Kommuner vil skaffe flere billige boliger

Infrastruktur

05/12/16 7:02

Nick Allentoft

En række kommuner er vil gå nye veje for at skaffe flere billige boliger. Det er frikommuneforsøget, der baner vejen og første ansøgning er nu sendt afsted.

Manglen på små boliger til en husleje, der kan betales, er et velkendt problem for mange kommuner. Boligmanglen gør det vanskeligt at støtte flygtninge og borgere med sindslidelse, handicap eller andre sociale udfordringer, fordi de ikke kan betale en høj husleje ud af deres forsørgelsesydelse. Det er dokumenteret, at støtte i egen bolig er det bedste for borgernes udvikling. Dermed udgør boligmanglen en udfordring for den socialfaglige indsats.

Frikommuneforsøg

Vi samler historier om og fra frikommunerne her

Et frikommunenetværk bestående af Favrskov, Høje-Taastrup, København, Randers, Roskilde og Aarhus vil forsøge at gå nye veje for at skaffe flere, billige boliger. Det skal ske gennem fem, konkrete forsøg, hvor af nogle har deltagelse af alle seks kommuner, mens andre forsøg kun afprøves i udvalgte kommuner, afhængig af lokale udfordringer og behov.

Det er fælles for alle forsøg, at den gældende lovgivning ikke giver mulighed for at afprøve ideerne, og derfor skal kommunenetværket have dispensation fra Økonomi- og Indenrigsministeriet. Forsøgene skal give gode boligløsninger, der understøtter en positiv udvikling for borgerne. Samtidig er det forventningen, at forsøgene på sigt vil indebære en økonomisk fordel, da kommunerne sparer udgifter til forsorgshjem og lignende tilbud.

"Manglen på små, billige boliger er en af de største socialpolitiske udfordringer. Mange socialt udsatte har ikke råd til en bolig i en by som Aarhus, fordi kontanthjælpen eller integrationsydelsen ikke rækker. Det er en ulykke for de ramte, og det gør det svært at sætte ind med effektiv støtte, fordi boligproblemet står i vejen for den sociale indsats. Det er helt nødvendigt, at vi i kommunerne får større frihed til at skaffe boliger, der er til at betale. Ministeriet er enig i det behov, så jeg har en forventning om, at vi får grønt lys til vores forsøg,” siger Thomas Medom, rådmand for Sociale Forhold og Beskæftigelse.

Kommunenetværket har i dag sendt deres fælles ansøgning til ministeriet med detaljerede beskrivelser af de fem forsøg. Aarhus deltager i fire forsøg, som omhandler:

 

Midlertidigt huslejetilskud

Et midlertidigt huslejetilskud på op til 2000 kroner om måneden vil sikre, at flere borgere kan få eller fastholde en permanent bolig. Det vil give den fornødne ro og tryghed, så borgerne kan arbejde med deres sociale og beskæftigelsesmæssige udfordringer. Huslejetilskuddet forudsætter, at borgerne samarbejder med kommunen om den sociale indsats. Det midlertidige huslejetilskud skal kunne gives i en periode på to år med mulighed for forlængelse, og retter sig først og fremmest mod almennyttige boliger.

Deltagende kommuner: Favrskov, Høje-Taastrup, København, Randers, Roskilde, Aarhus

 

Deleboliger til to eller flere personer

En delebolig er en god løsning for især unge samt nyankomne flygtninge. En delebolig giver mulighed for socialt fællesskab og mindre ensomhed. Ved at etablere deleboliger eller bofællesskaber får kommunerne flere boliger i spil til målgrupper, der ikke har råd til deres egen bolig. De kommuner, der har gjort brug af den nye boligtype, oplever udfordringer i forhold til boligstøtte, indretning og opkrævning af husleje og forbrugsudgifter. Derfor foreslår kommunerne større fleksibilitet. Forsøget retter sig først og fremmest mod almennyttige boliger.

Deltagende kommuner: København, Randers, Roskilde, Aarhus

 

Midlertidige boliger

Det tager tid at bygge nye boliger, og nybyggeri er derfor ikke svaret på det akutte boligbehov. Hvis der åbnes for midlertidige boligløsninger, vil det kunne lette en del af presset. Midlertidige boliger kunne fx være flytbare boliger, der opstilles og drives af kommuner, boligforeninger og private. Lejeperioden er maksimalt to år, og borgeren skal i samspil med kommunen arbejde på at finde en varig bolig. 
Deltagende kommuner: Høje-Taastrup, København, Aarhus

 

Midlertidige lejekontrakter

Beboere i kommunale botilbud får i dag en permanent lejekontrakt. Det betyder, at beboerne har ret til at blive boende, også når de ikke længere har behov for den støtte, der gives i det pågældende botilbud. Med midlertidige lejekontrakter bliver det nemmere for kommunerne at hjælpe borgerne videre til den bedst egnede boligform, hvad enten det er et botilbud, bofællesskab eller fastholdelse i nuværende bolig. 
Deltagende kommuner: Favrskov, Høje-Taastrup, København, Randers, Roskilde, Aarhus

 

Alle forsøg skal evalueres af KORA (Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning) i løbet af foråret 2017 for at klarlægge effekterne for borgerne og kommunerne.

Annonce