger. Kommunerne vil også kunne anvende disse boliger til socialt udsatte borgere. Men der er fortsat behov for billiggørelse af de almene boliger. Regeringen vil derfor i forbindelse med Aftale om kommunernes økonomi for 2018 lægge op til at drøfte konkrete initiativer til at understøtte tilvejebringelse af små billige boliger, herunder gennem stærkere incitamenter for kommunerne.
 
Socialt frikort
Der er personer, som i udgangspunktet kan have vanskeligt ved at tage del i det ordinære arbejdsmarked. Personer, der kan have svært ved at honorere de krav, som arbejdsmarkedet stiller i forhold til stabilt fremmøde og produktivitet. Derfor skal det være muligt for virksomheder og udsatte borgere at indgå aftale om småjob i det lokale erhvervsliv uden større forpligtelser. Arbejdsopgaverne skal kunne udføres fleksibelt og ubureaukratisk, når den udsatte borger har overskuddet. Regeringen vil fremsætte et forslag om at indføre et socialt frikort, der øger den skattefrie indtægt for de mest socialt udsatte, herunder hjemløse.
 
Sociale investeringer til gavn for udsatte voksne
Viden skal drive udviklingen på det sociale område, så flere udsatte borgere modtager en social indsats, som reelt hjælper dem videre til en mere selvstændig tilværelse. Der er de seneste år taget vigtige skridt mod en mere virksom socialpolitik med blandt andet etableringen af et udviklings- og investeringsprogram på voksenområdet. De skal være med til systematisk at udvikle og udbrede sociale indsatser, der virker. Regeringen vil i samarbejde med kommuner, civilsamfundet, virksomheder og andre med særlig viden på området arbejde for et fortsat stærkt fokus på at indsamle viden, udvikle og udbrede virksomme løsninger.
 
Den frivillige indsats
Det skal fortsat være den offentlige sektor, som har ansvaret for at iværksætte indsatser for og med socialt udsatte. Men den frivillige indsats er et vigtigt supplement, som udgør et stort medmenneskeligt bidrag. Det har det frivillige Danmark allerede bevist flere gange. De frivillige organisationer kan noget, som den offentlige sektor ikke kan. Demokrati, normer, fællesskab. Det læres ikke ved at læse et stykke papir. Det læres gennem samvær med andre. Vi har allerede taget initiativ til at styrke muligheden for at kunne levere en frivillig indsats i Danmark og vi vil også fremadrettet arbejde for, at der er de bedst mulige rammer for, at private organisationer og frivillige kan tage et medansvar.
 
Emneord: Ny regering, Regeringsgrundlag, Socialt udsatte, Socialpolitik, Socialpolitisk Redegørelse
DenOffentlige.dk på DenOffentlige.dk Bliv medlem af DenOffentlige og vær med til at skabe debatten, dele viden og fremme en god udvikling i samfundet....
Aktivitet: Artikler: 1359 | Events: 31 | Kompetenceområder: 5

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

  • Overblik
  • Videndeling
  • Nyheder
  • Inspiration
  • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også